oświadczenie o odstąpieniu od ramowej umowy pożyczki

advertisement
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD RAMOWEJ UMOWY POŻYCZKI
(Wzór do wykorzystania w razie podjęcia decyzji o odstąpieniu)
Ja, niżej podpisany(a) _________________________________, legitymujący(a) się dokumentem
tożsamości ____________________, posiadający(a) numer PESEL _______________________
zamieszkały(a) w __________________________________________________, pod adresem
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
niniejszym oświadczam, że działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o
kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126 poz. 715 z późn. Zm.)
odstępuję od Ramowej Umowy Pożyczki Odnawialnej Nr _______________________
(„Umowa”)
zawartej z iwoca Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa w
dniu _______________________.
Jednocześnie oświadczam, że kwotę wypłaty udzielonej mi na podstawie Ramowej Umowy
Pożyczki Odnawialnej wraz z należnymi odsetkami, spłacę na rachunek iwoca Poland Sp. z o.o.
nr: 56 1600 1374 1849 9436 3000 0001 nie później niż 30 dnia od dnia złożenia oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
__________________________________
Miejscowość, data
__________________________________
Podpis Pożyczkobiorcy
Niniejsze oświadczenie należy wysłać na adres korespondencyjny iwoca Poland sp. z o.o.
podany na pierwszej stronie Ramowej Umowy Pożyczki Odnawialnej.
Download