cennik usług - oferta komercyjna

advertisement
CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA
KARDIOLOGIA
Kategoria usługi
KONSULTACJA
BADANIA
DIAGNOSTYCZNE
Cena (PLN)
120
120
120
100
30
100
100
120
200
980
980
520
350
1230
600
460
590
400
strona
12
PAKIETY
Nazwa usługi / opis
Konsultacja kardiologiczna (w tym badanie EKG)
Poradnia zaburzeń rytmu – konsultacja
Kontrola rozrusznika
Echo (UKG)
EKG z opisem
Holter RR
Holter EKG
Próba wysiłkowa
Echo przezprzełykowe
Koronarografia
Angiografia
Wentrykulografia
PAKIET WIEŃCOWY - badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań
sercowo-naczyniowych wg tabel SCORE, porada dotycząca
modyfikacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, EKG
spoczynkowe, test wysiłkowy, echo serca, profil metaboliczny
(morfologia, TCh, LDL, HDL, TG, glukoza na czczo, ewentualnie
krzywa cukrowa)
PAKIET WIEŃCOWY ROZSZERZONY - badanie kliniczne z oceną
ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wg tabel SCORE,
porada dotycząca modyfikacji czynników ryzyka choroby
wieńcowej, EKG spoczynkowe, test wysiłkowy, echo serca, profil
metaboliczny (morfologia, TCh, LDL, HDL, TG, glukoza na czczo,
ewentualnie krzywa cukrowa), koronarografia
PAKIET NADCIŚNIENIOWY - badanie kliniczne, EKG, pomiar RR ,
RTG klatki piersiowej PA, echo serca, profil metaboliczny
(lipidogram, morfologia, kreatynina, kwas moczowy, sód, potas,
glukoza, badanie ogólne moczu), badanie dna oka, Duplex
Doppler tętnic szyjnych i nerkowych, USG jamy brzusznej.
PAKIET NIEWYDOLNOŚĆ SERCA - konsultacja kardiologiczna,
pomiar RR, EKG spoczynkowe, RTG klatki piersiowej PA i L-bok,
echo serca, profil metaboliczny: morfologia, lipidogram, sód,
potas, AspAT, AlAT, bilirubina, kreatynina, kwas moczowy, CRP,
BNP (NT-proBNP)
PAKIET ARYTMICZNY - badanie kliniczne z oceną ryzyka powikłań
zatorowych i krwotocznych, EKG spoczynkowe, holter EKG 24 h,
profil metaboliczny (morfologia, sód, potas, magnez, TSH, CRP,
glukoza, kreatynina, INR), echo serca, test wysiłkowy
PAKIET WADA SERCA - badanie kliniczne, EKG, INR+lipidogram,
echo serca, RTG klatki piersiowej PA, holter EKG
aktualizacja 03.09.2014 r.
CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA
Kategoria usługi
OPERACJE
Nazwa usługi / opis
Angioplastyka wieńcowa z implantacją stentów typu BMS:
I naczynia
II naczyń
III naczyń
Koszt 1 stentu wieńcowego typu BMS
Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu
DES*:
*za każdy następny stent typu DES
Angioplastyka wieńcowa z implantacją jednego stentu typu
BVS*:
(stent rozpuszczalny)
*za każdy następny stent typu BVS
Angioplastyka obwodowa:
I naczynia
II naczyń
III naczyń
Koszt 1 stentu obwodowego
Neuroprotekcja
Aterektomia tętnic obwodowych
Rozrusznik serca:
Wszczepienie rozrusznika jednojamowgo
Wszczepienie rozrusznika dwujamowego
Wymiana rozrusznika jednojamowgo
Wymiana rozrusznika dwujamowego
Wszczepienie rozrusznika resynchronizującego
Wymiana rozrusznika resynchronizującego
Wymiana elektrody rozrusznika serca
Usunięcie układu stymulującego z powodu infekcji/nadmiaru
elektrod
Czasowa stymulacja endokawitarna serca trwająca powyżej
jednej doby (poza ostrym zespołem wieńcowym)
Defibrylatory serca:
Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora jednojamowego
Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora dwujamowego
Wymiana kardiowertera-defibrylatora jednojamowego
Wymiana kardiowertera-defibrylatora dwujamowego
Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora dwukomorowego
Wymiana kardiowertera-defibrylatora dwukomorowego
CRT-D:
Wszczepienie CRT-D
Wymiana CRT-D
Ablacje:
Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu
elektroanatomicznego
Ablacja zaburzeń rytmu bez wykorzystania systemu
elektroanatomicznego
Krioablacja AF
Cena (PLN)
6000
7890
8980
1200
9000
4000
11000
4000
4980
6980
8980
3500
5980
14980
6980
8980
5980
7980
17890
16890
4980
4450
2450
36000
38000
35000
36500
43500
42500
56500
54500
18900
15900
17000
KARDIOCHIRURGIA
Nazwa usługi / opis
Kwalifikacja do zabiegów kardiochirurgicznych
Cena (PLN)
130
strona
13
Kategoria usługi
KONSULTACJA
aktualizacja 03.09.2014 r.
Download