Inst. BHP przy obsłudze młynka do tworzyw ()

advertisement
INSTRUKCJA BHP DLA STANOWISKA PRACY Z MŁYNKIEM DO TWORZYW
1. Do pracy przy obsłudze młynka do mielenia tworzyw może przystąpić pracownik odpowiednio
przeszkolony, posiadający aktualną zdolność lekarską do wykonywania pracy. Mający ukończony 18
rok życia i przeszkolony w zakresie bhp.
2. Młynek winien być zabezpieczony p.porażeniowo, a
zabezpieczone przed dostępem osobom nieuprawnionym.
instalacje
i
urządzenia
elektryczne
3. Posadzki przy młynku winny być równe, gładkie i suche, a dostęp niezastawiony.
4. Jeżeli młynek jest ustawiony przy wtryskarce jako jedno stanowisko - miejsce wsypu tworzyw winno
być tak ustawione, aby nie utrudniało wkładania obciętych nadlewek.
5. Zabrania się wkładania rąk w strefę roboczą walcy drobiących poza osłony.
6. Zabrania się eksploatacji młynka przy zdjętych istniejących osłonach części ruchomych, lub walcy
drobiących.
7. Zabrania się przeprowadzania napraw elektrycznych lub mechanicznych młynka przez osoby
nieposiadające do tego uprawnień.
8. Zabrania się przeprowadzania napraw młynka, szczególnie przy walcach bez rozłączenia napięcia
prądu elektrycznego i blokady napędu.
9. Zabrania się eksploatacji młynka niesprawnego.
10. Zabrania się do wykonywania napraw lub obsługi młynka narzędzi pomocniczych niesprawnych.
11. Zabrania się czyszczenia i smarowania młynka w czasie jego ruchu.
12. Zobowiązuje się obsługę młynka do stosowania odzieży roboczej i ochronnej zgodnie z normą
zakładową.
13. Zobowiązuje się obsługę młynka do stosowania ochron słuchu, jeżeli pomiary wykazują poziom
dźwięku powyżej 85 dB(A).
14. Zabrania się zastawiania tablic rozdzielczych prądu elektrycznego i sprzętu p.pożarowego.
15. Przestrzeganie przepisów ochrony p.pożarowej, oraz zakazu palenia tytoniu przy materiałach palnych
należy do obowiązków pracowników.
16. Za stan porządku i czystości na i wokół stanowiska pracy, oraz utrzymanie urządzenia w dobrym
stanie technicznym należy do obowiązków pracowników obsługi młynka.
Download