OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA - WYRAśENIE WOLI GRY Ja

advertisement
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA - WYRAśENIE WOLI GRY
Ja......................................................................................................................... wyraŜam zgodę na
grę w Klubie Sportowym ....................................................................................................................
………………………………….
(miejscowość - data)
…………………………………………….
……………………………………….
(podpis zawodnika)
……………………………………………….
(podpis rodziców jeŜeli zawodnik jest niepełnoletni)
Download