13. Niech zbiór liczb całkowitych C oznacza

advertisement
.....................................
Imię i nazwisko ucznia (klasa)
Praca domowa nr 1
Elementy logiki, działania na zbiorach i przedziałach liczbowych,
proste równania i nierówności I stopnia
Punktacja pracy:
Zadania zamknięte:
Nr zadania
1
2
3
4
5
6
7
Uzyskane punkty
Wybrana odpowiedź
x
Punktacja odpowiedzi
/7
Zadania otwarte
Nr zadania
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Uzyskane punkty
Punkty do otrzymania
3
4
6
5
4
3
4
4
5
38
Punktacja odpowiedzi
Razem uzyskana liczba punktów: ..............45 pkt ., co stanowi...........%
Zadania zamknięte
1. Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór rozwiązań nierówności
23  x   2.
A.
B.
C.
D.
2. Rozwiązaniem równania
A. 8
x6
2
 jest liczba:
2x  4 3
B. 10
C.
1
2
D. 4
3. Rozwiązaniem równania
A.  21
4. Rozwiązaniem równania
x5 2
 jest liczba
x3 3
B. 7
3x  1 2
 jest
7x 1 5
7
B.
3
C.
17
3
D. 0
4
7
x 2x 1
5. Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność 
 jest
2
3 4
A. 1
A. -2
6. Rozwiązaniem równania
A.  4
B. -1
x5 1
 jest liczba
7x 3
B.
11
2
C.
C. 0
C.
D. -7
D. 1
2
11
7. Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność:
D. 11
3 2x
x

  jest
5 3
6
przedziałem
A.
BRUDNOPIS
9
;  
15
B. 
18
;)
25
C.
1
;  
30

9
D.   ;
5

Zadania otwarte
8. Zapisz poniższe zbiory, wypisując należące do nich liczby.
A  x  C : 6  x  2


A  x  N : x3  8  0
A  x  R : 6  x
9. Wyznacz zbiory: A  B; A  B; A \ B; B \ A jeżeli:
A   5;4;2;1;0;5
B   4;2;0;5
A   4;2;0;2;4
B   3;1;1;3
10. Udowodnij metodą tabelaryczną prawo rozdzielności koniunkcji względem
alternatywy
p q r
qr
p  q  r 
pq
pr
 p  q   p  r 
p  q  r    p  q   p  r 
oraz prawo rozdzielności alternatywy względem koniunkcji
p q r
qr
p  q  r 
pq
pr
 p  q   p  r 
p  q  r    p  q   p  r 
11. Uzasadnij prawdziwość równości metodą diagramów Venna
A  B  C    A \ B   A \ C 
12. Dane są zbiory:
przedziału lub sumy przedziałów zbiór: B  C  A .
. Zapisz w postaci
13. Niech zbiór liczb całkowitych C oznacza przestrzeń. Zbiory A i B są podzbiorami tej
przestrzeni oraz A  x : x  N  x  7, B  x : x  C  x  4 . Wyznacz zbiory:
A  B,  A  B' , A'B'.
14. Za pomocą schematu Venna, sprawdź tożsamość:  A  C  \ B   A  B \ C 
A : 2  x  1  7
15. W układzie współrzędnych wyznacz zbiór: 
B : 2  y  5  5
16. Wyznacz dziedzinę i zbiór rozwiązań nierówności:
 x 1  2
Download