wzor wypowiedzenia umowy

advertisement
………………………, ………............. r.
(miejscowość )
(data)
…………………………………
(nazwisko i imię)
…………………………………
………………………………….
(adres zamieszkania)
…………………………………
…………………………………
(adres firmy )
W związku z przejęciem przez gminę z dniem 01 lipca 2013r oku obowiązków w
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, wnoszę o rozwiązanie umowy
zawartej z Państwa firmą nr ……………z dnia ............ r. dotyczącą wywozu
nieczystości stałych z posesji za 1, 3, 6 *) -miesięcznym okresem wypowiedzenia.
1, 3, 6-miesięczny okres wypowiedzenia biegnie od dnia 1 czerwca /1 stycznia / 1
kwietnia*) 2013 r.
Zachowując okres wypowiedzenia wnoszę o rozwiązanie umowy z dniem 30.06.2013
r.*)
+
………………………..
(podpis)
* niepotrzebne skreślić
Download