nowe procedury reklamacyjne po nowelizacji ustawy

advertisement
NOWE PROCEDURY REKLAMACYJNE
PO NOWELIZACJI USTAWY
Kompleksowa analiza aktualnych przepisów prawnych z uwzględnieniem reklamacji
międzynarodowych
Termin:
20.10.2017
Miejsce szkolenia:
Kraków, Best Western Efekt Express Kraków Hotel ****
ul. Opolska 14
http://www.krakowexpress.pl
Cena:
499,00 zł + 23% VAT
Cena specjalna:
450,00 zł + 23% VAT
Cena specjalna dotyczy firm, które uczestniczyły w naszych
szkoleniach oraz firm, które zgłoszą min. 3 osoby.
Cena z noclegiem:
699,00 zł + 23% VAT
Cena zawiera nocleg w pokoju 1 osobowym w przeddzień szkolenia
ze śniadaniem
Na szkoleniu omówione zostaną kwestie związane z dochodzeniem roszczeń
klientów
wobec
Państwa
firm
jak
i
roszczeń
w
stosunku
do
swoich
kontrahentów. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników, praktycznych
umiejętności w zakresie realizacji procedur reklamacyjnych i dochodzenia
roszczeń w zakresie rękojmi i gwarancji. Każda sprzedaż produktu czy usługi
pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci możliwości ponoszenia
roszczeń przez konsumentów w postaci reklamacji w razie wady produktu oraz
obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę i umowę w zakresie
realizacji
reklamacji.
Na
szkoleniu
omówione
zostaną
kwestie związane
z dochodzeniem roszczeń klientów wobec Państwa firm jak i roszczeń w
stosunku do swoich kontrahentów.
NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTÓW!
W czerwcu 2014 roku zostały uchwalone bardzo ważne zmiany w polskim
prawie dotyczące obowiązków przedsiębiorców względem konsumentów, które
zaczęły obowiązywać z końcem 2014 roku.
Regulacja wdraża dyrektywę o prawach konsumentów (2011/83/UE ) i uchyla
ustawę
o
ochronie
niektórych
praw
konsumentów.
Natomiast
przepisy
wdrażające dyrektywę o sprzedaży konsumenckiej (1999/44/WE) zostały
włączone do Kodeksu Cywilnego i zintegrowane z kodeksowymi przepisami
dotyczącymi rękojmi oraz gwarancji (uchylona została ustawa o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej).
Celem nowej ustawy jest ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących
umów konsumenckich zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza tym
lokalem
i
na
odległość,
np.
przez
Internet,
w
zakresie
obowiązków
informacyjnych, wymogów formalnych takich umów i prawa odstąpienia od
nich.
Włączenie do Kodeksu Cywilnego dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej
spowoduje, że będą obowiązywały tylko dwa tryby reklamacji: na podstawie
rękojmi i na podstawie gwarancji.
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO

działów obsługi klienta

działów reklamacji

działów serwisu

działów sprzedaży

oraz wszystkich zajmujących się problematyką reklamacji
ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Prezentacja podstawowych regulacji prawnych

Zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie prawnych aspektów reklamacji –
różnice pomiędzy rękojmią i gwarancją

Omówienie procedur reklamacyjnych na towary zakupione przed i po
25.12.2014r.

Przybliżenie
różnic
w
reklamacjach:
Przedsiębiorca-Przedsiębiorca,
Przedsiębiorca-Konsument

Porównane sytuacji prawnej Przedsiębiorców i Konsumentów po nowelizacji
przepisów - jak poprawiła się ich sytuacja; zmiany szczególnie korzystne dla
Przedsiębiorców

Wskazanie
nowych
przepisów
w
sprzedaży
przez:
Internet,
telefon,
przedstawiciela handlowego; co tak naprawdę się zmieniło?

Identyfikacja możliwych błędów w procedurze reklamacyjnej; jak się ich
wystrzegać; na co zwracać szczególną uwagę

Omówienie zasad dokumentowania postępowania reklamacyjnego

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie realizacji procesu reklamacyjnego

Zmiana
postawy
uczestników
w
procesie
reklamacyjnym;
reklamacja
a wizerunek firmy, reklamacja jako źródło polepszenia satysfakcji klienta
i zwiększenia zysku firmy
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie
• Proces reklamacyjny w przepisach - przepisy „wczoraj” i „dziś”, wewnętrzne
procedury w przedsiębiorstwie a powszechnie obowiązujące przepisy, wyszukiwanie
przepisów (m.in. prezentacja nowoczesnych narzędzi prawnych), hierarchia aktów
prawnych
• Co w miejsce:
- ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej?
- ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów[…]?
• Rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność na zasadach ogólnych – analiza różnic
• Reklamacje a prawo europejskie i konwencje międzynarodowe – na co zwrócić
szczególną uwagę
• Wewnętrzne procedury, regulaminy, ogólne warunki sprzedaży, zamówienia – jak
się w nich zabezpieczać przed reklamacjami
• Jak czytać akty prawne, wyszukiwać informacje o sposobie rozstrzygania reklamacji
przez sądy (rola orzecznictwa w procesie reklamacyjnym)
• Uzasadnianie reklamacji – jak prawidłowo uzasadniać swoje stanowisko, praktyczne
uwagi
• Sprzedaż, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż na odległość –
a procedura reklamacyjna
• Reklamacje a odpowiedzialność przewoźnika, spedytora
2. Umowa sprzedaży – jak zabezpieczyć sprzedawcę przed reklamacjami na etapie
zawierania umowy
• Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży (Przedsiębiorca – Konsument,
Przedsiębiorca – Przedsiębiorca)
- nowa definicja Konsumenta
- termin na wydanie rzeczy Konsumentowi (30dni) – ryzyko dla sprzedawcy
- miejsce spełnienia świadczenia, przesłanie rzeczy Konsumentowi - za co odpowiada
Sprzedawca?
- oświadczenie o niespełnieniu świadczenia – konsekwencje dla sprzedawcy
- opłata za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty za rzecz
- obowiązki informacyjne sprzedawcy, opakowanie, omówienie umowy, warunki
techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy
- instrukcja obsługi, konserwacji i inne dokumenty
- zgoda Konsumenta na dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione
wynagrodzenie; domyślna zgoda i jej konsekwencje
• Sposoby zabezpieczania sprzedawcy w umowie – prezentacja najefektywniejszych
rozwiązań
• Metody wyłączania odpowiedzialności sprzedawcy - jak skutecznie blokować
potencjalne reklamacje? Wiedza kupującego o wadzie a odpowiedzialność sprzedawcy
• Oferta – jak się w niej chronić przed przyszłymi reklamacjami
- Charakterystyka oferty – jakich błędów nie popełniać składając ofertę
- Kontroferta – co to jest i na co zwrócić szczególną uwagę
- Nieznaczne modyfikacja oferty a cena
- Cena jako istotny element oferty, cena w walucie obcej
- Termin związania ofertą; jak skutecznie odwołać ofertę
- Ekspozycje, reklamy, cenniki, broszury, ogłoszenia, zastrzeżenia umowne – za co
odpowiada sprzedawca?
- List intencyjny, „oferta, która nie jest ofertą”
- Pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia
• Kiedy sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży towaru
• Świadczenia niezamówione
• Międzynarodowa sprzedaż towarów (oferta, reklamacje)
3. Zakres odpowiedzialności sprzedawcy
• Wada fizyczna i wada prawna – jak prawidłowo kwalifikować wady?
• Należyta jakość rzeczy, średnia jakość rzeczy - jak je określać?
• Względy funkcjonalne i użytkowe, doznania estetyczne
• Właściwości rzeczy, o których zapewniał sprzedawca
• Reklama
• Stan niezupełny a braki ilościowe
• Odbiór rzeczy - prawa i obowiązki stron umowy; utrata uprawnień z tytułu rękojmi
• Sprzedawca wie o wadzie albo zapewnia kupującego, że wady nie istnieją –
konsekwencje takiego zachowania
4. Reklamacja
• Jak prawidłowo powinien przebiegać proces reklamacyjny „krok po kroku”, jak
przygotować się na reklamację
• Formularz zgłoszenia reklamacyjnego – niezbędne elementy, jakich błędów unikać
• Paragon, faktura, ksero, dowód z banku, zeznanie świadka – jak można
uprawdopodobnić zakup towaru u Sprzedawcy?
• Jak prawidłowo odpowiadać na reklamacje (m.in. terminologia, przepisy)
• Podstawy odrzucenia reklamacji – prezentacja sprawdzonych sposobów
• Czy można uzależnić rozpatrzenie reklamacji od płatności za towar?
• Reklamacje „w łańcuszku”: Producent/Importer–
Pośrednik(np.Dystrybutor/Hurtowania)–Sprzedawca–
Kupujący(Konsument/Przedsiębiorca)
• Reklamacje towarów zakupionych przez: Internet, telefon, od przedstawiciela
handlowego - sposoby na ograniczanie odpowiedzialności sprzedawcy
• Reklamacje towarów: przecenionych, zakupionych w promocji, używanych,
zakupionych w kredycie, zakupionych w leasingu
5. Rękojmia (PRZEDSIĘBIORCA – PRZEDSIĘBIORCA; PRZEDSIĘBIORCA –
KONSUMENT)
• Funkcje rękojmi
• Modyfikacja odpowiedzialności z tytułu rękojmi
• Wyłącznie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
• Ciężar dowodu
• Uprawnienia Kupującego:
- Usunięcie wady (m.in. termin, ilość dopuszczalnych napraw, nieskuteczność naprawy,
nieprzyjęcie naprawy)
- Wymiana
- Obniżenie ceny
- Odstąpienie od umowy (m.in. istotność wady) - kolejność realizacji uprawnień, jak
skutecznie blokować wybór Kupującego; zagrożenia, na które trzeba się przygotować
• Kiedy sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wady lub wymiany
(Przedsiębiorca- Przedsiębiorca)
• Kiedy sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania rzeczy
wadliwej? Jakie możliwości ma wówczas Konsument?
• Terminy związane z procesem reklamacyjnym (5 lat, 2 lata, 1 rok, 12 miesięcy, 14 dni,
niezwłocznie, zawieszenie terminu)
• Domniemanie istnienia wady w procesie reklamacyjnym
• Ustosunkowanie się do żądań reklamującego – termin, konsekwencje
• Koszty procesu reklamacyjnego
• Nieinformowanie kupującego o przebiegu reklamacji (konsekwencje)
• Pisma reklamacyjne – na co zwracać szczególną uwagę; w której części pisma szukać
podstaw do odrzucenia reklamacji
• Jak długo może trać proces reklamacyjny?
• Odrzucenie reklamacji
• Odwołanie od odrzuconej reklamacji
6. Gwarancja przy sprzedaży (PRZEDSIĘBIORCA – PRZEDSIĘBIORCA;
PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT)
• Jak gwarancja chroni sprzedawcę, kiedy warto stosować gwarancję?
• Karta gwarancyjna – co warto w niej uregulować
• Proces reklamacyjny; jak przebiega reklamacja z tytułu gwarancji, do kogo składa się
reklamację?
• Prawa i obowiązki stron umowy
• Terminy (2 lata, 14 dni)
• Jak łatwo odrzucać reklamację z tytułu gwarancji
• Klauzule niedozwolone
7. Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej („regres
między sprzedawcami”)
• Podstawy do odpowiedzialności między sprzedawcami za reklamacje składane
przez konsumentów, przesłanki odpowiedzialności
• Odszkodowanie (m.in. utracone korzyści)
• Przedawnienie roszczeń (6 miesięcy)
• Brak możliwości wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności między
sprzedawcami
8. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy
• Podstawy odpowiedzialności
• Procedura
• Odszkodowanie
9. Reklamacje międzynarodowe (Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży
towarów)
Zawarcie umowy międzynarodowej
Międzynarodowa sprzedaż towarów
• obowiązki sprzedającego
• dostawa towarów i przekazanie dokumentów
Zgodność towarów z umową i roszczenia osób trzecich
• zakres odpowiedzialności sprzedawcy
• obowiązku kupującego, utrata uprawnienia do zgłaszania reklamacji
Reklamacja międzynarodowa. Środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
przez sprzedającego
• Zakres odpowiedzialności
• Uprawnienia kupującego
• Terminy dochodzenia praw
• Prawo do odstąpienia od umowy
Obowiązki kupującego
• Zapłata ceny
• Odbiór dostawy
• Środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy przez kupującego
Przejście ryzyka
Naruszenie umowy
• Odszkodowanie za naruszenie umowy
• Odsetki
• Zwolnienia od odpowiedzialności
10. Reklamacja przy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaży na
odległość (m.in. przez Internet, telefon, przedstawiciela handlowego)
• Prawa i obowiązki stron umowy, ciężar dowodowy
• Kiedy nie stosuje się przepisów ustawy o Prawach konsumenta z 30 maja 2014r.?
• Zrzeczenie się praw przez Konsumenta, postanowienia umowy mniej korzystne dla
Konsumenta a nowe przepisy
• Koszt połączenia telefonicznego w sprawie zawartej umowy
• Jak zabezpieczyć sprzedawcę na etapie zawierania umowy
• Regulaminy sprzedaży – nowe wymagania informacyjne („21 praw”)
• Wydanie Konsumentowi umowy lub potwierdzenia jej zawarcia
• Usługa naprawy lub konserwacji do 600 zł – obowiązki sprzedawcy
• Przycisk na stronie internetowej „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – kiedy
umowa sprzedaży jest ważna?
• Ograniczenia sprzedawców dotyczące sposobów dostarczania oraz sposobów
płatności za rzeczy
• Umowy zawarte przez telefon – obowiązki sprzedawcy, skuteczność umowy
• Odstąpienie od umowy („Zwrot”):
- procedura, prawa i obowiązki stron
- terminy (12 miesięcy, 14 dni)
- odstąpienie umowy drogą elektroniczną
- koszty zwrotu, jakich kosztów Konsument nie ponosi, opłata za korzystanie z rzeczy
- co w miejsce „stanu niezmienionego”, jak daleko może posunąć się Konsument
sprawdzając cechy, charakter i funkcjonowanie rzeczy?
- kiedy prawo odstąpienia nie przysługuje?
- wzór pouczenia o odstąpieniu i wzór formularza odstąpienia
11. Zwrot towaru w zwykłej sprzedaży – obowiązkowy czy fakultatywny?;
uprawnienia kupującego
12. Rzeczy pozostawione u sprzedawcy po reklamacji - utylizacja, magazynowanie
(koszty, procedury, zasady odpowiedzialności)
13. Dodatkowe koszty związane z reklamacją (m.in. demontażu, dostarczenia,
robocizny, materiałów, ponownego zamontowania i uruchomienia, uszkodzenia
innych rzeczy, przestoju linii produkcyjnej, kary umowne, wynajmu urządzeń
zastępczych)
14. Wykonanie zastępcze – zagrożenie dla sprzedawcy, jak się przed nim bronić?
15. Klauzule niedozwolone (np. w umowach, regulaminach, gwarancjach) – jak je
rozpoznawać, jak je modyfikować, jak się zabezpieczać, możliwe sankcje dla
Sprzedawcy za ich stosowanie
16. UOKiK, Rzecznicy konsumentów - co warto o nich wiedzieć, jak się przygotować
na interwencję takich instytucji, jak postępować
17. Materiałoznawstwo i jego wpływ na rozpatrywanie reklamacji
18. Rozstrzyganie sporów związanych z reklamacjami – mediacja, arbitraż, sądy
powszechne
19. Rzeczoznawcy – ich rola w procesie reklamacyjnym, na co zwrócić uwagę
zamawiając opinię rzeczoznawcy, rola biegłego w postępowaniu sądowym
20. Przewóz i spedycją rzeczy sprzedanych – reklamacje, zasady odpowiedzialności
• Umowa przewozu i umowa spedycji jako podstawa reklamacji
• List przewozowy – niezbędne informacje, jak zabezpieczyć nadawcę w liście
przewozowym
• Wydanie przesyłki – na co należy zwrócić szczególną uwagę, co oznacza
pokwitowanie odbioru przesyłki, braki ilościowe, domniemania
• Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora, wysokość odszkodowania, wyłączenia
odpowiedzialności
• Reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, terminy)
21. Nowy tryb "po-reklamacyjny" (Pozasądowe rozwiązywanie sporów
konsumenckich od 2017r.). NOWOŚĆ!
• procedura reklamacyjna z tytułu rękojmi i gwarancji
• obowiązki przedsiębiorców wynikające z nowej ustawy od 2017r.
• dokumenty i procedury - funkcjonujące w przedsiębiorstwie - wymagające
aktualizacji po 10.01.2017r.
•
zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich
• obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
• zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
• zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
Cele postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
Zakres zastosowania ustawy
• podmioty, do których adresowana jest ustawa
• postępowania/spory do których nie stosuje się ustawy
Wyłączenie możliwości wytoczenia powództwa przez konsumenta
Podmioty uprawnione do rozwiązywania sporów
• wpis do rejestru; Regulamin
• podstawowe obowiązki podmiotu uprawnionego
• informacje udostępniane publicznie przez podmiot uprawniony
• sprawozdanie z działalności podmiotu uprawnionego
• sposób udostępniania informacji i sprawozdania przez podmiot uprawniony
• sprawozdanie z działalności przekazywane Prezesowi UOKiK
• wymagania wobec osób prowadzących postępowania
- niezależność i bezstronność osób prowadzących postępowania
- konflikt interesów
- obowiązek zachowania tajemnicy
- organy kolegialne prowadzące postępowania
- podmioty uprawnione utworzone przez organizacje przedsiębiorców
Rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów
Obowiązki przedsiębiorców
• obowiązek poinformowania konsumentów o podmiocie uprawnionym do
rozwiązywania sporów
• czynności podejmowane przez przedsiębiorcę po nierozwiązaniu sporu w trybie
reklamacji
Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
•
wszczęcie postępowania
• odmowa rozpatrzenia sporu; poinformowanie stron o przyczynach odmowy
rozpatrzenia sporu
• przerwanie biegu terminu przedawnienia
• forma postępowania
• obowiązki podmiotu uprawnionego w trakcie postępowania
• korzystanie przez stronę z pomocy osób trzecich
• termin rozstrzygnięcia sporu
• koszty postępowania
• wiążący charakter rozstrzygnięcia
Zadania Prezesa Urzędu w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich
22. Studium przypadków
Prosimy o zgłaszanie swoich problemów i pytań (pocztą elektroniczną lub faxem) przed
rozpoczęciem szkolenia. W trakcie szkolenia można skorzystać z indywidualnych
konsultacji z wykładowcą oraz przeanalizować dostarczone przez Państwa umowy
i karty gwarancyjne.
SZKOLENIE POPROWADZI
ŁUKASZ ŚWIDEREK
Prawnik, adwokat, przewód doktorski w Zakładzie Prawa Gospodarczego i
Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
wykładowca na uczelniach wyższych, ekspert w dziedzinie reklamacji, od wielu lat
prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe skierowane do menedżerów działów
prawnych oraz specjalistów działów reklamacji (zrealizował ponad 1050 godzin
szkoleń). Autor licznych publikacji naukowych (artykuły, książki) z zakresu prawa
cywilnego, gospodarczego i handlowego, finansowego oraz prawa upadłościowego i
naprawczego.
Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach
naukowych. Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad
nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa).
Autor licznych publikacji, książek, między innymi:
•
„Status notariusza jako punkt wyjścia do zmian w ustawie Prawo upadłościowe
i naprawcze”,
• „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane
regulacje”,
• „Sprawozdanie z VIII Dorocznej Konferencji SEAP poświęconej – Umowom
w administracji”,
• „Sprawozdanie z II Konferencji – Modelowe rozwiązania zastosowania dokumentu
elektronicznego w sądach powszechnych z uwzględnieniem aspektów prawnych,
organizacyjnych i ekonomicznych”,
• „Sprawozdanie z Konferencji – Fuzje i przejęcia na polskim rynku kapitałowym”,
• „Sprawozdanie z III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów”,
• „Sprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego „Prawo
handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 75 lat Kodeksu Handlowego” ,
Pozycje książkowe:
• „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach", (współautorstwo)
• "Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach", (współautorstwo)
• "Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego" - "Prokura",
(współautorstwo)
W CENIE SZKOLENIA UWZGLĘDNIONO
8 h dydaktycznych zajęć, wsparcie poszkoleniowe wykładowcy, poradnik/podręcznik
dokumentujący przekazaną wiedzę w bardzo praktycznej formie, materiały pomocnicze,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.
Zapewniamy opiekuna z ramienia Centrum Szkoleń LIDERAP, który jest zawsze do
Państwa dyspozycji podczas trwania szkolenia.
W przypadku wyboru szkolenia z noclegiem Centrum Szkoleń LIDERAP zajmuje się
wszelkimi formalnościami związanymi z jego rezerwacją.
Godziny zajęć:
Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:00
Download