235 - ksero4u.pl

advertisement
A n a t o m ia
i FIZJOLOGIA
CZŁOWIEKA
A leksander M ichajlik
W itold Ramotowski
% PZWL
A n a t o m ia
i FIZJOLOGIA
CZŁOWIEKA
prof, dr hab. med. A leksander M ichajlik
prof, dr hab. med. W itold Ramotowski
W ydanie V
popraw ione i uzupełnione
& PZWL
SPIS TREŚCI
WIADOMOŚCI OGÓLNE .......................................................................................
19
Komórka ............................................................................................................................
Jądro komórkowe ........................................................................................................
Błona komórkowa ......................................................................................................
Białka błony komórkowej .......................................................................................
Podział komórki (mitoza) ...........................................................................................
Podział redukcyjny (m ejoza).......................................................................................
Rozwój organizmu człowieka .........................................................................................
Komórki macierzyste ........................................................................................................
Tkanki ................................................................................................................................
Tkanka nabłonkowa ....................................................................................................
Tkanka łączna ............................................................................................................
Tkanka mięśniowa ......................................................................................................
Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana (szkieletowa) .................................
Tkanka mięśnia sercowego .....................................................................................
Tkanka mięśniowa gładka .......................................................................................
Tkanka nerwowa ........................................................................................................
Proporcje ciała ludzkiego i ich zmiany w ciągu życia ..................................................
Różnice konstytucyjne budowy ciała ..............................................................................
Postać człowieka jako całość ...........................................................................................
Okolice ciała ...............................................................................................................
Narządy. Układy narządów .............................................................................................
20
22
23
24
27
28
29
31
32
33
34
35
36
36
36
37
38
40
42
44
46
UKŁAD NARZĄDÓW RUCHU ............................................................................
49
Układ kostny - osteologia ...............................................................................................
Dane ogólne .................................................................................................................
Okostna .......................................................................................................................
Czynności kości ..........................................................................................................
Rozwój i wzrost kości ......................................................................................................
Osteologia szczegółowa....................................................................................................
Kręgosłup .................................................................................................................
Szkielet klatki piersiowej .......................................................................................
Kości kończyny górnej ...........................................................................................
Kości obręczy kończyny górnej ........................................................................
Kości kończyny górnej wolnej ..........................................................................
Kości kończyny dolnej ...........................................................................................
Kości obręczy kończyny dolnej ........................................................................
Kości kończyny dolnej wolnej ..........................................................................
49
49
51
52
53
55
55
59
61
61
63
68
68
71
7
Kości głowy ....................................................................................................................
Dane ogólne ................................................................................................................
Dół czaszkowy przedni ...........................................................................................
Dół czaszkowy środkowy .......................................................................................
Dół czaszkowy tylny ................................................................................................
Trzewna część czaszki ...........................................................................................
Czaszka noworodka ...................................................................................................
Układ więzadłowy - syndesmologia ..................................................................................
Połączenia kręgów ..........................................................................................................
Czynność kręgosłupa .................................................................................................
Połączenia żeber ..............................................................................................................
Klatka piersiowa jako całość ......................................................................................
Połączenia kończyny górnej ...........................................................................................
Staw mostkowo-obojczykowy ....................................................................................
Staw barkowo-obojczykowy ......................................................................................
Staw ramienny ............................................................................................................
Staw łokciowy ............................................................................................................
Staw promieniowo-nadgarstkowy .............................................................................
Stawy ręki ..................................................................................................................
Ręka jako całość .........................................................................................................
Połączenia kończyny dolnej ..........................................................................................
Połączenia obręczy kończyny dolnej .....................................................................
Staw krzyżowo-biodrowy ..........................................................................................
Spojenie łonowe ..........................................................................................................
Miednica jako całość .................................................................................................
Połączenia kończyny dolnej wolnej .............................................................................
Staw biodrowy ........................................................................................................
Staw kolanowy ............................................................................................................
Połączenia kości goleni ..............................................................................................
Staw skokowo-goleniowy ..........................................................................................
Stawy stopy ...............................................................................................................
Stopa jako całość ......................................................................................................
Połączenia kości czaszki ................................................................................................
Staw skroniowo-żuchwowy .......................................................................................
Układ mięśniowy - miologia ..............................................................................................
Wstęp ..............................................................................................................................
Budowa mięśni ...............................................................................................................
Miologia szczegółowa ..................................................................................................
Mięśnie tułowia .........................................................................................................
Mięśnie klatki piersiowej .....................................................................................
Mięśnie brzucha ....................................................................................................
Mięśnie g rzb ietu ....................................................................................................
Mięśnie szyi i głowy ..................................................................................................
Mięśnie głowy .......................................................................................................
Mięśnie kończyny górnej .........................................................................................
Mięśnie obręczy kończyny górnej ........................................................................
Mięśnie kończyny górnej wolnej ........................................................................
Mięśnie kończyny dolnej ..........................................................................................
Mięśnie obręczy kończyny dolnej ........................................................................
Mięśnie kończyny dolnej wolnej ..........................................................................
Powięzie uda ....................................................................................................
Mięśnie goleni ...............................................................................................
Powięzie goleni ................................................................................................
8
76
76
79
80
80
80
83
83
83
85
86
86
87
87
87
89
90
92
92
93
94
94
94
94
95
96
96
98
100
100
101
102
103
103
103
103
104
105
105
105
107
110
114
117
119
120
121
130
130
133
135
136
140
Mięśnie stopy ................................................................................................
Czynność mięśni goleni i stopy ...................................................................
Fizjologia mięśni ...............................................................................................................
Dane ogólne .................................................................................................................
Mechanizmy skurczu mięśnia .....................................................................................
Siateczka sarkoplazmatyczna...........................................................................................
Generacja siły mięśni ..................................................................................................
Źródła energii dla skurczu mięśniowego ...............................................................
Glukoza jako źródło energii dla mięśni .................................................................
Kwasy tłuszczowe jako źródło energii dla mięśni ................................................
Mechanizm działania ATP .........................................................................................
Zasada „wszystko lub nic” .........................................................................................
Skurcz tężcowy ..........................................................................................................
Regulacja siły mięśniowej w organizmie człowieka ................................................
Miomechanika .................................................................................................................
Wstęp .........................................................................................................................
Siła mięśni .................................................................................................................
Siła skurczu a długość mięśnia ..................................................................................
Siła skurczu izometrycznego ..................................................................................
Siła skurczu izotonicznego .....................................................................................
Praca mięśnia ...............................................................................................................
Siła mięśnia a szybkość skurczu ................................................................................
Siła bezwzględna a siła użyteczna mięśnia ...............................................................
Energia mięśni ............................................................................................................
Przemiana energii ........................................................................................................
Fizjologia mięśni gładkich .........................................................................................
Rozciąganie mięśni gładkich ..................................................................................
140
142
142
142
142
145
148
148
150
150
151
152
152
153
156
156
157
158
158
159
160
160
161
163
163
164
165
UKŁAD TRAWIENNY
.............................................................................................
167
Budowa ścian przewodu pokarmowego ..........................................................................
Jama u s tn a .........................................................................................................................
Podniebienie .....................................................................................................................
Zęby ..................................................................................................................................
Język ..................................................................................................................................
Błona śluzowa języka ..................................................................................................
Mięśnie języka ............................................................................................................
Gruczoły ślin o w e...............................................................................................................
Ślinianka przyuszna ....................................................................................................
Ślinianka podżuchwowa .............................................................................................
Ślinianka podjęzykowa ...............................................................................................
Gardło ................................................................................................................................
Część nosowa gardła ..................................................................................................
Część ustna gardła ......................................................................................................
Część krtaniowa gardła ................................................................................................
Budowa ściany gardła .................................................................................................
Trawienie pokarmu w jamie ustnej ................................................................................
Połykanie .........................................................................................................................
Przełyk ..............................................................................................................................
Żołądek ..............................................................................................................................
Budowa ściany żołądka .............................................................................................
Trawienie pokarmu w żołądku ..................................................................................
169
170
171
171
176
176
177
177
178
178
179
179
179
180
180
180
181
182
183
183
185
186
9
Sok żołądkowy ............................................................................................................
Czynnik wewnętrzny...............................................................................................
Regulacja sekrecji żołądkowej ..................................................................................
Wymioty ...........................................................................................................................
Jelito ..................................................................................................................................
Jelito cienkie ..............................................................................................................
Budowa jelita cienkiego .........................................................................................
Gruczoły jelita cienkiego .......................................................................................
Dwunastnica ............................................................................................................
Jelito cienkie krezkowe (jelito czcze i jelito kręte) .............................................
Jelito grube .................................................................................................................
Jelito ślepe i wyrostek robaczkowy ........................................................................
Okrężnica .................................................................................................................
Odbytnica .................................................................................................................
Wielkie gruczoły trawienne .............................................................................................
Wątroba .......................................................................................................................
Budowa wątroby ......................................................................................................
Budowa mikroskopowa wątroby ........................................................................
Drogi żółciowe i pęcherzyk żółciowy ...................................................................
Czynności wątroby ..................................................................................................
Trzustka .......................................................................................................................
Budowa wewnętrzna trzu stk i..................................................................................
Czynności trzustki ..................................................................................................
Otrzewna .....................................................................................................................
Trawienie pokarmów w jelicie cienkim ..........................................................................
Ruchy jelita cienkiego ...............................................................................................
Motoryka jelita cienkiego ...........................................................................................
Między trawienny wędrujący kompleks mioelektryczny (MMC) ............................
Żołądkowo-jelitowy układ nerwowy ..........................................................................
Układ dokrewny przewodu pokarmowego.................................................................
Gastryna ...................................................................................................................
Cholecystokinina ....................................................................................................
Sekretyna .................................................................................................................
Motylina .................................................................................................................
Polipeptyd hamujący czynność żołądka ...............................................................
Układ immunologiczny przewodu pokarmowego ....................................................
Trawienie chemiczne w jelicie cienkim .....................................................................
Sekrecja trzustki ..........................................................................................................
Sekrecja żółci ...............................................................................................................
W chłanianie.......................................................................................................................
Trawienie pokarmów w jelicie grubym ..........................................................................
Flora bakteryjna przewodu pokarmowego .................................................................
Kai ................................................................................................................................
Defekacja .....................................................................................................................
Przemiana materii i energii. Odżywianie ........................................................................
Krótki przegląd chemii pokarm u................................................................................
B ia łk a ............................................................................................................................
Lipidy (tłuszczowce) ..................................................................................................
Węglowodany ...............................................................................................................
Monosacharydy............................................................................................................
Dwusacharydy ............................................................................................................
Przemiana b iałk a..........................................................................................................
Przemiana węglowodanów .........................................................................................
10
187
188
188
189
189
190
190
192
192
193
193
194
195
196
197
197
197
199
201
202
203
204
204
204
205
205
207
208
209
210
210
211
211
211
212
212
213
213
214
216
218
219
220
220
220
221
222
222
222
223
223
224
228
Regulacja stężenia glukozy we krwi ......................................................................
Przemiana tłuszczów ....................................................................................................
Cholesterol ...................................................................................................................
Włókna pokarmowe ....................................................................................................
Przemiana wody i soli mineralnych ..........................................................................
Przemiana s o d u ........................................................................................................
Przemiana potasu ....................................................................................................
Przemiana wapnia ....................................................................................................
Regulacja przemiany wapniowej ........................................................................
Przemiana fosforu ....................................................................................................
Przemiana magnezu ...............................................................................................
Mikroelementy ............................................................................................................
Witaminy.......................................................................................................................
Przemiana energii ........................................................................................................
Pomiary przemiany energii .....................................................................................
Idealna masa c i a ł a ....................................................................................................
Bilans cieplny i regulacja temperatury ciała ........................................................
Oddawanie ciepła ...............................................................................................
Gorączka...............................................................................................................
231
232
234
235
235
237
238
239
240
240
241
241
242
244
246
248
248
249
250
UKŁAD ODDECHOWY ...........................................................................................
251
Drogi oddechowe...............................................................................................................
Nos i jama nosowa ......................................................................................................
K rtań ..............................................................................................................................
Chrząstki k rta n i........................................................................................................
Więzadła krtani ........................................................................................................
Mięśnie krtani ..........................................................................................................
Jama krtani ...............................................................................................................
Tchawica.......................................................................................................................
Oskrzela .......................................................................................................................
P łu c a ..............................................................................................................................
Topografia płuc ........................................................................................................
Budowa oskrzeli i płuc ...........................................................................................
Unaczynienie i unerwienie płuc ............................................................................
Opłucna.........................................................................................................................
Sródpiersie ...................................................................................................................
Fizjologia układu oddechowego.......................................................................................
Oddychanie płucne ......................................................................................................
Mechanika oddychania ...........................................................................................
Czynniki wpływające na ciśnienie w jamie opłucnej ...........................................
Wentylacja płucna ......................................................................................................
Wentylacja pęcherzykowa .......................................................................................
Wymiana gazów ..........................................................................................................
Dyfuzja pęcherzykowa ...........................................................................................
Transport gazów ..........................................................................................................
Transport tlenu i dwutlenku węgla przez krew ....................................................
Ciśnienie cząstkowe (parcjalne gazów) .............................................................
Zawartość tlenu ..................................................................................................
Pojemność tlenowa .............................................................................................
Wysycenie tle n e m ................................................................................................
Dyfuzja tlenu z pęcherzyków płucnych do krwi żylnej w naczyniach
włosowatych........................................................................................................
251
251
254
255
256
257
258
260
261
261
264
265
266
267
268
268
269
270
272
273
275
275
275
279
279
279
280
280
280
280
11
Dysocjacja oksyhemoglobiny ............................................................................
Dwutlenek węgla ....................................................................................................
Rola dwutlenku węgla w regulacji równowagi kwasowo-zasadowej...............
Kontrola nerwowa oddychania ..........................................................................
Oddychanie tkankowe ......................................................................................................
282
286
288
289
292
UKŁAD M OCZOW Y ..................................................................................................
295
Budowa n e rk i.....................................................................................................................
Czynność nerek .................................................................................................................
Pojęcie klirensu ..........................................................................................................
Transport w kanalikach (sekrecja i reabsorpcja) ......................................................
Regulacja równowagi kwasowo-zasadowej ...............................................................
Regulacja gospodarki wodnej przez nerki .................................................................
Wchłanianie zwrotne wody .........................................................................................
Mocz (urina) .....................................................................................................................
Moczowód (ureter) ............................................................................................................
Pęcherz moczowy (vesica urinaria) ................................................................................
Oddawanie moczu ............................................................................................................
Cewka moczowa ...............................................................................................................
297
297
302
304
304
307
309
310
311
312
312
314
UKŁAD PŁCIOWY ....................................................................................................
315
Narządy płciowe męskie ..................................................................................................
Narządy płciowe męskie wewnętrzne ........................................................................
J ą d r o ..........................................................................................................................
Tkanka śródmiąższowa i wydzielanie wewnętrzne jądra .................................
Najądrze ...................................................................................................................
Nasieniowód ............................................................................................................
Gruczoł krokowy ....................................................................................................
Gruczoły opuszkowo-cewkowe ..............................................................................
Powrózek nasienny ..................................................................................................
Przewody wytryskowe.............................................................................................
Narządy płciowe męskie zew nętrzne..........................................................................
Prącie .......................................................................................................................
Wzwód p rą c ia ......................................................................................................
Moszna .....................................................................................................................
Narządy płciowe żeńskie ..................................................................................................
Narządy płciowe żeńskie wewnętrzne ........................................................................
Jajn ik .........................................................................................................................
Hormony płciowe że ń sk ie..................................................................................
Jajow ód.....................................................................................................................
M acica.......................................................................................................................
Pochwa .....................................................................................................................
Zewnętrzne części płciowe żeńskie ............................................................................
Wzgórek ło n o w y ......................................................................................................
Wargi sromowe większe .........................................................................................
Wargi sromowe mniejsze .......................................................................................
Przedsionek pochwy ...............................................................................................
Błona dziewicza ......................................................................................................
Łechtaczka ...............................................................................................................
Opuszki przedsionka ...............................................................................................
315
315
315
318
320
321
322
322
322
323
323
323
325
326
326
326
326
330
334
335
339
342
342
343
343
344
344
344
345
12
Gruczoły przedsionkowe większe ..........................................................................
S u te k ..........................................................................................................................
Akt płciowy, spółkowanie (coitus) ...................................................................................
Zapłodnienie, ciąża, poród ...............................................................................................
Im plantacja...................................................................................................................
C iąża..............................................................................................................................
Zmiany fizjologiczne związane z ciążą .................................................................
Zmiany w układzie pokarmowym ..........................................................................
Poród..............................................................................................................................
Mechanizm porodow y.............................................................................................
Termin p o ro d u..........................................................................................................
Klonowanie...................................................................................................................
345
345
347
348
349
351
351
352
352
353
355
355
UKŁAD KRĄŻENIA ..................................................................................................
357
Serce ..................................................................................................................................
Kształt serca .................................................................................................................
Przedsionek prawy ......................................................................................................
Komora prawa ............................................................................................................
Przedsionek lewy ........................................................................................................
Komora le w a .................................................................................................................
Budowa serca ...............................................................................................................
Worek osierdziowy ......................................................................................................
Położenie s e r c a ............................................................................................................
Unaczynienie i unerwienie serca ................................................................................
Naczynia krwionośne ......................................................................................................
Tętnice .........................................................................................................................
Żyły ..............................................................................................................................
Naczynia włosowate ....................................................................................................
Naczynia tętnicze krążenia wielkiego ........................................................................
Tętnica główna (aorta) ...........................................................................................
Gałęzie luku aorty .............................................................................................
Gałęzie aorty zstępującej ..................................................................................
Gałęzie aorty brzusznej .....................................................................................
Tętnice goleni i stopy .........................................................................................
Naczynia żylne krążenia wielkiego ............................................................................
Żyła główna górna ..................................................................................................
Żyła nieparzysta krótka .....................................................................................
Żyły ramienno-głowowe .....................................................................................
Żyły głowy i szyi ....................................................................................................
Żyły kończyny górnej .............................................................................................
Żyły powierzchowne kończyny górnej .............................................................
Żyły głębokie kończyny górnej ..........................................................................
Żyła główna dolna ..................................................................................................
Dopływy ścienne żyły głównej dolnej .............................................................
Dopływy trzewne żyły głównej dolnej .............................................................
Żyły biodrowe wspólne .....................................................................................
Żyły kończyny dolnej .............................................................................................
Układ żyły wrotnej ..................................................................................................
Połączenia żyły wrotnej z układami żyły głównej górnej i dolnej .................
Naczynia krążenia małego .........................................................................................
Krążenie płodowe ........................................................................................................
Układ chłonny .................................................................................................................
358
358
360
361
361
361
362
363
364
364
365
365
366
366
366
366
368
377
377
382
384
384
384
385
385
386
386
387
388
389
389
389
390
392
392
393
393
394
13
Naczynia i węzły chłonne kończyny dolnej ...............................................................
Naczynia i węzły chłonne jamy brzusznej i miednicy mniejszej ............................
Naczynia i węzły chłonne klatki piersiowej .............................................................
Naczynia i węzły chłonne głowy i szyi .....................................................................
Naczynia i węzły chłonne kończyny górnej .............................................................
Śledziona.......................................................................................................................
Budowa śledziony ....................................................................................................
Czynność śledziony ................................................................................................
Fizjologia układu krążenia ...............................................................................................
Wiadomości ogólne ....................................................................................................
Cykl pracy serca ..........................................................................................................
Skurcz przedsionków...............................................................................................
Skurcz komór ..........................................................................................................
Rozkurcz komór ......................................................................................................
Regulacja cyklu sercowego .....................................................................................
Uderzenie koniuszkowe i tony serca .....................................................................
Funkcjonalne możliwości serca ..............................................................................
Mechanizmy pobudzenia i skurczu s e r c a ...............................................................
Automatyzm serca ..................................................................................................
Powstawanie i rozprzestrzenianie się potencjału czynnościowego ......................
Elektrokardiografia ..................................................................................................
Czynność serca ........................................................................................................
Czynniki regulujące pojemność wyrzutową serca ...........................................
Ultrasonografia serca (echokardiografia) ...............................................................
Praca serca ...............................................................................................................
Objętość minutowa ..................................................................................................
Regulacja czynności s e r c a .......................................................................................
Czynność układu naczyniowego ................................................................................
Fizyczne podstawy hydrodynamiki ........................................................................
Typy przepływu krwi .............................................................................................
Rola naczyń w procesie krążenia ..........................................................................
Ciśnienie krwi ........................................................................................................
Pomiar ciśnienia krwi .........................................................................................
T ę tn o .........................................................................................................................
Krążenie krwi w tkankach.......................................................................................
Regulacja przepływu tkankowego krwi .................................................................
Baroreceptory ......................................................................................................
Stężenie C 0 2 ........................................................................................................
Stężenie O,, ..........................................................................................................
Nerwy czuciowe ..................................................................................................
Ośrodkowy układ nerwowy ..............................................................................
Inne czynniki regulująceobjętość łożyska naczyniowego ................................
Płyn tkankowy i chłonka .........................................................................................
Powstawanie i resorpcjapłynu tkankowego .....................................................
Obrzęk .................................................................................................................
Krążenie p łucne........................................................................................................
395
396
398
398
398
399
400
400
400
401
402
403
403
403
404
405
406
406
407
408
410
411
411
413
414
415
416
418
418
420
421
422
423
425
427
428
428
428
429
429
429
429
431
431
432
433
KREW ..............................................................................................................................
435
Osocze k r w i.......................................................................................................................
Odczyn k rw i.......................................................................................................................
Krzepnięcie krwi ...............................................................................................................
Środki przeciwkrzepliwe ...........................................................................................
436
440
441
442
14
C h ło n k a..............................................................................................................................
Elementy upostaciowane krwi .........................................................................................
Krwinki czerwone (erytrocyty) ...................................................................................
H em atokryt...................................................................................................................
Wskaźniki czerwonokrwinkowe..............................................................................
Transport tlenu ............................................................................................................
Transport dwutlenku w ę g la .........................................................................................
Krwinki płytkowe (płytki krwi, trombocyty) .............................................................
Szpik kostny.......................................................................................................................
Krwinki białe (leukocyty) ...............................................................................................
Limfocyty .....................................................................................................................
Monocyty .....................................................................................................................
Granulocyty obojętnochłonne (neutrofile) .................................................................
Granulocyty kwasochłonne (eozynofile) ...................................................................
Granulocyty zasadochłonne (bazofile) .....................................................................
Płytki krwi (trombocyty) ...........................................................................................
Układ siateczkowo-śródbłonkowy ..................................................................................
Mechanizmy obronne krwi .............................................................................................
Antygeny.......................................................................................................................
Przeciwciała .................................................................................................................
Grupy k rw i.........................................................................................................................
Układ R h ...................................................................................................................
Genetyczny typ dziedziczenia .....................................................................................
Przetaczanie krwi (transfuzja) .........................................................................................
443
443
443
444
444
445
446
447
447
448
449
449
450
450
451
451
451
452
452
454
456
457
459
460
UKŁAD NERW OW Y ..................................................................................................
461
Neuron ..............................................................................................................................
Ciało (soma) neuronu ..................................................................................................
Akson ...........................................................................................................................
D endryty.......................................................................................................................
Osłonka mielinowa ......................................................................................................
Synapsy.........................................................................................................................
Synapsy elektryczne ...............................................................................................
Synapsy chem iczne..................................................................................................
Synapsy nerwowo-mięśniowe .........................................................................................
Glej ....................................................................................................................................
Rdzeń kręgowy...................................................................................................................
Ośrodki i drogi nerwowe rdzenia kręgowego ...........................................................
Funkcje rdzenia kręgow ego.....................................................................................
Drogi czuciow e....................................................................................................
Drogi ruchowe......................................................................................................
Odruchy .......................................................................................................................
Opony rdzenia kręgowego .........................................................................................
Opony mózgowia ............................................................................................................
Opona twarda mózgowia ...........................................................................................
Pajęczy nówka mózgowia ...........................................................................................
Opona miękka mózgowia ...........................................................................................
Płyn mózgowo-rdzeniowy .........................................................................................
Mózgowie .........................................................................................................................
Rdzeń przedłużony ......................................................................................................
Tyłomózgowie wtórne ...............................................................................................
Sródmózgowie ............................................................................................................
461
466
466
466
467
467
468
468
470
471
472
474
474
476
476
477
479
480
480
481
481
481
482
485
487
488
15
Międzymózgowie i jądra podkorowe kresomózgowia ..............................................
Kresomózgowie ..........................................................................................................
Półkule mózgowe ........................................................................................................
Kora mózgu ............................................................................................................
Komory boczne półkul mózgowych .....................................................................
Węchomózgowie ....................................................................................................
Ośrodki korowe ......................................................................................................
Pamięć .................................................................................................................
Mowa ...................................................................................................................
Elektroencefalografia ..................................................................................................
Odruchy warunkowe ........................................................................................................
Sen i czuwanie .................................................................................................................
Układ limbiczny ...............................................................................................................
Twór siatkowaty ...............................................................................................................
Nerwy czaszkowe ............................................................................................................
Nerwy węchowe (I) ....................................................................................................
Nerw wzrokowy (II) ....................................................................................................
Nerw okoruchowy (III) ...............................................................................................
Nerw bloczkowy (IV) ..................................................................................................
Nerw trójdzielny (V)
Nerw odwodzący (VI) ...............................................................................................
Nerw twarzowy (VII) ..................................................................................................
Nerw przedsionkowo-ślimakowy (VIII) ...................................................................
Nerw językowo-gardłowy (IX) ..................................................................................
Nerw błędny (X)
Nerw dodatkowy (XI) ..................................................................................................
Nerw podjęzykowy (XII) ...........................................................................................
Nerwy rdzeniowe ............................................................................................................
Gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych .................................................................
Gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych ...................................................................
Splot szyjny .................................................................................................................
Splot ramienny ............................................................................................................
Nerwy międzyżebrowe ...............................................................................................
Splot lędźwiowy ..........................................................................................................
Splot krzyżowy ............................................................................................................
Splot sromowy ............................................................................................................
Splot guziczny ............................................................................................................
Układ nerwowy autonom iczny.........................................................................................
Zwoje autonom iczne....................................................................................................
Część współczulna układu autonomicznego .............................................................
Część przywspółczulna układu autonomicznego ......................................................
Autonomiczne unerwienie narządów i tkanek ..........................................................
489
492
492
492
494
495
495
498
499
500
500
502
503
505
506
507
508
509
510
510
511
511
513
513
513
514
515
516
516
517
518
518
522
522
523
525
525
525
528
529
531
532
UKŁAD NARZĄDÓW ZMYSŁÓW .....................................................................
535
Narząd smaku .................................................................................................................
Narząd powonienia ..........................................................................................................
Narząd przedsionkowo-ślimakowy..................................................................................
Ucho zewnętrzne ........................................................................................................
Błona bębenkowa ....................................................................................................
Ucho środkow e............................................................................................................
Jama bębenkowa ......................................................................................................
535
537
539
539
541
541
541
16
Kosteczki słuchowe ................................................................................................
Trąbka słuchowa (Eustachiusza) ............................................................................
Ucho wewnętrzne ........................................................................................................
Narząd przedsionkowy ................................................................................................
Narząd wzroku .................................................................................................................
Twardówka .................................................................................................................
R ogówka.......................................................................................................................
Błona naczyniowa gałki ocznej ..................................................................................
Naczyniówka ..........................................................................................................
Ciało rzęskowe ........................................................................................................
Tęczówka .................................................................................................................
Soczewka .................................................................................................................
Akomodacja ........................................................................................................
Ciało szkliste ...............................................................................................................
Komory oka .................................................................................................................
Siatków ka.....................................................................................................................
Percepcja i transformacja sygnałów świetlnych w siatkówce ..............................
Nerw wzrokowy ..........................................................................................................
Adaptacja .................................................................................................................
Krótkowzroczność....................................................................................................
Dalekowzroczność....................................................................................................
Astygmatyzm............................................................................................................
Aberracja sferyczna..................................................................................................
Aberracja chromatyczna...........................................................................................
Aparat ruchowy gałki o c z n e j.......................................................................................
Aparat ochronny o k a ....................................................................................................
Spojówka .................................................................................................................
Narząd łzowy ...............................................................................................................
Naczynia krwionośne i nerwy gałki ocznej ...............................................................
Skóra jako narząd zmysłu ...............................................................................................
Mechanoreceptory ......................................................................................................
Propriorecepcja ........................................................................................................
Termorecepcja ........................................................................................................
Czucie b ó l u ...............................................................................................................
542
542
543
546
549
550
550
551
551
551
552
553
553
555
555
555
556
558
558
559
559
559
560
561
561
563
563
564
565
565
565
567
567
567
POWŁOKA WSPÓLNA ...........................................................................................
569
Budowa szczegółowa skóry .............................................................................................
Skóra właściwa .................................................................................................................
Twory nabłonkowe skóry ..................................................................................................
Włosy ............................................................................................................................
Paznokcie .....................................................................................................................
Gruczoły skóry ............................................................................................................
Gruczoły łojowe ......................................................................................................
Gruczoły p o to w e......................................................................................................
569
570
571
571
573
573
573
573
GRUCZOŁY DOKREWNE .....................................................................................
575
Mechanizm działania hormonów .....................................................................................
Działanie hormonów na komórki docelow e...............................................................
Przysadka............................................................................................................................
Hormony podwzgórza i przysadki ............................................................................
Hormon wzrostowy (somatotropina) .....................................................................
576
577
579
581
583
17
Wpływ na wzrost..................................................................................................
Wpływ na metabolizm.........................................................................................
Hormon tyreotropowy (tyreotropina) .....................................................................
Gonadotropiny: hormon luteinizujący i hormon pobudzający pęcherzyki...........
Hormon adrenokortykotropowy (ACTH) ...............................................................
Prolaktyna ...............................................................................................................
Hormon antydiuretyczny (wazopresyna) ...............................................................
O ksytocyna...............................................................................................................
Gruczoł tarczowy (tarczyca) ...........................................................................................
Hormony tarczycy ......................................................................................................
Synteza i wydzielanie hormonów tarczycy........................................................
Wpływ na metabolizm.........................................................................................
Wpływ na inne narządy.......................................................................................
Kalcytonina...............................................................................................................
Gruczoły przytarczyczne ..................................................................................................
Hormon gruczołów przytarczycznych (parathormon) ..............................................
Grasica ..............................................................................................................................
Gruczoły nadnerczowe ....................................................................................................
Hormony istoty rdzeniowej nadnerczy .....................................................................
Hormony kory nadnerczy (steroidy nadnerczowe) ..................................................
Mineralokortykosteroidy .............................................................................................
Glikokortykosteroidy ..................................................................................................
Fizjologiczne działanie glikokortykosteroidów ................................................
Wpływ na stany zapalne i działanie immunologiczne .....................................
Regulacja wydzielania kortyzolu........................................................................
Aparat wysepkowy trzustki .............................................................................................
Fizjologiczne działanie insuliny ................................................................................
Insulina i przemiana węglowodanowa ........................................................................
Rola insuliny w przemianie lipidowej ........................................................................
Niedobór i nadmiar insuliny .......................................................................................
Gruczoły płciowe jako gruczoły dokrewne ...................................................................
Jajnik ...........................................................................................................................
J ą d ro ..............................................................................................................................
Szyszynka .........................................................................................................................
Eikozanoidy.......................................................................................................................
Leptyna ..............................................................................................................................
583
584
585
585
586
587
588
589
590
591
591
592
592
594
595
595
596
596
597
599
599
600
601
601
601
602
604
604
605
605
608
608
609
610
610
611
SKOROWIDZ
613
Download