badanie pisma ręcznego i dokumentów (grafologia)

advertisement
BADANIE PISMA RĘCZNEGO I DOKUMENTÓW (GRAFOLOGIA)
Lp NR
AKT
1.
1022
NAZWISKO I IMIĘ
mgr BEER JAN
KADENC
JA DO: ZAKRES
2017 r.
badanie dokumentów (pisma
ręcznego
i
maszynowego,
podpisów, kolejności zapisów,
odcisków pieczątek)
2022 r.
badania porównawcze
pisma ręcznego i podpisów,
2.
1967
mgr BENN ALINA
3.
1715
mgr BĘDA ANNA RENATA
2017 r.
badania porównawcze
pisma ręcznego i podpisów
4.
1762
mgr BĘDA GRZEGORZ
2018 r.
badanie
pisma
ręcznego
i
podpisów;
badanie techniczne dokumentów
5.
1618
mgr BIROSZ MAŁGORZATA
2020 r.
badania porównawcze
pisma ręcznego oraz identyfikacja
fałszerstw
dokumentów
6.
1808
mgr BONIECKA LUIZA
2019 r.
ekspertyza dokumentów,
badanie pisma ręcznego i
podpisów
7.
1906
mgr BUŚKO TOMASZ
2021 r.
kryminalistyczne klasyczne
badanie dokumentów
8.
1907
mgr CYPLIK WOJCIECH
2021 r.
9.
1705
mgr FORYST MICHAŁ
2017 r.
10.
1777
mgr GOŚCIAK HANNA
2018 r.
badania porównawcze
pisma ręcznego
11.
1628
mgr GUMOWSKI PAWEŁ
2021r.
12.
1905
mgr KOSZELAK JAROSŁAW
2021 r.
kryminalistyczna analiza
porównawcza pisma ręcznego
oraz techniczne badania
dokumentów
kryminalistyczne klasyczne
badanie dokumentów
13.
946
mgr KUSKOWSKI ZBIGNIEW
2020 r.
grafologia sądowa
14.
1758
inż. KRUSZCZYŃSKI
PRZEMYSŁAW
2018 r.
badanie dokumentów i pisma
15.
1048
mgr LEWIŃSKI MAREK
2019 r.
linie papilarne –
daktyloskopia badania
dokumentów wraz z pismem
ręcznym
kryminalistyczne badanie
dokumentów
zwolniony z funkcji
16.
1764
mgr MIKOŁAJCZUK CEZARY
2018 r.
17.
1778
mgr OLEŚNICKI FABIAN
2018 r.
- badania traseologiczne
- techniczne badania dokumentów
ekspertyzy pisma ręcznego i
podpisów
badanie pisma ręcznego oraz
techniczne badanie dokumentów
18.
1942
mgr PATEJUK ADAM
2021 r.
19.
1020
mgr inż. RUMANOWSKI
ROMAN
2017 r.
20.
1922
mgr RUSIŃSKI JĘDRZEJ
2021 r.
21.
1026
mgr SZEKSZTEŁŁO ELIZA
2018 r.
badania porównawcze
pisma ręcznego oraz identyfikacja
fałszerstw
dokumentów
2021 r.
kryminalistyczne badanie
dokumentów, pisma ręcznego
i podpisów
Przerwa do 30.09.2017 r.
22.
1929
mgr WOJCIECHOWSKI
LESZEK
badanie identyfikacyjne pisma
ręcznego, podpisów,
ekspertyza dokumentów,
badanie autentyczności
dokumentów i pieczątek
badanie porównawcze pisma
ręcznego i podpisów, badania
fizykochemiczne dokumentów,
autentyczności dokumentów
publicznych, technik fałszowania
identyfikacja urządzeń
powielających
badania identyfikacyjne pisma
ręcznego
Download