Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków

advertisement
Zaœwiadczenie o zarobkach
wa¿ne jeden miesi¹c od daty wystawienia
......................................................
miejscowoϾ
dn ............................
rok
miesi¹c
dzieñ
Niniejszym zaœwiadcza siê ¿e:
Pan/Pani ..........................................................................................................................................................................
Zamieszka³y(a)
dok³adny adres ...............................................................................................................................................................
PESEL
—
jest zatrudniony(a) w naszym zak³adzie od dnia
rok
—
miesi¹c
dzieñ
na stanowisku .................................................................................................................................................................
—
Umowa zawarta jest na czas nieokreœlony* / okreœlony* - do dnia
rok
Wy¿ej wymieniony(a) znajduje siê w okresie
wypowiedzenia umowy o pracê (TAK / NIE)*
—
miesi¹c
dzieñ
Przeciêtne wynagrodzenie miesiêczne z ostatnich 3 miesiêcy wynosi:
..........................................................
brutto**
z³, s³ownie ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
netto ..........................................................
z³, s³ownie ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Wynagrodzenie jest obci¹¿one na wniosek (klienta/komornika)* z tytu³u wyroków s¹dowych lub z innych tytu³ów (TAK / NIE)*
kwot¹:..................................................................
z³ z tytu³u:..........................................................................................
Zak³ad pracy
—
Zak³ad pracy istnieje od
rok
Zatrudnia***
do 5
od 6 do 20
od 21 do 50
powy¿ej
50 pracowników
miesi¹c
numer KRS.........................................................................
REGON
...............................................................................
Zak³ad NIE JEST postawiony w stan likwidacji, NIE JEST prowadzone postêpowanie ugodowe
NIE JEST prowadzone postêpowanie upad³oœciowe)*
Wype³nia Kierownik Zak³adu Pracy, jeœli nie zatrudnia G³ównego Ksiêgowego
Œwiadom(a) odpowiedzialnoœci karnej oœwiadczam, ¿e nie zatrudniam na sta³e G³ównego Ksiêgowego
Ksiêgowoœæ prowadzi ......................................................................................................................................................
piecz¹tka Zak³adu Pracy
G³ówny Ksiêgowy lub osoba przez niego upowa¿niona
Kierownik Zak³adu lub osoba przez niego upowa¿niona
Wyra¿am zgodê na sprawdzenie przez pracownika Santander Consumer Bank
danych zawartych w niniejszym zaœwiadczeniu w Zak³adzie Pracy
*) niepotrzebne skreœliæ **) brutto ze sk³adkami ZUS i podatkiem ***) zaznaczyæ w³aœciwe
infokredyt 0 800 266 166
data i podpis Wnioskodawcy
www.santanderconsumer.pl
Download