Zagadnienia mikro. 9 godz. gr KrZZZa 1011

advertisement
Zagadnienia z mikroekonomii wykład 9 godzin:
WSTĘP
1) Problem względnego niedoboru, rodzaje dóbr (dobra wolne, ekonomiczne, konsumpcyjne,
czynniki produkcji), krzywa możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny.
RYNEK
2. Popyt, wielkość popytu, krzywa popytu, determinanty popytu, paradoks Giffena i Veblena.
3) Podaż, wielkość podaży, krzywa podaży, determinanty podaży prawo podaży.
4) Równowaga rynkowa oraz umiejętność jej analizy przy pomocy modeli równowagi cząstkowej
5) Elastyczność popytu:
- prosta cenowa elastyczność popytu: umiejętność jej obliczenia oraz interpretacja współczynnika
elastyczności popytu,
- dochodowa elastyczność popytu: umiejętność jej obliczenia interpretacja współczynnika
elastyczności popytu, dobra: normalne, niższego rzędu, podstawowe i luksusowe,
- krzyżowa elastyczność popytu: umiejętność jej obliczenia interpretacja współczynnika (substytuty i
dobra komplementarne)
6) Krzywe o różnych stopniach elastyczności popytu oraz determinanty elastyczności popytu.
7) Elastyczność podaży, jej determinanty oraz krzywe o różnych stopniach elastyczności,
8) Ceny administrowane (maksymalne i minimalne)
KONSUMENT:
9) Ogólne założenia teorii gospodarstwa domowego (konsumenta)
10) Pojęcia: użyteczność, użyteczność całkowita i krańcowa.
11) Zależności pomiędzy użytecznością całkowita i krańcową.
12) Pierwsze i drugie prawo Gossena
13)Nadwyżka konsumenta.
14) Aksjomaty racjonalnego postępowania i krzywa obojętności wyprowadzona na ich podstawie
(definicja i obraz graficzny)
15) Krańcowa stopa substytucji.
16) Cechy krzywych obojętności.
17) Linia budżetu (def. oraz determinanty określające jej położenie).
18) Punkt równowagi gospodarstwa domowego.
20) Prawo Engla i krzywe Engla dla poszczególnych rodzajów dóbr.
22. Popyt indywidualny: efekt substytucyjny i dochodowy w ujęciu Hicksa dla różnych rodzajów
dóbr.
MODELE RYNKU
23) konkurencja doskonała
24) konkurencja monopolistyczna
25) oligopol
26 ) monopol pełny
Dodatkowo proszę zapoznać się z takimi kategoriami ekonomicznymi jak koszt krańcowy, produkt
krańcowy oraz podstawami teorii przedsiębiorstwa.
Download