Dz.U. 2014 r. poz. 1409

advertisement
Dokument
podpisany przez
Marek Głuch
Data: 2014.10.16
17:21:10 CEST
DZIENNIK USTAW
v.p
l
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 16 października 2014 r.
Poz. 1409
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1)
.go
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie ochrony gatunkowej roślin
Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)
gatunki roślin:
a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochrony czynnej,
w.
rcl
b) objętych ochroną częściową,
c) objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, oraz sposoby ich pozyskiwania,
d) wymagających ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk;
2)
3)
właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków roślin zakazy i odstępstwa od zakazów;
sposoby ochrony gatunków roślin, w tym wielkość stref ochrony.
§ 2. Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przy czym
gatunki wymagające ochrony czynnej są oznaczone symbolem (1).
§ 3. Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 4. Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c, oraz sposoby ich pozyskiwania są określone w załączniku nr 3 do
rozporządzenia.
§ 5. Gatunki roślin, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. d, oraz wielkość stref ochrony ich ostoi i stanowisk są określone
w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
ww
§ 6. 1. W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową,
o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1–300 załącznika nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
1)
umyślnego niszczenia;
2)
umyślnego zrywania lub uszkadzania;
3)
niszczenia ich siedlisk;
4)
pozyskiwania lub zbioru;
1)
2)
Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926,
1002 i 1101.

Dziennik Ustaw
5)
–2–
Poz. 1409
przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
v.p
l
6)zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków, z tym że zakaz transportu
dotyczy gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2);
7)
wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
8)
umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
9)
umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
2. W stosunku do innych niż dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz w lp. 1–300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wprowadza się zakaz umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.
§ 7. W stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków, o których mowa w lp. 301 w załączniku nr 2
do rozporządzenia, wprowadza się następujące zakazy:
przetrzymywania okazów gatunków;
2)
zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub transportu okazów gatunków.
.go
1)
§ 8. Wprowadza się następujące odstępstwa od zakazów:
1)w stosunku do dziko występujących roślin należących do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, z wyjątkiem gatunków oznaczonych w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia symbolem (3), zakazy umyślnego niszczenia
i uszkadzania oraz niszczenia ich siedlisk, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, nie dotyczą wykonywania czynności
związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia prac uniemożliwia
przestrzeganie tych zakazów;
w.
rcl
2)zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania, a także przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2
i 5–7, nie dotyczą:
a) pozyskania okazów gatunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez podmioty, które uzyskały
zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na ich
pozyskanie,
b) przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków pozyskanych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w lit. a;
3)zakazy umyślnego niszczenia i uszkadzania, a także przetrzymywania, posiadania, zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2
i 5–7, nie dotyczą okazów gatunków pozyskanych poza granicą państwa i wwiezionych z zagranicy na podstawie zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, z wyjątkiem
gatunków oznaczonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia symbolem (2).
§ 9. W stosunku do gatunków objętych ochroną ścisłą oraz częściową, o których mowa w załączniku nr 1 oraz
w lp. 1–300 w załączniku nr 2 do rozporządzenia, stosuje się następujące sposoby ochrony gatunków:
inwentaryzowanie, ocena stanu zachowania, monitorowanie stanowisk, siedlisk, ostoi i populacji roślin oraz prowadzenie i udostępnianie baz danych dotyczących ich stanowisk i ostoi;
ww
1)
2)
zabezpieczanie ostoi, stanowisk i siedlisk roślin w szczególności:
a) rozkładającego się drewna,
b) drzew odpowiednich dla gatunków epifitycznych,
c) źródeł i źródlisk,
d) lagun, płytkich zatok, płytkich ujść rzek oraz łąk podmorskich,
e) oligotroficznych, eutroficznych i dystroficznych zbiorników oraz oczek wodnych,
f)
torfowisk, zabagnień i starorzeczy,
g) nizinnych i podgórskich rzek wraz z tarasami zalewowymi,
h) wydm nadmorskich i śródlądowych oraz zagłębień pomiędzy nimi,

Dziennik Ustaw
–3–
Poz. 1409
mokrych i zmiennowilgotnych łąk,
j)
łąk i pastwisk uprawianych lub użytkowanych ekstensywnie,
k) muraw kserotermicznych i wrzosowisk,
l)
górskich łąk i muraw,
m) piargów, gołoborzy i rumowisk skalnych,
n) zróżnicowanych zarośli i zbiorowisk leśnych;
v.p
l
i)
3)
ustalanie stref ochrony ostoi lub stanowisk gatunków;
4)
wykonywanie zabiegów ochronnych utrzymujących właściwy stan siedliska roślin, polegających na:
a) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych,
b) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla gatunku stanu gleby lub wody,
c) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków wodnych,
.go
d) utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym usuwanie inwazyjnych
gatunków obcych,
e) zapobieganiu sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów w sposób właściwy dla gatunku,
f)
regulowaniu liczebności roślin, grzybów i zwierząt mających wpływ na gatunki objęte ochroną;
zabezpieczanie reprezentatywnej części populacji przez ochronę ex situ;
6)
zasilanie lub odtwarzanie populacji przez wprowadzenie osobników z innych pobliskich stanowisk naturalnych lub
z hodowli prowadzonej w ramach ochrony ex situ;
7)
przenoszenie roślin z zagrożonych stanowisk na nowe stanowiska;
8)
promowanie ochrony różnorodności biologicznej;
9)
w.
rcl
5)
promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod zbioru i pozyskiwania roślin;
10) edukacja społeczeństwa w zakresie rozpoznawania gatunków objętych ochroną i sposobów ich ochrony;
11) prowadzenie upraw roślin wykorzystywanych do celów gospodarczych, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskania ich ze środowiska;
12) kontrola pozyskania roślin gatunków objętych ochroną częściową, które mogą być pozyskiwane, i związanych z tym
skutków;
13) promowanie technologii prac związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej i rybackiej,
umożliwiających zachowanie stanowisk, siedlisk i ostoi gatunków, oraz dostosowywanie sposobów i terminów prowadzenia tej gospodarki do potrzeb ochrony tych gatunków;
14) realizacja programów ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin.
§ 10. Do gatunków roślin określonych w:
ww
1)załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 11, 18, 20, 24, 30–32, 34, 41, 42, 49–51, 55–57, 62, 64, 68, 79, 95, 97,
107–109, 146, 150, 154, 155, 202, 229, 236, 261, 263, 266, 290–292, 298, 300, 347, 351, 365, 367, 368, 372, 374, 377,
384, 388, 406, 408,
2)załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli w lp.: 2–4, 7–9, 11–14, 16, 18–20, 24–27, 30, 31, 37, 39, 43, 44, 87, 108,
156, 180, 201, 217, 219, 220, 222, 239, 252–254, 257, 261–264, 266, 272–278, 300, 301
– przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 1 marca 2015 r.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)
3)
Minister Środowiska: M.H. Grabowski
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 81), które utraciło moc z dniem 2 października 2014 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 lipca 2012 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 985).

Dziennik Ustaw
–4–
Załączniki do rozporządzenia
Poz. 1409
Ministra Środowiska
2014 r. ( poz…) Środowiska
z dnia …………………..
Załączniki do rozporządzenia Ministra
z dnia 9 października 2014 r. (poz. 1409)
Załącznik nr 1
v.p
l
Załącznik nr 1
GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GATUNKÓW
GATUNKI ROŚLIN OBJĘTYCH
OCHRONĄ
ŚCISŁĄ,
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM
WYMAGAJĄCYCH
OCHRONY
CZYNNEJ
GATUNKÓW WYMAGAJĄCYCH OCHRONY CZYNNEJ
Lp.
Nazwa polska
PHAEOPHYTA
BRUNATNICE
Fucaceae
morszczynowate
1.
morszczyn pęcherzykowaty (3)
hildenbrandia rzeczna
rozróżkowate
3.
rozróżka * (3)
4.
rozróżka * (3)
5.
rozróżka * (3)
widlikowate
widlik * (3)
Hildenbrandtia rivularis
Ceramiaceae
Ceramium diaphanum
Ceramium rubrum
Ceramium tenuicorne
Furcellariaceae
Furcellaria fastigiata
w.
rcl
6.
Hildenbrandiaceae
.go
2.
Fucus vesiculosus
RHODOPHYTA
KRASNOROSTY
hildenbrandiowate
Nazwa naukowa
CHAROPHYTA
ramienicowate
Characeae
7.
krynicznik ciemny (3)
Nitella opaca
8.
krynicznik cieniutki
Nitella tenuissima
9.
krynicznik malutki (3)
Nitella confervacea (N. batrachosperma)
10.
krynicznik obskubany (3)
Nitella syncarpa
11.
krynicznik przezroczysty (3)
Nitella translucens
12.
krynicznik smukły (3)
Nitella gracilis
13.
krynicznik włosowaty (3)
Nitella capillaris
14.
lychnotamnus brodaty (3)
Lychnothamnus barbatus
15.
ramienica cienkokolczasta (3)
Chara tenuispina
ww
RAMIENICE
16.
ramienica grzywiasta (3)
Chara crassicaulis

–2–
Dziennik Ustaw
–5–
Poz. 1409
ramienica grubołodygowa (3)
Chara filiformis (Ch. jubata)
18.
ramienica miotlasta (3)
Chara bauerii (Ch. scoparia)
19.
ramienica szczeciniasta (3)
20.
ramienica szorstka (3)
21.
ramienica wielokolczasta (3)
22.
ramienica włochata (3)
23.
ramienica zagięta (3)
24.
ramienica zwyczajna (3)
25.
rozsocha skupiona (3)
26.
rozsocha splątana (3)
27.
rozsocha wielka (3)
beznerwowate
28.
lśniątka zakrzywiona (3)
29.
lśniątka zatokowa (3)
czarostkowate
Chara strigosa
Chara aspera
Chara polyacantha
Chara canescens (Ch. crinita)
Chara connivens
Chara rudis
Tolypella glomerata
Tolypella intricata
.go
WĄTROBOWCE
v.p
l
17.
Tolypella prolifera
MARCHANTIOPHYTA
Aneuraceae
Riccardia incurvata
Riccardia chamedryfolia
Fossombroniaceae
Fossombronia pusilla
30.
czarostka drobna
31.
czarostka jamkowata
32.
czarostka krzywa
Fossombronia incurva
czubkowate
Lophoziaceae
33.
czubek delikatny
Lophozia laxa
34.
czubek długozębny
Lophozia longidens
35.
czubek główkowaty
Lophozia capitata
36.
czubek Ruthego
Lophozia rutheana
37.
wieloklap Kunzego
Barbilophozia kunzeana
38.
zgiętolist nadrzewny
Anastrophyllum hellerianum
głowiakowate
Cephaloziaceae
39.
bagniczka drobna
Cladopodiella francisci
40.
bagniczka pływająca
Cladopodiella fluitans
41.
głowiak buławkowaty
Cephalozia pleniceps
42.
głowiak Loitlesbergera
Cephalozia loitlesbergeri
43.
głowiak łańcuszkowaty
Cephalozia catenulata
ww
w.
rcl
Fossombronia foveolata

–3–
Dziennik Ustaw
–6–
Poz. 1409
natorfek nagi
Odontoschisma denudatum
45.
natorfek torfowcowy
Odontoschisma sphagni
Haplomitriaceae
jednoczepkowate
46.
Haplomitrium hookeri
jednoczepek Hookera
Aytoniaceae
manniowate
47.
gwiaździanka workowata (1)
48.
mannia pachnąca (1)
49.
rebulia półkulista
50.
miedzik krucholistny
51.
miedzik tamaryszkowy
ostroczepkowate
52.
ostroczepek łuskowaty (1)
pallawiciniowate
53.
merkia irlandzka
54.
pallawicinia Lyella
parzochowate
Asterella saccata
Mannia fragrans
Reboulia hemisphaerica
Frullaniaceae
Frullania fragilifolia
.go
miedzikowate
v.p
l
44.
Frullania tamarisci
Oxymitraceae
Oxymitra incrassata
Pallaviciniaceae
Moerckia hibernica
Pallavicinia lyellii
Porellaceae
Porella arboris-vitae
parzoch pieprzowy
56.
parzoch szerokolistny
Porella platyphylla
płożykowate
Geocalycaceae
57.
płozikowiec tarczkowaty
Harpanthus scutatus
58.
płożyk wonny
Geocalyx graveolens
wgłębkowate
Ricciaceae
59.
wgłębka Hübenera
Riccia huebeneriana
60.
wgłębka rzęsista (1)
Riccia ciliifera
61.
wgłębka szara
Riccia trichocarpa
widlikowate
Metzgeriaceae
widlik krzaczkowaty
Metzgeria fruticulosa
skapankowate
Scapaniaceae
63.
skapanka błotna
Scapania paludicola
64.
skapanka spiczasta
Scapania apiculata
MCHY
BRYOPHYTA
w.
rcl
55.
ww
62.

–– 47 –– Dziennik Ustaw
bezlistowate
Buxbaumiaceae
bezlist okrywowy (2) (3)
Buxbaumia viridis
v.p
l
65.
Leucodontaceae
białozębowate
66.
Antitrichia curtipendula
jeżolist zwyczajny (3)
Helodiaceae
błotniszkowate
67.
Helodium blandowii
błotniszek wełnisty (3)
Catoscopiaceae
czarnogłowate
68.
Catoscopium nigitum
czarnogłów czarniawy
Cinclidiaceae
drabinowiec mroczny
krzywoszyjowate
Cinclidium stygium
.go
drabinowcowate
69.
Poz. 1409
Amblystegiaceae
70.
bagiennik widłakowaty (3)
Pseudocalliergon lycopodioides
71.
bagiennik żmijowaty
Pseudocalliergon trifarium
72.
haczykowiec (sierpowiec) błyszczący (2) (3)
Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus
73.
krzywoząb podsadnikowy
Anacamptodon splachnoides
74.
mokradłosz Richardsona
75.
mokradłosz wielkolistny
76.
sierpowiec włosolistny
77.
skorpionowiec brunatny
Scorpidium scorpioides
78.
warnstorfia włoskolistna
Warnstorfia trichophylla
krótkoszowate
Brachytheciaceae
79.
ostrószek kanaryjski
Rhynchostegiella teneriffae
80.
szydłosz cienki
Cirriphyllum tenuicaule
miecherowate
Neckeraceae
81.
miechera pierzasta
Neckera pennata
82.
miechera wysmukła
Neckera pumila
nurzypląsowate
Cinclidotaceae
83.
nurzypląs czarniawy
Cinclidotus riparius
84.
nurzypląs lancetowaty
Cinclidotus fontinaloides
parzęchlinowate
Meesiaceae
85.
mszar krokiewkowaty (3)
PaludelIa squarrosa
86.
parzęchlin trójrzędowy (3)
Meesia triquetra
Calliergon richardsonii
Calliergon megalophyllum
ww
w.
rcl
Drepanocladus capillifolius

–5–
Dziennik Ustaw
–8–
Poz. 1409
parzęchlin trzęsawiskowy
Meesia uliginosa
88.
tępoząb białawy
Amblyodon dealbatus
v.p
l
87.
Hookeriaceae
płaskolistowate
89.
Hookeria lucens
płaskolist lśniący
Plagiomniaceae
płaskomerzykowate
90.
Pseudobryum cinclidioides
nibyprątnik torfowy
Splachnaceae
podsadnikowate
91.
Splachnum sphaericum
podsadnik kulisty
Bryaceae
prątnikowate
prątnik brandenburski
93.
prątnik jajowaty
rokietowate
94.
rokiet łąkowy
95.
rokiet płodny
skrętkowate
96.
bezrąbek czterokanciasty
97.
czarecznik zaostrzony
Bryum subneodamense
Hypnaceae
Hypnum pratense
Hypnum fertile
Funariaceae
Pyramidula tetragona
Physcomitrium acuminatum
Fissidentaceae
w.
rcl
skrzydlikowate
Bryum neodamense
.go
92.
98.
skrzydlik studziennik
Fissidens fontanus
99.
skrzydlik tęgoszczecinowy
Fissidens crassipes
strzechwowate
Grimmiaceae
rozłupek wiotki
Schistidium flaccidum
szurpkowate
Orthotrichaceae
101.
nastroszek amerykański
Ulota hutchinsiae
102.
nastroszek długoszypułkowy
Ulota coarctata
103.
nastroszek Drummonda
Ulota drummondii
104.
nastroszek morski
Ulota phyllantha
105.
szurpek szwedzki
Orthotrichum scanicum
106.
zrostniczek wysmukły
Zygodon gracilis
107.
zrostniczek skalny
Zygodon rupestris
108.
zrostniczek Stirtona
Zygodon stirtonii
109.
zrostniczek ząbkowany
Zygodon dentatus
ww
100.

–6–
Dziennik Ustaw
111.
zrostniczek zielony
Zygodon viridissimus
torfowcowate
Sphagnaceae
Sphagnum lindbergii
torfowiec Lindberga
Dicranaceae
widłozębowate
112.
krzywoszczeć Schimpera
113.
widłoząb Bergera
114.
widłoząb zielony (2)
Campylopus schimperi
Dicranum undulatum
Dicranum viride
Fontinalaceae
zdrojkowate
Dichelyma falcatum
moczara sierpowata (3)
116.
moczara włoskowata (żaglik włoskowaty) (2) (3)
117.
zdrojek rokietowaty (3)
118.
zdrojek szwedzki (3)
PAPROTNIKI
długoszowate
długosz królewski (3)
marsyliowate
Dichelyma capillaceum
.go
115.
119.
Poz. 1409
v.p
l
110.
–9–
Fontinalis hypnoides
Fontinalis dalecarlica
PTERIDOPHYTA
Osmundaceae
Osmunda regalis
Marsileaceae
gałuszka kulecznica (1) (3)
Pilularia globulifera
121.
marsylia czterolistna (1) (2) (3)
Marsilea quadrifolia
narecznicowate
Dryopteridaceae
122.
paprotnik Brauna
Polystichum braunii
123.
paprotnik kolczysty
Polystichum aculeatum
124.
paprotnik ostry
Polystichum lonchitis
nasięźrzałowate
Ophioglossaceae
125.
nasięźrzał pospolity (1)
Ophioglossum vulgatum
126.
podejźrzon księżycowy (1)
Botrychium lunaria
127.
podejźrzon marunowy (1)
Botrychium matricariifolium
128.
podejźrzon pojedynczy (1) (2) (3)
Botrychium simplex
129.
podejźrzon rutolistny (1)
Botrychium multifidum
130.
podejźrzon wirginijski (1) (3)
Botrychium virginianum
poryblinowate
Isoëtaceae
131.
poryblin jeziorny (3)
Isoëtes lacustris
132.
poryblin kolczasty (3)
Isoëtes echinospora
ww
w.
rcl
120.

–7–
Dziennik Ustaw
rozpłochowate
Hymenophyllaceae
włosocień delikatny (2) (3)
Trichomanes speciosum
Salviniaceae
salwinowate
134.
Salvinia natans
salwinia pływająca
Lycopodiaceae
widłakowate
135.
widlicz (widłak) alpejski (3)
136.
widlicz (widłak) cyprysowy
137.
widlicz (widłak) Isslera
138.
widlicz (widłak) Zeillera
139.
widłaczek (widłak) torfowy (3)
rozrzutka brunatna (1) (3)
zanokcicowate
Diphasiastrum alpinum
Diphasiastrum tristachyum
Diphasiastrum issleri
Diphasiastrum zeilleri
Lycopodiella inundata
.go
wietlicowate
140.
Poz. 1409
v.p
l
133.
– 10 – Athyriaceae
Woodsia ilvensis
Aspleniaceae
Phyllitis scolopendrium
141.
języcznik zwyczajny
142.
zanokcica serpentynowa (2) (3)
Asplenium adulterinum
143.
zanokcica klinowata (3)
Asplenium cuneifolium
144.
zanokcica ciemna (3)
Cryptogrammaceae
w.
rcl
zmienkowate
Asplenium adiantum-nigrum
zmienka górska (3)
Cryptogramma crispa
NASIENNE
SPERMATOPHYTA
babkowate
Plantaginaceae
146.
babka górska (3)
Plantago atrata subsp. carpathica
147.
babka nadmorska (b. morska) (1)
Plantago maritima
148.
babka pierzasta (1)
Plantago coronopus
149.
brzeżyca jednokwiatowa (3)
Littorella uniflora
150.
przetacznik zwodny (p. wiechowaty) (1)
Veronica paniculata
bagnicowate
Scheuchzeriaceae
bagnica torfowa
Scheuchzeria palustris
baldaszkowate
Apiaceae
145.
ww
151.
152.
cieszynianka wiosenna
Hacquetia epipactis
153.
mikołajek nadmorski
Eryngium maritimum
154.
przewiercień cienki
Bupleurum tenuissimum

–8–
Dziennik Ustaw
– 11 – Poz. 1409
przewiercien długolistny
Bupleurum longifolium
156.
selery (pęczyna) węzłobaldachowe (3)
Apium nodiflorum
157.
selery (pęczyna) błotne (1) (2) (3)
158.
starodub łąkowy (1) (2) (3)
Betulaceae
brzozowate
161.
brzoza niska (1) (3)
162.
brzoza ojcowska (1) (3)
dymnicowate
163.
kokorycz drobna
dziurawcowate
164.
dziurawiec nadobny
165.
dziurawiec wytworny (1)
dzwonkowate
Betula nana
Betula humilis
Betula x oycoviensis
.go
brzoza karłowata (1) (3)
Ostericum palustre
Nymphoides peltata
grzybieńczyk wodny
160.
Apium repens
Menyanthaceae
bobrkowate
159.
v.p
l
155.
Fumariaceae
Corydalis pumila
Hypericaceae
Hypericum pulchrum
Hypericum elegans
Campanulaceae
dzwonecznik wonny (1) (2) (3)
Adenophora liliifolia
167.
dzwonek boloński (1)
Campanula bononiensis
168.
dzwonek brodaty
Campanula barbata
169.
dzwonek karkonoski (1) (2) (3)
Campanula bohemica
170.
dzwonek piłkowany (d. lancetowaty) (2) (3)
Campanula serrata
171.
dzwonek syberyjski (1)
Campanula sibirica
fiołkowate
Violaceae
172.
fiołek bagienny
Viola uliginosa
173.
fiołek mokradłowy (1)
Viola stagnina
174.
fiołek torfowy
Viola epipsila
goryczkowate
Gentianaceae
175.
centuria nadbrzeżna
Centaurium littorale
176.
goryczka kropkowana (3)
Gentiana punctata
ww
w.
rcl
166.
177.
goryczka krótkołodygowa (g. Klusjusa) (3)
Gentiana clusii
178.
goryczka krzyżowa (1)
Gentiana cruciata
179.
goryczka przeźroczysta (3)
Gentiana frigida

–9–
Dziennik Ustaw
– 12 – Poz. 1409
goryczka śniegowa (3)
Gentiana nivalis
181.
goryczka wąskolistna (1)
Gentiana pneumonanthe
182.
goryczka wiosenna (3)
183.
goryczuszka (goryczka) bałtycka (1)
184.
goryczuszka (goryczka) błotna (1)
185.
goryczuszka (goryczka) czeska (1) (2) (3)
186.
goryczuszka (goryczka) gorzkawa
187.
goryczuszka (goryczka) lodnikowa (3)
188.
goryczuszka (goryczka) polna (1)
189.
goryczuszka (goryczka) Wettsteina (1)
190.
niebielistka (swercja) trwała (1)
Swertia perennis
goździkowate
Caryophyllaceae
v.p
l
180.
Gentiana verna
Gentianella baltica
Gentianella uliginosa
Gentianella bohemica
Gentianella amarella
Gentianella tenella
Gentianella campestris
.go
Gentianella germanica
Dianthus armeria
191.
goździk kosmaty (1)
192.
goździk lodowcowy (g. lodnikowy) (3)
Dianthus glacialis
193.
goździk lśniący (2) (3)
Dianthus nitidus
194.
goździk okazały (3)
195.
goździk pyszny (1)
196.
goździk siny (1)
197.
gwiazdnica grubolistna
Stellaria crassifolia
198.
nadbrzeżyca nadrzeczna (1) (3)
Corrigiola litoralis
gruboszowate
Crassulaceae
199.
rojnik górski
Sempervivum montanum
200.
rojownik (rojnik) pospolity
Jovibarba sobolifera
201.
rojownik (rojnik) włochaty
Jovibarba hirta
202.
uwroć wodna (3)
Crassula aquatica
grzybieniowate
Nymphaeaceae
grążel drobny
Nuphar pumila
jaskrowate
Ranunculaceae
Dianthus speciosus
Dianthus superbus
w.
rcl
Dianthus gratianopolitanus
203.
ciemiernik czerwonawy (ciemiernik purpurowy)(3) Helleborus purpurascens
ww
204.
205.
jaskier illiryjski (1)
Ranunculus illyricus
206.
miłek wiosenny (1)
Adonis vernalis
207.
pełnik alpejski (1)
Trollius altissimus

– 10 –
Dziennik Ustaw
– 13 – Poz. 1409
pełnik europejski (1)
Trollius europaeus
209.
powojnik prosty
Clematis recta
210.
sasanka alpejska (1)
211.
sasanka łąkowa (1) (2)
212.
sasanka otwarta (sasanka dzwonkowata) (1) (2) (3) Pulsatilla patens
213.
sasanka słowacka (1) (2) (3)
214.
sasanka wiosenna (1)
215.
tojad *
216.
tojad lisi
217.
tojad mocny
218.
tojad mołdawski
219.
tojad morawski (2) (3)
220.
tojad sudecki
221.
tojad taurycki
222.
tojad wiechowaty (3)
223.
tojad wschodniokarpacki
224.
włosienicznik (jaskier) Baudota (3)
Batrachium baudotii
225.
włosienicznik (jaskier) pędzelkowaty (3)
Batrachium penicillatum
jezierzowate
Najadaceae
226.
jezierza giętka (1) (2) (3)
Najas flexilis
227.
jezierza mniejsza
Najas minor
kłokoczkowate
Staphyleaceae
kłokoczka południowa (3)
Staphylea pinnata
komosowate
Chenopodiaceae
229.
łoboda zdobna
Atriplex calotheca
230.
soliród zielny (1)
Salicornia europaea
kosaćcowate
Iridaceae
231.
kosaciec bezlistny (1) (2)
Iris aphylla
232.
kosaciec syberyjski (1)
Iris sibirica
v.p
l
208.
Pulsatilla alba
Pulsatilla pratensis
Pulsatilla slavica
Pulsatilla vernalis
Aconitum lycoctonum
Aconitum vulparia
.go
Aconitum firmum
Aconitum moldavicum
Aconitum firmum ssp. Moravicum
Aconitum callibotryon
Aconitum tauricum
Aconitum paniculatum
w.
rcl
Aconitum lasiocarpum
ww
228.
233.
mieczyk błotny (1) (2) (3)
Gladiolus paluster
234.
mieczyk dachówkowaty (1)
Gladiolus imbricatus
kotewkowate
Trapaceae

– 11 –
Dziennik Ustaw
236.
Poz. 1409
kotewka orzech wodny (1) (3)
Trapa natans
krwawnicowate
Lythraceae
v.p
l
235.
– 14 – Lythrum hyssopifolia
krwawnica wąskolistna
Brassicaceae
krzyżowe
237.
pszonak pieniński (1) (2) (3)
238.
rukiew drobnolistna (3)
239.
warzucha polska (1) (2) (3)
240.
warzucha tatrzańska (2) (3)
Erysimum pieninicum
Nasturtium microphyllum
Cochlearia polonica
Cochlearia tatrae
Liliaceae
liliowate
Veratrum album
ciemiężyca (ciemierzyca) biała (1)
242.
ciemiężyca (ciemierzyca) czarna (3)
Veratrum nigrum
243.
czosnek syberyjski
Allium sibiricum
244.
kosatka kielichowa (1)
245.
lilia bulwkowata (1)
246.
lilia złotogłów
247.
pajęcznica liliowata (1)
248.
szachownica kostkowata (1)
Fritillaria meleagris
249.
szafirek miękkolistny (1)
Muscari comosum
250.
śniedek cienkolistny (1)
Ornithogalum collinum
lnowate
Linaceae
251.
len austriacki
Linum austriacum
252.
len włochaty (1)
Linum hirsutum
253.
len złocisty (1)
Linum flavum
lobeliowate
Lobeliaceae
lobelia jeziorna (3)
Lobelia dortmanna
marzanowate
Rubiaceae
255.
przytulia krakowska (1) (2) (3)
Galium cracoviense
256.
przytulia stepowa (1)
Galium valdepilosum
257.
przytulia sudecka (1) (2) (3)
Galium sudeticum
.go
241.
Tofieldia calyculata
Lilium bulbiferum
Lilium martagon
w.
rcl
Anthericum liliago
ww
254.
motylkowate
Fabaceae
258.
groszek szerokolistny (1)
Lathyrus latifolius
259.
groszek wielkoprzylistkowy (1)
Lathyrus pisiformis

– 12 –
Dziennik Ustaw
– 15 – Poz. 1409
ostrołódka kosmata (1)
Oxytropis pilosa
261.
ostrołódka polna (3)
Oxytropis campestris
262.
szczodrzeniec zmienny (1)
263.
szyplin jedwabisty (1)
v.p
l
260.
Chamaecytisus albus
Dorycnium germanicum
Araceae
obrazkowate
264.
Arum maculatum
obrazki plamiste (3)
Primulaceae
pierwiosnkowate
Cyclamen purpurascens
265.
cyklamen purpurowy (3)
266.
jarnik solankowy (3)
267.
mlecznik nadmorski (1)
268.
pierwiosnek (pierwiosnka) bezłodygowy
Primula vulgaris
269.
pierwiosnek (pierwiosnka) łyszczak (3)
Primula auricula
270.
pierwiosnek (pierwiosnka) maleńki (2) (3)
Primula minima
271.
pierwiosnek (pierwiosnka) omączony
Primula farinosa
pływaczowate
Lentibulariaceae
Samolus valerandi
.go
Glaux maritima
Utricularia stygia
272.
pływacz * (3)
273.
pływacz Brema (3)
274.
pływacz drobny (pływacz mniejszy) (3)
Utricularia minor
275.
pływacz krótkoostrogowy (pływacz żółtobiały)
Utricularia ochroleuca
276.
pływacz średni (pływacz pośredni)
Utricularia intermedia
277.
pływacz zachodni (pływacz zaniedbany)
Utricularia australis
278.
tłustosz alpejski (3)
Pinguicula alpina
279.
tłustosz pospolity (3)
Pinguicula vulgaris
portulakowate
Portulacaceae
zdrojek błyszczący (3)
Montia fontana
rdestnicowate
Potamogetonaceae
rdestniczka (rdestnica) gęsta (1) (3)
Groenlandia densa
rosiczkowate
Droseraceae
aldrowanda pęcherzykowata (1) (2) (3)
Aldrovanda vesiculosa
w.
rcl
Utricularia bremii
280.
281.
ww
282.
283.
rosiczka długolistna (3)
Drosera anglica
284.
rosiczka okrągłolistna
Drosera rotundifolia
285.
rosiczka owalna
Drosera x obovata

– 13 –
Dziennik Ustaw
Poz. 1409
rosiczka pośrednia
Drosera intermedia
różowate
Rosaceae
v.p
l
286.
– 16 – Sorbus torminalis
287.
jarząb brekinia (brzęk) (3)
288.
jarząb szwedzki (3)
289.
malina moroszka
290.
pięciornik drobnokwiatowy
291.
pięciornik płonny (3)
292.
pięciornik skalny
293.
pięciornik śląski (1) (3)
294.
róża francuska (1)
295.
rzepik szczeciniasty (2) (3)
Agrimonia pilosa
296.
tawuła średnia (3)
Spiraea media
297.
Rubus chamaemorus
Potentilla mircantha
Potentilla sterilis
Potentilla rupestris
Potentilla silesiaca
Rosa gallica
.go
rutowate
Sorbus intermedia
Rutaceae
dyptam jesionolistny (1) (3)
Dictamnus albus
sandałowcowate
Santalaceae
Thesium alpinum
leniec alpejski (3)
299.
leniec bezpodkwiatkowy (1) (2) (3)
Thesium ebracteatum
skalnicowate
Saxifragaceae
w.
rcl
298.
300.
skalnica darniowa bazaltowa
Saxifraga moschata ssp. balsatica
301.
skalnica torfowiskowa (2) (3)
Saxifraga hirculus
sosnowate
Pinaceae
sosna błotna (3)
Pinus x rhaetica
storczykowate
Orchidaceae
303.
buławnik czerwony
Cephalanthera rubra
304.
buławnik wielkokwiatowy
Cephalanthera damasonium
305.
buławnik mieczolistny
Cephalanthera longifolia
306.
dwulistnik muszy (1)
Ophrys insectifera
307.
gołek białawy
Leucorchis albida
308.
gółka długoostrogowa (1)
Gymnadenia conopsea
ww
302.
309.
gółka wonna
Gymnadenia odoratissima
310.
koślaczek stożkowaty (3)
Anacamptis pyramidalis
311.
kręczynka jesienna (1)
Spiranthes spiralis

– 14 –
Dziennik Ustaw
– 17 – Poz. 1409
kruszczyk błotny
Epipactis palustris
313.
kruszczyk drobnolistny
Epipactis microphylla
314.
kruszczyk Muellera
315.
kruszczyk ostropłatkowy
316.
kruszczyk połabski
317.
kruszczyk siny
318.
kukuczka kapturkowata (3)
319.
kukułka (storczyk) bałtycka (1)
320.
kukułka (storczyk) bzowa (1)
321.
kukułka (storczyk) Fuchsa (1)
322.
kukułka (storczyk) Russowa (1)
Dactylorhiza russowii
323.
kukułka (storczyk) Ruthego (1)
Dactylorhiza ruthei
324.
kukułka (storczyk) Traunsteinera (1)
Dactylorhiza traunsteineri
325.
lipiennik Loesela (1) (2) (3)
Liparis loeselii
326.
listera sercowata
Listera cordata
327.
miodokwiat krzyżowy (3)
328.
obuwik pospolity (1) (2) (3)
Cypripedium calceolus
329.
ozorka zielona (1)
Coeloglossum viride
330.
potrostek alpejski
Chamorchis alpina
331.
storczyca kulista (1)
Traunsteinera globosa
332.
storczyk blady (1)
Orchis pallens
333.
storczyk błotny (1)
Orchis palustris
334.
storczyk cuchnący (1)
Orchis coriophora
335.
storczyk drobnokwiatowy (1)
Orchis ustulata
336.
storczyk kukawka (1)
Orchis militaris
337.
storczyk męski (1)
Orchis mascula
338.
storczyk purpurowy (1)
Orchis purpurea
339.
storczyk samiczy (1) (3)
Orchis morio
340.
storczyk trójzębny (1) (3)
Orchis tridentata
v.p
l
312.
Epipactis muelleri
Epipactis leptochila
Epipactis albensis
Epipactis purpurata
Neottianthe cucullata
Dactylorhiza baltica
Dactylorhiza sambucina
.go
Dactylorhiza fuchsii
ww
w.
rcl
Herminium monorchis
341.
storzan bezlistny (3)
Epipogium aphyllum
342.
tajęża jednostronna
Goodyera repens
343.
wątlik błotny
Hammarbya paludosa

– 15 –
Dziennik Ustaw
– 18 – Poz. 1409
wyblin jednolistny
Malaxis monophyllos
345.
żłobik koralowy
Corallorhiza trifida
Dipsacaceae
szczeciowate
346.
v.p
l
344.
Succisella inflexa
czarcikęsik Kluka (1)
Boraginaceae
szorskolistne
Myosotis praecox
347.
niezapominajka wczesna
348.
żmijowiec czerwony (1) (2) (3)
Echium russicum
Poaceae
trawy
Coleanthus subtilis
349.
koleantus delikatny (2) (3) (3)
350.
kostrzewa ametystowa
351.
kostrzewa blada (1) (3)
352.
ostnica Jana (1)
353.
ostnica piaskowa (1)
354.
ostnica powabna (1)
355.
ostnica włosowata (1)
356.
perłówka siedmiogrodzka
357.
wiechlina (wyklina) granitowa
Poa granitica
trędownikowate
Scrophulariaceae
.go
Festuca amethystina
Festuca pallens
Stipa joannis
Stipa borysthenica
Stipa pulcherrima
Stipa capillata
w.
rcl
Melica transsilvanica
358.
gnidosz dwubarwny (3)
Pedicularis oederi
359.
gnidosz Hacqueta (3)
Pedicularis hacquetii
360.
gnidosz królewski
Pedicularis sceptrum-carolinum
361.
gnidosz okółkowy (3)
Pedicularis verticillata
362.
gnidosz sudecki (2) (3)
Pedicularis sudetica
363.
lindernia mułowa (2) (3)
Lindernia procumbens
364.
lnica wonna (2) (3)
Linaria odora
365.
pszeniec grzebieniasty
Melampyrum cristatum
366.
tocja alpejska (2) (3)
Tozzia alpina
turzycowate
Cyperaceae
cibora Michela
Cyperus michelianus
ww
367.
368.
cibora żółta (3)
Cyperus flavescens
369.
kłoć wiechowata (3)
Caldium mariscus
370.
marzyca czarniawa
Schoenus nigricans

– 16 –
Dziennik Ustaw
– 19 – Poz. 1409
marzyca ruda
Schoenus ferrugineus
372.
oczeret sztyletowaty
Schoenoplectus mucronatus
373.
ponikło kraińskie (2) (3)
374.
ponikło maleńkie
375.
ponikło wielołodygowe
376.
przygiełka brunatna
377.
turzyca Buxbauma
378.
turzyca Davalla (1)
379.
turzyca delikatna
380.
turzyca patagońska
381.
turzyca pchla (1)
382.
turzyca rozsunięta
383.
turzyca strunowa
384.
turzyca torfowa (3)
385.
turzyca życicowa
386.
turzyca żytowata (1)
387.
wełnianka delikatna
Eleocharis carniolica
Eleocharis parvula
Eleocharis multicaulis
Rhynchospora fusca
Carex buxbaumii
Carex davalliana
Carex supina
.go
Carex magellanica
Carex pulicaris
Carex divulsa
Carex chordorrhiza
Carex heleonastes
Carex loliacea
Carex secalina
Eriophorum gracile
Lamiaceae
w.
rcl
wargowe
v.p
l
371.
388.
macierzanka wczesna (1)
Thymus praecox
389.
pszczelnik wąskolistny
Dracocephalum ruyschiana
wawrzynkowate
Thymelaeaceae
wawrzynek główkowy (1) (3)
Daphne cneorum
wielosiłowate
Polemoniaceae
wielosił błękitny (1)
Polemonium coeruleum
wierzbowate
Salicaceae
392.
wierzba borówkolistna (1) (3)
Salix myrtilloides
393.
wierzba lapońska (1) (3)
Salix lapponum
wilczomleczowate
Euphorbiaceae
wilczomlecz (ostromlecz) pstry (3)
Euphorbia epithymoides
390.
391.
ww
394.
395.
woskownicowate
Myricaceae
woskownica europejska (1) (3)
Myrica gale
wrzosowate
Ericaceae

– 17 –
Dziennik Ustaw
– 20 – Poz. 1409
chamedafne północna (3)
Chamaedaphne calyculata
397.
mącznica lekarska
Arctostaphylos uva-ursi
398.
różanecznik żółty (1) (2) (3)
399.
wrzosiec bagienny (3)
v.p
l
396.
Rhododendron luteum
Erica tetralix
Asteraceae
złożone
Arnica montana
400.
arnika górska (1)
401.
aster gawędka (1)
402.
aster solny (1)
403.
chryzantema (złocień) Zawadzkiego (3)
404.
dziewięćsił popłocholistny (1) (2) (3)
405.
języczka syberyjska (1) (2) (3)
Ligularia sibirica
406.
mniszek pieniński (3)
Taraxacum pieninicum
407.
ożota zwyczajna
408.
przymiotno węgierskie (3)
Erigeron hungaricus
409.
sierpik różnolistny (1) (2) (3)
Serratula lycopifolia
410.
szarotka alpejska (3)
Leontopodium alpinum
411.
wężymord stepowy (1)
Aster tripolium
Dendranthema zawadzkii
.go
Carlina onopordifolia
Linosyris vulgaris
Scorzonera purpurea
Zosteraceae
w.
rcl
zosterowate
Aster amellus
zostera morska
Zostera marina
żabieńcowate
Alismataceae
413.
elisma wodna (2) (3)
Luronium natans
414.
kaldezja dziewięciornikowata (1) (2) (3)
Caldesia parnassifolia
żabiściekowate
Hydrocharitaceae
przesiąkra okółkowa (3)
Hydrilla verticillata
412.
Ob j aś n ie ni a:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
– nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.
* Brak nazwy gatunkowej polskiej.
(1) – gatunki wymagające ochrony czynnej.
(2) – gatunki, których dotyczy zakaz transportu okazów gatunków roślin dziko występujących, zgodnie
z § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia oraz nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 3.
(3) – gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.
ww
415.

– 18 –
Dziennik Ustaw
– 21 – Poz. 1409
v.p
l
Załącznik nr
2
Załącznik
nr 2
GATUNKI
ROŚLINOBJĘTYCH
OBJĘTYCH OCHRONĄ
GATUNKI
ROŚLIN
OCHRONĄCZĘŚCIOWĄ
CZĘŚCIOWĄ
Lp.
Nazwa polska
RHODOPHYTA
KRASNOROSTY
Ceramiaceae
rozróżkowate
1.
Ceramium circinatum
rozróżka * (3)
CHAROPHYTA
RAMIENICE
Characeae
ramienicowate
3.
krynicznik giętki
4.
krynicznica tępa
5.
ramienica bałtycka
6.
ramienica wieńcowa (3)
7.
ramienica kolczasta (3)
8.
ramienica kosmata (3)
9.
ramienica omszona
10.
rozsocha morska (3)
Nitella mucronata
Nitella flexilis
.go
krynicznik kolczasty (3)
Nitellopsis obtusa
Chara baltica
Chara braunii (Ch. Coronata)
Chara aculeoata
Chara hispida
Chara tomentosa
Tolypella nidifica
w.
rcl
2.
Nazwa naukowa
WĄTROBOWCE
MARCHANTIOPHYTA
buławniczkowate
Cephaloziellaceae
11.
buławniczka delikatna
Cephaloziella elachista
12.
buławniczka ząbkowana
Cephaloziella spinigera
czarostkowate
Fossombroniaceae
czarostka Wondraczekiego
Fossombronia wondraczekii
głowiakowate
Cephaloziaceae
14.
głowiak długokłosy
Cephalozia macrostachya
15.
nowellia krzywolistna
Nowellia curvifolia
jednoczepkowate
Haplomitriaceae
meszek darenkowy
Jungermannia caespiticia
łuskolistowate
Lepidoziaceae
biczyca trójwrębna
Bazzania trilobata
miedzikowate
Frullaniaceae
13.
ww
16.
17.

Dziennik Ustaw
Frullania dilatata
parzochowate
Porellaceae
parzoch Bauera
20.
parzoch sercowaty
piórkowcowate
piórkowiec kutnerowaty
rzęsiakowate
22.
rzęsiak pospolity
skosatkowate
23.
skosatka zanokcicowata
srebrzykowate
24.
miechrza wycięta
widlikowate
25.
widlicowiec omszony
26.
widlik podwójny
MCHY
bezlistowate
bezlist zwyczajny
Porella baueri
Porella cordaeana
Trichocoleaceae
Trichocolea tomentella
Ptilidiaceae
Ptilidium ciliare
Plagiochilaceae
Plagiochila asplenioides
Gymnomitriaceae
Marsupella emarginata
Metzgeriaceae
Apometzgeria pubescens
Metzgeria conjugata
BRYOPHYTA
Buxbaumiaceae
Buxbaumia aphylla
w.
rcl
27.
v.p
l
miedzik płaski
19.
21.
Poz. 1409
.go
18.
– 19 –
– 22 – bielistkowate
Leucobryaceae
28.
bielistka jałowcowata
Leucobryum juniperoideum
29.
bielistka siwa
Leucobryum glaucum
błotniszkowate
Helodiaceae
30.
źródliskowiec tujowaty
Palustriella decipiens
31.
źródliskowiec zmienny
Palustriella commutata
drabikowate
Climaciaceae
drabik drzewkowaty
Climacium dendroides
drobniaczkowate
Seligeriaceae
33.
drobniaczek łukowaty
Seligeria campylopoda
34.
drobniaczek rozłożysty
Seligeria patula
ww
32.
35.
drobniaczek wapienny
Seligeria calcarea
36.
krótkoząb skalny
Brachydontium trichodes
fałdźcowate
Rhytidiaceae

– 20 –
Dziennik Ustaw
fałdziec pomarszczony
Rhytidium rugosum
gajnikowate
Hylocomiaceae
Rhytidiadelphus squarrosus
38.
fałdownik nastroszony
39.
fałdownik trzyrzędowy
40.
gajniczek krótkodzióbkowy
41.
gajnik lśniący
42.
rokietnik pospolity
Rhytidiadelphus triquetrus
Pleurozium schreberi
Ephemeraceae
jętniczek odgiętolistny
44.
jętniczek zbity
krótkoszowate
45.
brodawkowiec czysty
46.
dzióbkowiec bruzdowany
47.
dzióbkowiec Zetterstedta
48.
krótkosz namurnikowy
krzewinkowate
krzewik źródliskowy
Ephemerum cohaerens
Brachytheciaceae
Pseudoscleropodium purum
Eurhynchium striatum
Eurhynchium angustirete
Brachythecium geheebii
Thamnobyaceae
Thamnobryum alopecurum
Amblystegiaceae
w.
rcl
krzywoszyjowate
Ephemerum recurvifolium
.go
43.
Loeskeobryum brevirostre
Hylocomium splendens
jętniczkowate
49.
Poz. 1409
v.p
l
37.
– 23 – błyszcze włosowate (3)
Tomentypnum nitens
51.
krzywoszyj korzeniowy
Amblystegium radicale
52.
limprichtia długokończysta
Limprichtia revolvens
53.
limprichtia pośrednia
Limprichtia cossonii
54.
sierpowiec brudny
Drepanocladus sordidus
55.
sierpowiec jeziorny
Drepanocladus stagnatus
56.
sierpowiec moczarowy
Drepanocladus sendtneri
57.
tęposz niski
Leptodictyum humile
58.
wodnokrzywoszyj rzeczny
Hygroamblystegium fluviatile
59.
wodnokrzywoszyj zanurzony
Hygroamblystegium tenax
miecherowate
Neckeraceae
ww
50.
60.
gładysz paprociowaty
Homalia trichomanoides
61.
miechera Bessera
Neckera besseri
62.
miechera kędzierzawa
Neckera crispa

– 21 –
Dziennik Ustaw
miechera spłaszczona
Neckera complanata
naleźlinowate
Andreaceae
64.
naleźlina Blytta
65.
naleźlina grubożebrowa
66.
naleźlina Rotha
67.
naleźlina skalna
68.
naleźlina śnieżna
69.
naleźlina zimna
Andreaea blyttii
Andreaea crassinervia
Andreaea rothii
Andreaea rupestris
Andreaea nivalis
Andreaea frigida
Disceliaceae
osadniczkowate
Discelium nudum
osadniczek goły
płoniwowate
.go
70.
Poz. 1409
v.p
l
63.
– 24 – Pottiaceae
Pleurochaete squarrosa
71.
boczeń nastroszony
72.
brodek zwisły
73.
kędzierzawka krucha
74.
kędzierzawka żółtozielona
75.
pędzliczek brodawkowaty
76.
pędzliczek chiński
77.
pędzliczek gładkowłoskowy
Syntrichia laevipila
78.
pędzliczek szerokolistny
Syntrichia latifolia
79.
pędzliczek zielonawy
Syntrichia virescens
80.
ślimakobrzeżek lessowy
Hilpertia velenovskyi
płonnikowate
Polytrichaceae
81.
płonnik cienki
Polytrichum strictum
82.
płonnik pospolity
Polytrichum commune
podsadnikowate
Splachnaceae
83.
długoszyj piłkowany
Tayloria serrata
84.
podsadnik pęcherzykowaty
Splachnum ampullaceum
prątnikowate
Bryaceae
prątnik zbiegający
Bryum weigelii
Tortula cernua
Tortella fragilis
Tortella flavovirens
Syntrichia papillosa
w.
rcl
Syntrichia sinensis
ww
85.
86.
próchniczkowate (mochwianowate)
Aulacomniaceae
próchniczek błotny
Aulacomnium palustre
rokietowate
Hypnaceae

– 22 –
Dziennik Ustaw
– 25 – Poz. 1409
grzebieniowiec piórkowaty
Ctenidium molluscum
88.
mokradłoszka zaostrzona
Calliergonella cuspidata
89.
piórosz pierzasty
90.
płaszczeniec marszczony
91.
skrzydlik długoszowaty
strzechwowate
92.
rozłupek brunatny
93.
rozłupek czarniawy
94.
rozłupek włoskoząb
95.
siatkoząb darniowy
96.
strzechewka bruzdowana
97.
strzechewka darniowa
98.
strzechwa bezząb
99.
strzechwa włosista
100.
strzechwowiec okrągły
101.
strzechwowiec zwodniczy
Buckiella undulata
Fissidentaceae
Fissidens osmundoides
Grimmiaceae
Schistidium brunnescens
Schistidium atrofuscum
Schistidium trichodon
Coscinodon cribrosus
Orthogrimmia sessitana
Orthogrimmia caespiticia
Grimmia anodon
Grimmia crinita
Dryptodon orbicularis
Dryptodon decipiens
Bartramiaceae
w.
rcl
szmotłochowate
Ptilium crista-castrensis
.go
skrzydlikowate
v.p
l
87.
bagniak darniowy
Philonotis caespitosa
103.
bagniak długokończysty
Philonotis marchica
104.
bagniak kutnerowaty
Philonotis tomentella
105.
bagniak spiralny
Philonotis seriata
106.
bagniak wapienny
Philonotis calcarea
107.
bagniak włosowaty
Philonotis arnellii
108.
bagniak zdrojowy
Philonotis fontana
szurpkowate
Orthotrichaceae
109.
nastroszek Brucha
Ulota bruchii
110.
nastroszek kędzierzawy
Ulota crispa
111.
szurpek bezzębny
Orthotrichum gymnostomum
ww
102.
112.
szurpek delikatny
Orthotrichum tenellum
113.
szurpek porosły
Orthotrichum lyellii
114.
szurpek skalny
Orthotrichum rupestre

Dziennik Ustaw
Poz. 1409
szurpek słoikowaty
Orthotrichum urnigerum
torfowcowate
Sphagnaceae
v.p
l
115.
– 23 –
– 26 – Sphagnum balticum
116.
torfowiec bałtycki
117.
torfowiec błotny
118.
torfowiec brodawkowaty
119.
torfowiec brunatny
120.
torfowiec cieniutki
121.
torfowiec czerwonawy
122.
torfowiec Dusena
123.
torfowiec frędzlowany
124.
torfowiec Girgensohna
125.
torfowiec jednoboczny
126.
torfowiec Jensena
127.
torfowiec magellański
128.
torfowiec miękki
129.
torfowiec nastroszony
130.
torfowiec obły
131.
torfowiec okazały
132.
torfowiec ostrolistny
Sphagnum capillifolium
133.
torfowiec pierzasty
Sphagnum subnitens
134.
torfowiec pięciorzędowy
Sphagnum quinquefarium
135.
torfowiec płowy
Sphagnum subfulvum
136.
torfowiec pogięty
Sphagnum flexuosum
137.
torfowiec pokrewny
Sphagnum affine
138.
torfowiec Russowa
Sphagnum russowii
139.
torfowiec skręcony
Sphagnum contortum
140.
torfowiec spiczastolistny
Sphagnum cuspidatum
141.
torfowiec szorstki
Sphagnum compactum
142.
torfowiec środkowy
Sphagnum centrale
Sphagnum palustre
Sphagnum papillosum
Sphagnum fuscum
Sphagnum tenellum
Sphagnum rubellum
Sphagnum majus
.go
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum girgensohnii
Sphagnum subsecundum
Sphagnum jensenii
Sphagnum magellanicum
Sphagnum molle
Sphagnum squarrosum
Sphagnum teres
ww
w.
rcl
Sphagnum riparium
143.
torfowiec tępolistny
Sphagnum obtusum
144.
torfowiec Warnstorfa
Sphagnum warnstorfii
145.
torfowiec wąskolistny
Sphagnum angustifolium

Dziennik Ustaw
– 24 –
– 27 – Poz. 1409
torfowiec wklęsłolistny
Sphagnum platyphyllum
147.
torfowiec Wulfa
Sphagnum wulfianum
148.
torfowiec zanurzony
149.
torfowiec kończysty
150.
torfowiec ząbkowany
151.
jodłówka pospolita
152.
tujowiec delikatny
153.
tujowiec szerokolistny
154.
tujowiec tamaryszkowaty
155.
tujowiec włoskolistny
widłozębowate
Sphagnum inundatum
Sphagnum fallax
Sphagnum denticulatum
Thuidiaceae
Abietinella abietina
Thuidium delicatulum
Thuidium recognitum
Thuidium tamariscinum
.go
tujowcowate
v.p
l
146.
Thuidium philibertii
Dicranaceae
Campylopus fragilis
156.
krzywoszczeć krucha
157.
krzywoszczeć pogięta
158.
krzywoszczeć torfowa
159.
różnoząb delikatny
160.
różnoząb smukły
161.
różnoząb zwodniczy
162.
widłoząb błotny
Dicranum bonjeanii
163.
widłoząb kędzierzawy
Dicranum polysetum
164.
widłoząb miotłowy
Dicranum scoparium
165.
widłoząb płowy
Dicranum fulvum
166.
widłoząb sudecki
Dicranum sendtneri
167.
zwiesiniec szorstki
Dicranodontium asperulum
zdrojkowate
Fontinalaceae
zdrojek łuseczkowaty
Fontinalis squamosa
zwiślikowate
Anomodontaceae
169.
zwiślik długolistny
Anomodon longifolius
170.
zwiślik krótkokończysty
Anomodon rugelii
Campylopus flexuosus
Campylopus pyriformis
Cynodontium tenellum
Cynodontium gracilescens
w.
rcl
Cynodontium fallax
ww
168.
171.
zwiślik maczugowaty
Anomodon attenuatus
172.
zwiślik wiciowy
Anomodon viticulosus
PAPROTNIKI
PTERIDOPHYTA

– 25 –
Dziennik Ustaw
języcznikowate
Blechnaceae
podrzeń żebrowiec
Blechnum spicant
Selaginellaceae
widliczkowate
174.
Selaginella selaginoides
widliczka ostrozębna (3)
Lycopodiaceae
widłakowate
175.
widlicz (widłak) spłaszczony
176.
widłak goździsty
177.
widłak jałowcowaty
178.
wroniec widlasty (widłak wroniec)
Lycopodium annotinum
zanokcicowate
180.
zanokcica północna (3)
NASIENNE
amarylkowate
181.
śnieżyca wiosenna
182.
śnieżyczka przebiśnieg
Athyriaceae
Matteucia struthiopteris
Aspleniaceae
Asplenium septentrionale
SPERMATOPHYTA
Amaryllidaceae
Leucoium vernum
Galanthus nivalis
Plantaginaceae
w.
rcl
babkowate
Huperzia selago
.go
pióropusznik strusi
Diphasiastrum complanatum
Lycopodium clavatum
wietlicowate
179.
Poz. 1409
v.p
l
173.
– 28 – konitrut błotny
Gratiola officinalis
baldaszkowate
Apiaceae
dzięgiel (arcydzięgiel) litwor
Angelica archangelica
bobrkowate
Menyanthaceae
bobrek trójlistkowy
Menyanthes trifoliata
cisowate
Taxaceae
cis pospolity
Taxus baccata
dzwonkowate
Campanulaceae
187.
dzwonek szerokolistny
Campanula latifolia
188.
zerwa kulista (zerwa główkowata)
Phyteuma orbiculare
goryczkowate
Gentianaceae
183.
184.
185.
ww
186.
189.
centuria nadobna
Centaurium pulchellum
190.
centuria pospolita (centuria zwyczajna)
Centaurium erythraea
191.
goryczka trojeściowa (goryczka trojeściowata)
Gentiana asclepiadea

– 26 –
Dziennik Ustaw
– 29 – Poz. 1409
goryczuszka (goryczka) orzęsiona
Gentianella ciliata
193.
goryczuszka (goryczka) wczesna
Gentianella lutescens
Caryophyllaceae
goździkowate
Dianthus arenarius
194.
goździk piaskowy
195.
goździk postrzępiony (3)
196.
goździk skupiony
197.
łyszczec (gipsówka) wiechowaty
Dianthus plumarius
Dianthus compactus
Gypsophila paniculata
Pyrolaceae
gruszyczkowate
198.
v.p
l
192.
Chimaphila umbellata
pomocnik baldaszkowy
Nymphaeaceae
.go
grzybieniowate
Nymphaea alba
199.
grzybienie białe
200.
grzybienie północne (grzybienie zapoznane)
Nymphaea candida
jaskrowate
Ranunculaceae
Ranunculus lingua
201.
jaskier wielki
202.
orlik pospolity
203.
pluskwica europejska (pluskwica cuchnąca)
Cimicifuga europaea
204.
tojad dzióbaty
Aconitum variegatum
205.
tojad Gayera
206.
tojad kosmatoowockowy
Aconitum x hebegynum
207.
tojad Lengyela
Aconitum x lengyelii
208.
tojad Pawłowskiego
Aconitum x pawlowskii
209.
włosienicznik rzeczny
Batrachium fluitans
210.
włosienicznik skapopręcikowy
Batrachium trichophyllum
211.
zawilec narcyzowy (zawilec narcyzowaty)
Anemone narcissifolia
212.
zawilec wielkokwiatowy (zawilec leśny)
Anemone sylvestris
kosaćcowate
Iridaceae
szafran spiski
Crocus scepusiensis
krzyżowe
Brassicaceae
rukiew wodna
Nasturtium officinale
Aquilegia vulgaris
w.
rcl
Aconitum x gayeri
213.
ww
214.
liliowate
Liliaceae
215.
cebulica dwulistna (oszloch)
Scilla bifolia
216.
ciemiężyca (ciemierzyca) zielona
Veratrum lobelianum

– 27 –
Dziennik Ustaw
– 30 – Poz. 1409
czosnek kątowaty
Allium angulosum
218.
czosnek niedźwiedzi
Allium ursinum
Rubiaceae
marzanowate
219.
przytulia szorstkoowockowa
Galium pumilum
Fabaceae
motylkowate
Lathyrus palustris
220.
groszek błotny
221.
groszek wschodniokarpacki
222.
komonicznik skrzydlastostrąkowy
223.
wilżyna ciernista
224.
wilżyna rozłogowa
Lathyrus laevigatus
Tetragonolobus maritimus
Ononis spinosa
Ononis repens
.go
nadwodnikowate
v.p
l
217.
Elatinaceae
225.
nadwodnik naprzeciwlistny
Elatine hydropiper
226.
nadwodnik okółkowy
Elatine alsinastrum
227.
nadwodnik sześciopręcikowy
Elatine hexandra
228.
nadwodnik trójpręcikowy
Elatine triandra
obrazkowate
229.
obrazki alpejskie
Arum alpinum
Elaeagnaceae
w.
rcl
oliwnikowate
Araceae
rokitnik zwyczajny
Hippophaë rhamnoides
pierwiosnkowate
Primulaceae
231.
pierwiosnek (pierwiosnka) wyniosły
Primula elatior
232.
zarzyczka (kortusa) górska
Cortusa matthioli
przewiertniowate
Caprifoliaceae
233.
wiciokrzew (suchokrzew) pomorski
Lonicera periclymenum
234.
zimoziół (linnea) północny
Linnaea borealis
psiankowate
Solanaceae
235.
lulecznica kraińska
Scopolia carniolica
236.
pokrzyk wilcza-jagoda
Atropa belladonna
różowate
Rosaceae
ww
230.
237.
parzydło leśne
Aruncus sylvestris
238.
wiśnia karłowata
Cerasus fruticosa
sitowate
Juncaceae

– 28 –
Dziennik Ustaw
240.
Poz. 1409
sit tępokwiatowy
Juncus subnodulosus
skalnicowate
Saxifragaceae
v.p
l
239.
– 31 – Saxifraga paniculata
skalnica gronkowa
Pinaceae
sosnowate
241.
sosna kosa (kosodrzewina, kosodrzew) (3)
242.
sosna limba (limba) (3)
Pinus mugo
Pinus cembra
Orchidaceae
storczykowate
Neottia nidus-avis
243.
gnieźnik leśny
244.
kruszczyk rdzawoczerwony
245.
kruszczyk szerokolistny
246.
kukułka (storczyk) krwista
Dactylorhiza incarnata
247.
kukułka (storczyk) plamista
Dactylorhiza maculata
248.
kukułka (storczyk) szerokolistna
Dactylorhiza majalis
249.
listera jajowata
Listera ovata
250.
podkolan biały
251.
podkolan zielonawy
świbka morska
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Juncaginaceae
Triglochin maritimum
w.
rcl
252.
Epipactis helleborine
.go
świbkowate
Epipactis atrorubens
tamaryszkowate
Tamaricaceae
września pobrzeżna
Myricaria germanica
trawy
Poaceae
254.
sesleria błotna
Sesleria uliginosa
255.
turówka leśna
Hierochloë australis
256.
turówka wonna
Hierochloë odorata
trędownikowate
Scrophulariaceae
257.
dziewanna fioletowa
Verbascum phoeniceum
258.
gnidosz błotny
Pedicularis palustris
259.
gnidosz rozesłany
Pedicularis sylvatica
260.
naparstnica zwyczajna
Digitalis grandiflora
ww
253.
turzycowate
Cyperaceae
261.
turzyca dwupienna
Carex dioica
262.
turzyca kulista
Carex globularis

– 29 –
Dziennik Ustaw
– 32 – Poz. 1409
turzyca loarska
Carex ligerica
264.
turzyca Michela
Carex michelii
265.
turzyca piaskowa
266.
turzyca Reichenbacha
267.
wełnianeczka alpejska
268.
wełnianeczka darniowa
Carex arenaria
Carex pseudo-brizoides
Baeothryon alpinum
Baeothryon caespitosum
Lamiaceae
wargowe
269.
miodownik melisowaty (miodownik
wielkokwiatowy)
wrzosowate
.go
wawrzynek wilczełyko
Melittis melissophyllum
Thymelaeaceae
wawrzynkowate
270.
v.p
l
263.
Daphne mezereum
Ericaceae
Ledum palustre
271.
bagno zwyczajne
272.
bażyna czarna
273.
gruszyczka mniejsza
274.
gruszyczka okrągłolistna
275.
gruszyczka średnia
276.
gruszyczka zielonawa
277.
gruszycznik jednokwiatowy
Moneses uniflora
278.
modrzewnica zwyczajna
Andromeda polifolia
zarazowate
Orobanchaceae
279.
zaraza*
Orobanche bohemica
280.
zaraza*
Orobanche kochi
281.
zaraza*
Orobanche mayeri
282.
zaraza alzacka
Orobanche alsatica
283.
zaraza Bartlinga
Orobanche bartlingii
284.
zaraza bladokwiatowa
Orobanche pallidiflora
285.
zaraza bluszczowa
Orobanche hederae
286.
zaraza błękitnawa
Orobanche coerulescens
Empetrum nigrum
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Pyrola media
ww
w.
rcl
Pyrola chlorantha
287.
zaraza czerwonawa
Orobanche lutea
288.
zaraza gałęzista
Orobanche ramosa
289.
zaraza goryczelowa
Orobanche picridis

– 30 –
Dziennik Ustaw
– 33 – Poz. 1409
zaraza macierzankowa
Orobanche alba
291.
zaraza niebieska
Orobanche purpurea
292.
zaraza piaskowa
293.
zaraza przytuliowa (zaraza pospolita)
294.
zaraza wielka
295.
zaraza żółta
Orobanche arenaria
Orobanche flava
Colchicaceae
Colchicum autumnale
zimowit jesienny
Asteraceae
złożone
dziewięćsił bezłodygowy
298.
kocanki piaskowe
299.
ostrożeń pannoński
300.
ostrożeń siedmiogrodzki
INNE GATUNKI
301.
Carlina acaulis
.go
297.
Orobanche caryophyllacea
Orobanche elatior
zimowitowate
296.
v.p
l
290.
Helichrysum arenarium
Cirsium pannonicum
Cirsium decussatum
gatunki wymienione w załączniku IV dyrektywy
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
w.
rcl
i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7, z
późn. zm.) – inne niż gatunki objęte ochroną ścisłą
na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia
ww
Ob j aś n ie ni a:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
– nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.
* Brak nazwy gatunkowej polskiej.
(3) – gatunki, których nie dotyczy odstępstwo, o którym mowa w § 8 pkt 1.

– 31 –
Dziennik Ustaw
– 34 – Poz. 1409
Załącznik nr 3
Zalącznik nr 3
Lp.
Nazwa polska
Nazwa naukowa
MCHY
BRYOPHYTA
gajnikowate
Hylocomiaceae
v.p
l
GATUNKI
ROŚLIN
OBJĘTYCH
OCHRONĄ
CZĘŚCIOWĄ,
KTÓRE
MOGĄ
BYĆ
GATUNKI
ROŚLIN
OBJĘTYCH
OCHRONĄ
CZĘŚCIOWĄ,
KTÓRE MOGĄ
BYĆ
POZYSKIWANE,
ORAZ SPOSOBY
ICH POZYSKIWANIA
POZYSKIWANE,
ORAZ SPOSOBY
ICH POZYSKIWANIA
Sposób pozyskiwania
1.
fałdownik nastroszony Rhytidiadelphus squarrosus Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75%
każdego płata i zbierać nie częściej niż raz
na 5 lat w tym samym miejscu.
2.
rokietnik pospolity
Pleurozium schreberi
krótkoszowate
Brachytheciaceae
brodawkowiec czysty
Pseudoscleropodium purum Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75%
każdego płata i zbierać nie częściej niż raz
na 5 lat w tym samym miejscu.
widłozębowate
Dicranaceae
widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum
Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75%
każdego płata i zbierać nie częściej niż raz
na 5 lat w tym samym miejscu.
w.
rcl
4.
.go
3.
Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75%
każdego płata i zbierać nie częściej niż raz
na 5 lat w tym samym miejscu.
5.
6.
Dicranum scoparium
torfowcowate
Sphagnaceae
torfowiec kończysty
Sphagnum fallax
NASIENNE
SPERMATOPHYTA
bobrkowate
Menyanthaceae
bobrek trójlistkowy
Menyanthes trifoliata
ww
7.
widłoząb miotłowy
liliowate
Liliaceae
Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75%
każdego płata i zbierać nie częściej niż raz
na 5 lat w tym samym miejscu.
Zbiór ręczny. Zostawić nie mniej niż 75%
każdego płata i zbierać nie częściej niż raz
na 5 lat w tym samym miejscu.
Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez
uszkadzania części podwodnych lub
podziemnych. Zostawić nie mniej niż 75%
populacji i zbierać nie częściej niż raz na 5
lat w tym samym miejscu.

– 32 –
8.
9.
– 35 – czosnek niedźwiedzi
Allium ursinum
oliwnikowate
Elaeagnaceae
rokitnik zwyczajny
Hippophaë rhamnoides
trawy
Poaceae
Hierochloë Australis
11. turówka wonna
Hierochloë odorata
złożone
12. kocanki piaskowe
Zbiór ręczny z licznych populacji, wyłącznie
na obszarze województw: ślaskiego,
małopolskiego i podkarpackiego. Zostawić
nie mniej niż 75% populacji. Nie należy
uszkadzać części podziemnych.
Zbiór owoców, bez uszkadzania krzewów,
poza siedliskami wydmowymi i klifowymi.
Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez
uszkadzania części podziemnych.
Ścinanie ziela narzędziami ręcznymi bez
uszkadzania części podziemnych.
.go
10. turówka leśna
Poz. 1409
v.p
l
Dziennik Ustaw
Asteraceae
Helichrysum arenarium
Zbiór ręczny koszyczków. Zostawić nie
mniej niż 75% populacji.
ww
w.
rcl
Ob j aś n ie ni a:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
– nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.
– 33 –

Dziennik Ustaw
– 36 – Załącznik nr 4
Poz. 1409
Załącznik nr 4
v.p
l
GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I
GATUNKI ROŚLIN WYMAGAJĄCYCH USTALENIA STREF OCHRONY ICH OSTOI I STANOWISK
STANOWISK
WIELKOŚĆ
TYCH OCHRONY
STREF OCHRONY
ORAZORAZ
WIELKOŚĆ
TYCH STREF
Lp.
2.
Nazwa naukowa
PAPROTNIKI
PTERIDOPHYTA
poryblinowate
Isoëtaceae
poryblin kolczasty
Isoëtes echinospora
rozpłochowate
Hymenophyllaceae
włosocień delikatny
zanokcicowate
zanokcica ciemna
4.
zanokcica klinowata
Cały zbiornik wodny, w którym
występuje.
Trichomanes speciosum
Stanowisko wraz z ostoją o
promieniu do 100 m od granic
stanowiska.
Aspleniaceae
Asplenium adiantum-nigrum
Stanowisko wraz z ostoją o
promieniu do 30 m od granic
stanowiska.
Asplenium cuneifolium
Stanowisko wraz z z ostoją o
promieniu do 30 m od granic
stanowiska.
w.
rcl
3.
Wielkość strefy ochrony
.go
1.
Nazwa polska
5.
6.
Asplenium adulterinum
NASIENNE
SPERMATOPHYTA
krzyżowe
Brassicaceae
warzucha polska
Cochlearia polonica
liliowate
Liliaceae
ciemiężyca (ciemierzyca)
Veratrum nigrum
czarna
ww
7.
zanokcica serpentynowa
rosiczkowate
Droseraceae
Stanowisko wraz z ostoją o
promieniu do 30 m od granic
stanowiska.
Stanowisko wraz z ostoją o
promieniu do 50 m od granic
stanowiska.
Stanowisko wraz z ostoją o
promieniu do 50 m od granic
stanowiska.

Dziennik Ustaw
9.
Poz. 1409
aldrowanda pęcherzykowata
Aldrovanda vesiculosa
storczykowate
Orchidaceae
kukuczka kapturkowata
Neottianthe cucullata
10. miodokwiat krzyżowy
zabieńcowate
Luronium natans
Stanowisko wraz z ostoją o
promieniu do 100 m od granic
stanowiska.
Całe torfowisko, na którym
występuje.
Cały zbiornik wodny, w którym
występuje.
.go
11. elisma wodna
Herminium monorchis
Alismataceae
Cały zbiornik wodny, w którym
występuje.
v.p
l
8.
– 34 –
– 37 – 12. kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia
Cały zbiornik wodny, w którym
występuje, wraz z ostoją o
promieniu do 50 m od granic
stanowiska.
ww
w.
rcl
Ob j aś n ie ni a:
Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe jednostki systematyczne, w następujący sposób:
– wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD,
– małymi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy rodzin,
– nazwy naukowe dodatkowo wyróżniono czcionką pochyłą.
Download