APEL PAMIĘCI z okazji rocznicy wybuchu II wojny

advertisement
APEL PAMIĘCI
z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ!
MIESZKAŃCY ................................................................................................................. !
(podać nazwę miejscowości lub regionu)
ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO!
RODACY!
Stajemy do apelu ………………………………...................... , w rocznicę wybuchu
(podać miejsce odczytania apelu)
II wojny światowej, aby przywołać pamięć bohaterów, którzy w 1939 roku oddali życie za
Ojczyznę.
Wołam żołnierzy znad Warty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod Mławy
i z Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, ułanów spod Krojant
i Mokrej, obrońców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wzywam mieszkańców i obrońców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej
zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poległych na strażnicach granicznych
Korpusu
Ochrony
Pogranicza,
obrońców
Grodna,
Lwowa,
Wołkowyska,
Sarn
i Czortkowa oraz żołnierzy spod Kodziowców, Jabłonia, Szacka i Wytyczna.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Przywołuję policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież
akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony, trwali
w walce, godni i silni miłością do Polski.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Do Was wołam, bracia lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach
w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy
i bandery.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA MARYNARZOM I LOTNIKOM!
Wołam żołnierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów
Podziemnego Państwa Polskiego i powojennego podziemia niepodległościowego, którzy
do końca pozostali wierni idei wolności i niepodległości.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Wołam .......................….........................................................................................,
(podać postacie i oddziały szczególnie ważne dla regionu)
którzy bronili niepodległości Ojczyzny.
STAŃCIE DO APELU!
CHWAŁA BOHATEROM!
Do Was wołam! Rodacy i żołnierze polscy, którzy w 1939 roku stanęliście do walki
w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szliście do walki o niepodległość, dziś
realizujemy my – Wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpią
z Waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania Ojczyźnie.
CHWAŁA BOHATEROM!
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!
Download