ENTROPIA ( )

advertisement
Nazwisko .……………..............…..
Imię………………………………...
Kierunek……………………………
Grupa………………………………
Data…………………………..
ENTROPIA
WYZNACZANIE ZMIANY ENTROPII UKŁADU
Ciepło topnienia lodu λ [J/kg] = 3,35·105
Ciepło właściwe wody cw [J/(kg·K)] = 4190
Ciepło właściwe kalorymetru ck [J/(kg·K)] = 480
Temperatura topnienia lodu T0 [K] = 273
T [K] = T [ºC] + 273 K
Masa pustego kalorymetru mk [kg]
Masa kalorymetru z wodą mkw [kg]
Masa wlanej wody mw = mkw-mk [kg]
Temperatura początkowa Tp [K]
Temperatura końcowa Tk [K]
Masa kalorymetru z wodą i lodem mkwl [kg]
Masa lodu ml = mkwl – mkw [kg]
Zmiana entropii układu ΔS [J/K]
S  S1  S 2  S3
gdzie:
S1 
  ml
zamiana lodu w wodę
T0
S 2  ml  cw  ln
Tk
T0
S3  mw  cw  mk  ck   ln
OBLICZENIA:
ogrzanie wody powstałej z lodu
Tk
Tp
ochłodzenie ciepłej wody oraz kalorymetru
Download