Załącznik nr 1 Umowa Kupna- Sprzedaży zawarta w dniu

advertisement
Załącznik nr 1
Umowa Kupna- Sprzedaży
zawarta w dniu …………………………… 2011 r., pomiędzy:
Krakowskim Parkiem Technologicznym sp. z o.o. z siedzibą Al. Jana Pawła II 41L, 31-864
Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000058058, Regon
351381295, NIP 675-11-57-834, kapitał zakładowy: 17.567.000, 00 zł, reprezentowany
przez:
………………………….. - ……………………………..
…………………………… ………………………………..
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
………………………………………………………..
zwaną/ym dalej „Kupującym”
W wyniku przeprowadzonej aukcji w drodze ustnej licytacji strony postanawiają zawrzeć
umowę o treści następującej:
§ 1.
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego, marki
Peugeot,
model
307
o
nr
rejestracyjnym
KR
540AP,
nr
silnika
....................................................., nr nadwozia (ramy) VF33CKFUC84310244,
rok produkcji 2005, przebieg 117 000 km.
2. Sprzedający oświadcza, że opisany w ust. 1 powyżej samochód wolny jest wad
prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem
jakiegokolwiek postępowania bądź przedmiotu zabezpieczenia.
3. Wszelkie podatki i inne opłaty związane z niniejsza umową ponosi Kupujący.
§ 2.
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje opisany w § 1 ust. 1 samochód osobowy za
kwotę ................................................................................
(słownie: .................................................................................................) złotych
polskich, wskazaną w fakturze wystawionej przez Sprzedającego.
§ 3.
1. Sprzedający oświadcza, że zbywany samochód osobowy nie ma ukrytych wad
technicznych.
2. Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym
nabywanego samochodu osobowego. Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa
samochód w takim stanie technicznym, w jakim się on aktualnie znajduje i nie
będzie zgłaszał żadnych, związanych z tym stanem, roszczeń w stosunku do
Sprzedającego.
3. Kupujący oświadcza, że sprawdził oznaczenia numerowe samochodu osobowego i
dowodu rejestracyjnego i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
§ 4.
1. Podpisem pod niniejszą umową Sprzedający potwierdza otrzymanie całości zapłaty
za sprzedany samochód, zaś Kupujący potwierdza fakt wydania mu samochodu.
2. Sprzedający wraz z samochodem wydał Kupującemu następujące dotyczące go
dokumenty:
1) …………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………
oraz kluczyki - ..................................
§ 6.
Sprzedający potwierdza, iż dołączone do niniejszej umowy oświadczenie Kupującego o
wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC nabywanego samochodu zostanie niezwłocznie
przesłane zakładowi ubezpieczeń przez Sprzedającego, zaś Kupujący przyjmuje do
wiadomości, iż zawarta przez Sprzedającego umowa ubezpieczenia OC ulegnie
rozwiązaniu z upływem 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany
nieważności.
umowy
wymagają
§ 8.
zachowania
formy
pisemnej
pod
rygorem
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Sprzedający
Kupujący
Download