Identyfikacja i modelowanie struktur i procesów biologicznych

advertisement
Identyfikacja i modelowanie struktur
i procesów biologicznych
Laboratorium 1: Modele ciągłe.
Model Lotki-Volterry.
mgr. inż. Urszula Smyczyńska
Ćwiczenie 1: proste modele
• Prawo Malthus’a – model populacyjny.
• Model populacyjny z ograniczoną pojemnością
środowiska.
• Prawo rozpadu promieniotwórczego.
• Model stężenia leku w krwioobiegu:
▫ ze stałym tempem dostarczenia leku,
▫ z malejącym tempem dostarczania leku.
Prawo Malthus’a
=
x – liczebność populacji
t - czas
r – współczynnik wzrostu populacji w przeliczeniu na osobę.
Można przyjąć = − , przy czym b będzie współczynnikiem urodzeń,
a d współczynnikiem umieralności
Prawo Malthus’a - rozwiązanie
=
x – liczebność populacji
t - czas
r – współczynnik wzrostu populacji
w przeliczeniu na osobę.
=
⋅
x0 – początkowa liczność populacji
Rozwój populacji z ograniczoną
pojemnością środowiska
=
1−
x – liczebność populacji
t - czas
r – współczynnik wzrostu populacji
w przeliczeniu na osobę
K – pojemność środowiska
Rozwój populacji z ograniczoną
pojemnością środowiska - rozwiązanie
=
1−
x – liczebność populacji
t - czas
r – współczynnik wzrostu populacji
w przeliczeniu na osobę
K – pojemność środowiska
=
=
⋅
⋅ ⋅
+ ⋅
- stała obliczona z warunku
początkowego
x0 – początkowa liczność populacji
Rozwój populacji ludzkiej
Świat
Świat
8,00E+09
8,00E+09
7,00E+09
7,00E+09
6,00E+09
6,00E+09
5,00E+09
5,00E+09
liczba ludzi
liczba ludzi
f(x) = 0,00157 exp( 0,01448 x )
4,00E+09
3,00E+09
4,00E+09
3,00E+09
2,00E+09
2,00E+09
1,00E+09
1,00E+09
0,00E+00
900
1100
1300
1500
rok
Dane z wikipedia.org
1700
1900
2100
0,00E+00
1870
1890
1910
1930
1950
liczba ludzi
1970
1990
2010
2030
Rozwój populacji ludzkiej
Afryka
Europa
1,40E+09
8,00E+08
1,20E+09
7,00E+08
6,00E+08
1,00E+09
liczba ludzi
liczba ludzi
5,00E+08
8,00E+08
6,00E+08
4,00E+08
3,00E+08
2,00E+08
4,00E+08
1,00E+08
2,00E+08
0,00E+00
1870
0,00E+00
1600
1890
1910
1930
1950
liczba ludzi
Dane z wikipedia.org
1970
1990
2010
2030
1650
1700
1750
1800
liczba ludzi
1850
1900
1950
2000
2050
Rozpad promieniotwórczy
=−
N – ilość substancji promieniotwórczej
t - czas
λ – stała rozpadu
Rozpad promieniotwórczy - rozwiązanie
=
=−
N – ilość substancji promieniotwórczej
t - czas
λ – stała rozpadu
=
⋅
N0 – początkowa ilość materiału
promieniotwórczego
ln(2)
/
Rozpad promieniotwórczy
=
ln(2)
/
Izotop
/
8,02 D
5,26 L
3,92 s
109,8 M
1600 L
5730 L
D – dni, L – lata, s – sekundy, M - minuty
Stężenie leku w osoczu
=−
+
C – stężenie leku w krwiobiegu
t - czas
k – współczynnik naturalnego zanikania leku
Cz(t) – ilość leku podawanego na jednostkę czasu
Stężenie leku w osoczu, stałe tempo
podawania
=−
+
C – stężenie leku w krwiobiegu
t - czas
k – współczynnik naturalnego zanikania leku
I – ilość leku podawanego na jednostkę czasu
Stężenie leku w osoczu, stałe tempo
podawania - rozwiązanie
=−
+
C – stężenie leku w krwiobiegu
t - czas
k – współczynnik naturalnego zanikania leku
I – ilość leku podawanego na jednostkę czasu
=
=
−
⋅
−
⋅
C0 – początkowe stężenie
Stężenie leku w osoczu, malejące tempo
podawania
=−
+
−
C – stężenie leku w krwiobiegu
t - czas
k – współczynnik naturalnego zanikania leku
I0 - vt – tempo podawania leku
Oscylator harmoniczny
2
2
=−
m – masa
t - czas
k – współczynnik sprężystości
Oscylator harmoniczny - rozwiązanie
2
2
=
=−
⋅ cos(ω − ϕ)
=
m – masa
t - czas
k – współczynnik sprężystości
ϕ=−
0
cos(−ϕ)
(−
0̇
⋅
)
0
0–
warunek początkowy dla położenia
0̇ – warunek początkowy dla prędkości
(pochodnej położenia)
Model Lotki-Volterry
=
=−
−
+
1
2
x – liczebność ofiar
y – liczebność drapieżników
A – tempo rozmnażania populacji ofiar
B – tempo redukcji populacji ofiar przez drapieżniki
C – umieralność drapieżników
D – tempo przyrostu populacji drapieżników wskutek
zjadania ofiar
Download