Zadanie 1 Oblicz wartość podanych wyrażeń: 2) 3) 4) sin(32o) + ln

advertisement
Zadanie 1
Oblicz wartość podanych wyrażeń:
1)
9−5
2
5
2) 9 − 2 3)
3+12
+
3
23 ∗ sin(15) 4) sin(32o) + ln(13)
Zadanie 2
Sprawdź poprawność obliczeń
a)
b)
(𝑠𝑖𝑛3 45°−3.15𝑒 4 )
3
𝑙𝑛10+ √|−4,67∗103 |
= −9.0249
√log10 100+3 cos 90°
3
√𝑐𝑡𝑔30°
= 1.1776
Zadanie 3
Sprawdź, silnię jakiej największej liczby można policzyć w Matlabie? Wyjaśnij z czego wynika taka
wartość?
Zadanie 4
Oblicz moduł, argument, część rzeczywistą, część urojoną liczby z = 4-2i.
Zadanie 5
Znajdź w systemie pomocy programu Matlab funkcję obliczającą największy wspólny dzielnik. Znajdź
największy wspólny dzielnik do liczb 33803 i 39501.
Zadanie 6
1. Wygeneruj wektor x składający się z elementów od 0 do 2*pi co 0.1.
2. Wegeneruj wektor y1 = sin(x) oraz wektor y2 = cos(x).
3. Narysuj y1(x) oraz y2(x) na jednym wykresie. Oznacz odpowiednio osie, tytuł, legendę.
Zadanie 7
1. Stwórz macierz A mającą na diagonali wektor x zaś w pozostałych miejscach -1.
2. Znajdź det(A), A-1.
3. Znajdź B o wymiarach takich samých jak A, posiadającą zera na diagonali oraz 1 w pozostałych
miejscach.
4. Znajdź A+B, A-B, A*B.
Zadanie 8
1. Wygeneruj w programie Excell dwie kolumny po 100 elementów: pierwszą zawierającą
elementy od -5 do 5 co 0.1, drugą będącą kwadratem pierwszej.
2. Zaimportuj plik do programu Matlab. Dane oznacz x,y.
3. Narysuj wykres y(x), 2*y(x), sqrt(y(x))), oblicz średnią y, rozrzut y.
Zadanie 9
Napisz skrypt, który wygeneruje kolejne pierwiastki liczby 10, zapisze dane do odpowiedniego wektora a
następnie wygeneruje rysunek y(n) = 101/n.
Download