Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

advertisement
…………………………….
Mrągowo,dn. ………..
……………………………
Dane wnioskodawcy
Burmistrz Miasta
Mrągowa
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia
na wycinkę drzew i krzewów
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na wycinkę niżej opisanych
drzew(a), krzewów:
Gatunek drzew(a), obwód pni (a) mierzony na wysokości 130cm od gruntu, ilość
(w przypadku krzewów podajemy wyłącznie ilość m2 ):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Przeznaczenie terenu, na którym rosną przedmiotowe drzewa(o), krzewy(adres,
nr działki, działalność prowadzona):
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Przyczyna oraz termin zamierzonego usunięcia drzew(a), krzewów:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.............................................................
(podpis wnioskodawcy)
OŚWIADCZENIE
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 kodeksu karnego niniejszym
oświadczam, że teren na którym rosną wnioskowane o wycinkę drzewa, krzewy stanowi
..............................................................................................................................................
(własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, współużytkowanie wieczyste, prawo zarządu, dzierżawa, użyczenie)
osoby (osób).........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(przy współwłasności i współużytkowaniu wieczystym wymienić wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych)
na podstawie .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................................z dnia .............................................................
(wymienić dokument prawny ustalający prawo do terenu: np. nr i data aktu notarialnego, decyzji administracyjnej, umowy dzierżawy itp.)
.............................., dnia..........................
................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzające prawo do terenu na którym
rosną wnioskowane o wycinkę drzewa i krzewy oraz mapę terenu z zaznaczonym drzewem bądź
krzewami.
Download