Sole

advertisement
Grupa A
..........................................................................
imię i nazwisko ucznia
Sole
............................
............................
suma punktów
klasa
..........................
.........................
data
ocena
W zadaniach 1–10 zaznacz jedną poprawną odpowiedź.
1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania. Sole to związki chemiczne składające się z
A. kationów metali i anionów wodorotlenkowych.
B. anionów metali i kationów reszt kwasowych.
C. kationów wodoru i anionów reszt kwasowych.
D. kationów metali i anionów reszt kwasowych.
1 p.
2. Zaznacz zbiór, w którym znajdują się tylko nazwy soli.
A. Chlorek miedzi(II), tlenek wapnia, fosforowodór, węglan cyny(II).
B. Azotan(V) sodu, siarczan(IV) potasu, siarczek żelaza(III), węglan wapnia.
C. Węglan żelaza(II), wodorotlenek sodu, chlorek magnezu, azotan(V) glinu.
D. Bromowodór, jodek potasu, chlorowodór, siarczek cynku.
3. Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: chlorek sodu, siarczan(VI) magnezu,
fosforan(V) wapnia.
A. Ca3(PO4)2, KCl, MgSO4
B. NaCl, MgSO4, Ca3(PO4)2
C. NaCl, MgSO3, Ca3(PO3)2
D. KC1O4, Ca2(PO4)3, MgSO4
1 p.
4. Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej KCl.
A. Aniony potasu i kationy chlorowe.
B. Kationy sodu i aniony chlorkowe.
C. Kationy potasu i aniony chlorkowe.
D. Kationy potasu i aniony chloranowe(VII).
1 p.
5. Zaznacz równanie reakcji dysocjacji jonowej azotanu(V) żelaza(II).
1 p.
A. Fe(NO3)2
B. Fe2(NO3)3
C. FeNO3
D. FeNO3
2+
–
Fe + 2 NO3
Fe3+ + 2 NO32–
+
Fe + NO3–
Fe2+ + 3 NO–
6. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Do zobojętnienia zasady należy użyć
A. roztworu innej zasady.
B. wody.
1 p.
C. roztworu kwasu.
D. roztworu soli kuchennej.
7. Zaznacz numery probówek, w których powstanie osad.
1 p.
8. Zaznacz zapis jonowy reakcji zobojętniania zasady barowej kwasem chlorowodorowym.
A. Ba2+ + 2 OH– + 2 H+ + 2 Cl– → Ba2+ + 2 Cl– + 2 H2O
B. Ba+ + OH– + H+ + Cl– → Ba+ + Cl– + H2O
C. Ba(OH)2 + H+ + C1– → Ba2+ + Cl– + H2O
D. Ba2+ + 2 OH– + 2 H+ + 2 Cl– → Ba2+ + 2 Cl– + 2 H2O
1 p.
1
9. Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji strąceniowej.
A. H+ + OH– → H2O
B. K2O + H2O → 2 KOH
C. Na2CO3
2 Na+ + CO32–
2+
2–
D. Pb + SO4 → PbSO4
1 p.
10. Zaznacz przykłady zastosowań AgNO3.
A. Pirotechnika, środek konserwujący produkty żywnościowe, produkcja nawozów sztucznych.
B. Produkcja papieru, kosmetyków i środków piorących.
C. Przemysł farmaceutyczny, wyrób luster i farb.
D. Produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków na nadkwasotę.
1 p.
11. Stosując zapis cząsteczkowy, sporządź trzy równania reakcji otrzymywania chlorku magnezu.
2 p.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
12. Zapisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania fosforanu(V) sodu. 2 p.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .............................................
13. Uzupełnij równania reakcji chemicznych.
...... NaOH + ...... H2S → .......................... + ..........................
...... ZnO + .......................... → ...... ZnSO4 + ..........................
...... Ba(OH)2 + ...... SO2 → .......................... + ..........................
...... Al + .......................... → ...... AlCl3 + ..........................
2 p.
14. Oblicz, ile gramów soli powstanie w wyniku reakcji zobojętniania 22,4 g zasady potasowej kwasem siarkowym(VI).
2 p.
Odpowiedź: ........................................................................................................................................................................
15. Zaprojektuj doświadczenie Reakcja roztworu siarczanu(VI) sodu z zasadą barową. Narysuj schemat,
zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. Napisz równanie reakcji chemicznej.
2 p.
Obserwacje: ...............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Wniosek: ....................................................................................................................................................................................
Równanie reakcji chemicznej: ................................................................................................ ...................................................
*16. Określ, jaki odczyn wykazuje wodny roztwór węglanu potasu. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji
chemicznych.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
2
Grupa B
..........................................................................
imięi inazwisko
nazwisko ucznia
imię
ucznia
Sole
............................
............................
suma punktów
klasa
..........................
W zadaniach 1-10 zaznacz jedną poprawną odpowiedź.
.........................
data
ocena
1. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Sole są zbudowane z
A. kationów metali i anionów wodorotlenkowych.
B. kationów metali i anionów reszt kwasowych.
C. kationów wodoru i anionów reszt kwasowych.
D. anionów metali i kationów reszt kwasowych.
1 p.
2. Zaznacz zbiór, w którym znajdują się tylko nazwy soli.
A. Fosforan(V) sodu, jodek potasu, chlorek cyny(IV), siarczek baru.
B. Węglan potasu, wodorotlenek chromu(III), chlorek magnezu, węglan wapnia.
C. Chlorek baru, chlorowodór, bromek potasu, fosforan(V) glinu.
D. Chlorek żelaza(III), amoniak, węglan litu, siarkowodór.
1 p.
3. Zaznacz zbiór, w którym wzory soli podano w następującej kolejności: siarczek sodu, azotan(V) wapnia,
siarczan(IV) magnezu.
A. K2S, CaNO3, MgSO4
B. NaS, Ca3(PO4)2, MgSO4
C. Na2S, Ca(NO3)2, MgSO3
D. K2SO4, Ca(NO)3, MgSO3
1 p.
4. Zaznacz nazwy jonów powstających w wyniku dysocjacji jonowej BaS.
A. Aniony baru i kationy siarkowe.
B. Kationy boru i aniony siarczkowe.
C. Kationy baru i aniony siarczkowe.
D. Kationy baru i aniony siarczanowe(VI).
1 p.
5. Zaznacz równanie reakcji dysocjacji jonowej siarczanu(VI) miedzi(II).
A. CuSO4
Cu2+ + SO42–
B. Cu2SO4
2 Cu+ + SO42–
C. CuSO4
Cu+ + SO4–
D. Cu2SO4
Cu2+ + 4 SO2–
1 p.
6. Zaznacz właściwe dokończenie zdania.
Do zobojętnienia kwasu należy użyć
A. roztworu innego kwasu.
B. roztworu zasady.
1 p.
C. wody.
D. roztworu soli kuchennej.
7. Zaznacz numery probówek, w których powstanie osad.
1 p.
8. Zaznacz zapis jonowy równania reakcji zobojętniania zasady potasowej kwasem azotowym(V).
1 p.
–
A. 2 K + 2 OH + 2 H + NO3 → 2 K +
+ 2 H2O
B. K2+ + 2 OH– + 2 H+ + 3 NO2– → K2+ + 3 NO + 2 H2O
C. KOH + H+ + NO3– → K+ + NO3– + H2O
D. K+ + OH– + H+ + NO3– → K+ + NO3– + H2O
+
+
2–
+
NO32–
2–
3
9. Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji strąceniowej.
+
1 p.
2–
A. Na2CO3
2 Na + CO3
B. H+ + OH– → H2O
C. Ca2+ + CO32– → CaCO3
D. SO2 + H2O → H2SO3
10. Zaznacz przykłady zastosowań NaNO3.
A. Produkcja nawozów sztucznych, budownictwo, laboratoryjne wykrywanie CO 2.
B. Pirotechnika, produkcja leków i nawozów sztucznych.
C. Przemysł farmaceutyczny, wyrób farb i luster.
D. Produkcja nawozów sztucznych, pudrów i leków na nadkwasotę.
1 p.
11. Stosując zapis cząsteczkowy przedstaw trzy równania reakcji otrzymywania chlorku wapnia.
2 p.
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... ..
12. Zapisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej równanie reakcji otrzymywania siarczanu(VI) potasu.
2 p.
................................................................................................................................... ........................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
13. Uzupełnij równania reakcji chemicznych.
2 p.
...... MgO + .......................... → ...... Mg(NO3)2 + ..........................
...... Zn + .......................... → ...... ZnCl2 + ..........................
...... NaOH + ...... H3PO4 → .......................... + ..........................
...... Ca(OH)2 + ...... CO2 → .......................... + ..........................
14. Oblicz, ile gramów soli powstanie w wyniku reakcji zobojętniania 16,4 g kwasu siarkowego(IV) zasadą sodową.
2 p.
Odpowiedź: ..................................................................................................................................... .................................
15. Zaprojektuj doświadczenie Reakcja roztworu azotanu(V) srebra(I) z chlorkiem sodu. Narysuj schemat,
zapisz obserwacje i sformułuj wniosek. Napisz równanie reakcji chemicznej.
2 p.
Obserwacje: .......................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Wniosek: ..................................................................................................................................................................... .......
Równanie reakcji chemicznej: ............................................................................................................................................
*16. Określ, jaki odczyn wykazuje wodny roztwór chlorku amonu. Odpowiedź uzasadnij odpowiednimi równaniami reakcji
chemicznych.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
4
Download