przekrój geologiczny z mapy - mapki - adrian2301

advertisement
przekrój geologiczny z mapy.doc
(44 KB) Pobierz
PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY Z MAPY
Mapka 16
1. Morfologia
Mapka 16 przedstawia teren pagórkowaty. Wysokości terenu dochodzą do 1200 m. n. p. m. na
północnym zachodzie i jest to najwyższe wzniesienie. W południowej części terenu wysokości
wahają się od 950- 1000 m. n. p .m. Na mapie widoczne są dwa cieki wodne: pierwszy z środka
płynie na północny wschód, natomiast drugi na południowym wschodzie płynie na południe.
2. Stratygrafia
Jura1 (J1)
era mezozoiczna
____________________________________________ luka stratygraficzna
Dewon2 (D2)
Dewon1 (D1)
Sylur (S)
era paleozoiczna
Ordowik (Or)
Kambr (Cm)
3. Tektonika
W środkowej części mapy występuje antyklina. Jądro antykliny stanowi wychodnia Kambru. Oś
antykliny biegnie z południowego zachodu na północny wschód. Struktura ta została przecięta
trzema uskokami. Skrzydło południowe antykliny nachylone jest pod kątem 63°, a północne
upada pod kątem 37°. Uskok południowy powstał po Dewonie środkowym przed Jurą1.
Południowe skrzydło jest skrzydłem wiszącym, a północne zrzuconym. Uskok środkowy powstał
przed Dewonem środkowym i po Dewonie1, tworzy rów tektoniczny z pierwszym uskokiem,
natomiast z północnym uskokiem tworzą zrąb tektoniczny. W północnej, południowej i
zachodniej części mapy widoczna jest płyta jurajska.
Mapka 8
1. Morfologia
Na mapie znajduje się rzeka z licznymi dopływami, która płynie z północny na południe.
Największe obniżenie terenu wynosi poniżej 850 m n.p.m. w południowo wschodniej części
doliny rzeki. Największe wzniesienie znajduje się w północno wschodniej części terenu i wynosi
powyżej 1150 m n.p.m.
2.Stratygrafia
S
C
D
era paleozoiczna
O
Cm
3.Budowa Geologiczna ( tektonika )
W centralno wschodniej części mapki znajduje się antyklina. Jądrem antykliny jest Kambr,
natomiast skrzydłem jest Ordowik. Oś antykliny znajduje się na północnym zachodzie oraz
południowym wschodzie. Na mapce występuje również synklina, która znajduje się na zachodzie
mapki. Jądrem synkliny jest Karbon, skrzydłem natomiast jest Dewon. Oś antykliny znajduje się
na północnym zachodzie oraz południowym wschodzie.
Mapka 2
1) Morfologia
Teren przedstawiony na mapie jest na wysokości 320 – 480 m n.p.m. Najwyższe wzniesie
znajduje się na północnym wschodzie. W środkowej części mapy znajduje się dolina rzeczna. Do
głównej rzeki płynącej z północnego zachodu na wschód, wpada prawostronny dopływ płynący
z południowego zachodu. Dolina rzeczna stanowi najniżej położony obszar na mapie.
2) Stratygrafia
Era paleozoiczna:
- Perm
- Karbon
- Dewon
- Sylur
- Ordowik
- Kambr
3) Budowa geologiczna (tektonika)
Cały obszar na mapie przedstawia strukturę płytową, o czym świadczy równoległość poziomic
terenowych i linii intersekcyjnych. Struktura ta przecięta jest dwoma uskokami. Pierwszy,
znajdujący się na południowym wschodzie to uskok zrzutowy. Biegnie on z północnego zachodu
na południowy wschód. g. Drugi uskok leżący w centralnej części obszaru to uskok przesuwczy.
Biegnie on z zachodu na wschód.
Mapka 13
1) Morfologia terenu.
Na mapie jest przedstawiony teren górzysty. Najwyższe wzniesienie 700 m.n.p.m a najniższe
450 m.n.p.m. Wzniesienia znajdują się na wschodzie, zachodzie i południu mapy, a w centralnej
części mapy jest położona dolina. Rzeka płynie z południa na północ i ma dwa dopływy.
2) Stratygrafia.
D3
D2
D1
S
Or
Cm
3) Budowa geologiczna.
Na mapie występują dwie płyty w paleozoiku położona w części N i S. Występują trzy uskoki w
kierunku SW-NE tworząc rów tektoniczny. Skrzydła wiszące znajdują się na N i S a w centralnej
części są skrzydła zrzucone. Uskok w północnej części mapy powstał w Or, uskok w
południowej części mapy powstał w D1. W centralnej części mapy występują dwie monokliny.
Pierwsza z nich jest monokliną paleozoiczną kąt upadu 27o, kierunek upadu warstw z N na S,
druga z nich to monoklina mezozoiczna, kąt upadu 25o, kierunek upadu warstw z SE do NW.
Mapka 20
1. Morfologia
Mapa 20 przedstawia teren pagórkowy. Najwyższe wzniesienie terenu wynosi powyżej 1400m
n.p.m i znajduje się w północno – zachodniej części mapy. Największe obniżenie natomiast
wynosi powyżej 1220m n.p.m i znajduje się w południowo – wschodniej części doliny rzeki. Na
mapie znajduje się rzeka z licznymi dopływami która płynie z południowego wschodu na
zachód. Na północy mapki znajdują się liczne cieki wodne.
2. Stratygrafia
Pg
__________________luka stratygraficzna powstaje uskok
J1
J2
__________________luka stratygraficzna
D
S
O
Cm
3. Tektonika
Mapka przedstawia monoklinę (D, S, O, Cm) zmierzającą w kierunku północno – zachodnim,
którą pokrywa monoklina jurajska.
Oś monokliny biegnie z południowego wschodu na północy zachód. Struktura ta została
przecięta dwoma uskokami. Uskoki powstały przed trzeciorzędem ponieważ przecinają tylko
starsze warstwy, nie przecinają trzeciorzędu.
Mapka 6
1. Morfologia.
Najwyższe wzniesienia na mapie znajduje się w północno-wschodniej i południowej jej
części i wynoszą powyżej 450 metrów. Największe obniżenie znajduje się w dolinie
rzeki wraz z dopływami, która płynie z zachodu na wschód i wynosi poniżej 300m.
2. Stratygrafia.
1) Kambr
2) Ordowik
3) Sylur
4) Dewon
5) Karbon
6) Perm
3. Budowa geologiczna.
Mapa obrazuję teren o budowie monokliny warstw. Kąt upadu warstw jest ten sam dla
wszystkich i wynosi 30 stopni o kierunku zapadania się w stronę warstw młodszych
czyli na południowy zachód.
W dolinie rzeki występują osady aluwialne.
Mapka 9
1. Morfologia.
Wysokość położenia terenu przedstawionego na mapie mieści się w granicach od 1050m do
1350m n.p.m. Najwyższe wzniesienie znajduje się na południowym wschodzie a najniższe na
północy. Wyróżniamy na mapie dwie rzeki. Jedna płynąca z południowo-środkowej części
terenu na południe z trzema niewielkimi dopływami oraz drugą znacznie większą płynącą z
kierunku zachodniego przez centralną część terenu na północny wschód z czterema również
niewielkimi dopływami.
2. Stratygrafia.
- ________ uskok
- perm
- karbon
- dewon
- sylur
- ordowik
- kambr
3. Tektonika.
Przedstawiony na mapie obszar to synklina fałdu. Jądro synkliny stanowi wychodnia permu. Oś
synkliny biegnie z północnego zachodu na południowy wschód. Skrzydło północne synkliny jest
nachylone pod kątem 65̊ w kierunku północnym a południowe pod kątem 30̊ także w kierunku
północnym. Synklina ta została przecięta uskokiem znajdującym się w centralnej części po
uformowaniu się wszystkich warstw. Północne skrzydło jest skrzydłem wiszącym a południowe
zrzuconym.
2
6
8
9
13
16
18 my
20
Plik z chomika:
adrian2301
Inne pliki z tego folderu:




 12.doc (21 KB)
DSC00003.JPG (207 KB)
DSC00004.JPG (203 KB)
DSC00005.JPG (217 KB)
DSC00006.JPG (175 KB)
Inne foldery tego chomika:


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie
konspekty
notatki


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download