Jakie organella występują wyłącznie w komórce roślinnej

advertisement
Jakie organella występują
wyłącznie w komórce
roślinnej?
Czym charakteryzuje się
system korzenia
wiązkowego?
Jaką roślinę nazywamy
organowcem?
Wymień trzy cechy łodygi
zielnej.
Jaką roślinę nazywamy
plechowcem?
Jakie wiązki przewodzące
występują w łodydze roślin
jednoliściennych?
Dlaczego mszaki i paprotniki Co to jest węzeł i
są roślinami zarodnikowymi? międzywęźle?
Czym różni się królestwo
roślin od innych królestw?
Jakie rośliny są
przedstawicielami
jednoliściennych?
Co to znaczy, że rośliny są
autotrofiami?
Czego nie posiada liść
siedzący?
Jak nazywamy tkankę, w
której zachodzi proces
fotosyntezy?
Jak rozmieszczone są aparaty
szparkowe w liściu roślin
jednoliściennych?
Jaką rolę pełni chlorofil?
Ile liści zarodkowych
występuje w liściu roślin
jednoliściennych?
Wymień substraty
fotosyntezy.
Co to jest bielmo?
Wymień produkty
fotosyntezy.
Wymień strefy budowy
korzenia palowego.
Z jakich tkanek składa się
mezofil dwuliściennych?
Jakiego typu wiązki
przewodzące występują w
łodydze zdrewniałej?
Co jest gametofitem żeńskim
w dwuliściennych?
Jakie typy unerwień liści
występują u dwuliściennych?
Co jest gametofitem męskim
u dwuliściennych?
Jaką rolę pełni okwiat?
Na czym polega proces
podwójnego zapłodnienia?
Ile liścieni występuje w
nasieniu dwuliściennych?
Wymień rodzaje okwiatu.
Dlaczego kwiaty więdną?
Jakie rośliny zaliczamy do
dwuliściennych?
Jakie rośliny zaliczamy do
nagozalążkowych?
Download