o*wiadczenie - Publiczne Gimnazjum w Szczercowie

advertisement
………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres
OŚWIADCZENIE
o wielodzietności ¹ rodziny kandydata do przedszkola
Ja ……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica
oświadczam, że …………………………………………………………… wychowuje się
imię i nazwisko kandydata
w rodzinie wielodzietnej, która liczy ……………. dzieci.
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. ²
Data: ……………………………..
…………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Pouczenie.
¹ zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572 ze zm.) wielodzietność – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
² Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres
OŚWIADCZENIE
o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie ¹
Ja ……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica
oświadczam, że …………………………………………………... samotnie wychowuję.
imię i nazwisko kandydata
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia².
Data: ……………………………..
…………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Pouczenie.
¹ zgodnie z art. 20b pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572 ze zm.) – Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie oznacza wychowywanie dziecka przez
pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, z wyłączeniem osoby wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego
rodzicem.
² Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres
OŚWIADCZENIE
o uczęszczaniu do danego gimnazjum rodzeństwa kandydata
Ja ……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica
oświadczam, że rodzeństwo …………………………………….….……………………….
………………………….……………………………………………………………………….
imię/imiona i nazwisko rodzeństwa kandydata
uczęszcza do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Szczercowie, o które
ubiega się kandydat ……………………………………………………………………….
imię i nazwisko kandydata
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia¹.
Data: ……………………………..
…………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Pouczenie.
¹ Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres
OŚWIADCZENIE
o pracy rodzica/prawnego opiekuna
Ja ……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica
oświadczam, że miejsce mojej pracy znajduje się w Gminie Szczerców.
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia¹.
Data: ……………………………..
…………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Pouczenie.
¹ Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres
OŚWIADCZENIE
Absolwent Publicznego Gimnazjum w Szczercowie
Ja ……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica
oświadczam, absolwentami Publicznego Gimnazjum w Szczercowie są:
rodzic/opiekun prawny
TAK
NIE
rodzeństwo
TAK
NIE
właściwą odpowiedź zakreślić
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia¹.
Data: ……………………………..
…………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Pouczenie.
¹ Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
………………………..…………………………..…………
(imię i nazwisko rodzica)
…….………………………….………………………..……
(adres
OŚWIADCZENIE
o ukończeniu szkoły podstawowej w Gminie Szczerców
Ja ……………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko rodzica
oświadczam, że …………………………………………………... ukończył/ła
imię i nazwisko kandydata
szkołę podstawową w Gminie Szczerców..
Jestem świadomy/ma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia¹.
Data: ……………………………..
…………………………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
Pouczenie.
¹ Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Download