źródłem sakramentów świętych

advertisement
4.
Pascha Chrystusa
źródłem sakramentów
Dylematy młodego człowieka
świętych
Ojciec rodziny po śmierci swojej żony samotnie wychowywał dwoje małych dzieci. Nie przychodziło mu to łatwo,
bo dzieci były nieznośne i nieposłuszne. „Pewnego razu
popełniły jakieś poważne przewinienie. Z tego powodu
ojciec surowo je upomniał i zapowiedział, że jeśli się to
powtórzy, będą ukarane, dostaną po dziesięć uderzeń
pasem. Niestety, groźba nie poskutkowała. Dzieci znów
zawiniły i trzeba było wykonać zapowiedzianą karę.
Ojciec wziął pas, ale zamiast uderzyć dzieci, sam ściągnął
koszulę i kazał im na swoich plecach wykonać zapowiedzianą karę. Dzieci broniły się przed tym płacząc, ale w
końcu uczyniły to, czego zażądał ojciec”. Kilkanaście lat
później dorosły już syn powiedział do ojca: „Przez całe życie będę wiedział kim jest Bóg, dzięki tobie ojcze i dzięki
temu jak wtedy z nami postąpiłeś”.
(M. Bendyk. Żyć Ewangelią. Rok A. Kraków 1995 s. 217)
Podczas tej nocy,
Bez której nie moglibyśmy istnieć,
Gdyż powstała z niej miara ludzkiego sumienia,
Apostołowie byli jak pasterze
Ognistych łąk. To była rzeczywistość pełniejsza
Od tej, której ludzie zwykli upatrywać
W swoim życiu, w uprawie swojego ogrodu,
W żegludze i muzyce, w ukochaniu kobiety
I gromadzeniu majątku.
A chociaż jeszcze nie wiedzieli,
Że wiedza o niebiosach jest wiedzą o cierpieniu,
Już przeczuwali, że lada chwila nastąpi
Przeistoczenie wszystkich wartości.
Bali się tej chwili.
(…)
Christ Washing the Disciples’ Feet
Tintoretto, 1548 - 1549.
Często doświadczamy cierpienia, zła które
nie tylko jest na zewnątrz, ale także i wewnątrz nas. O własnych siłach nie jesteśmy
w stanie ich pokonać. Potrzebujemy pomocy innych ludzi a przede wszystkim Boga.
On nas wyzwolił od śmierci wiecznej i wciąż
wyzwala nas od zła.
16
Drżeli z niepokoju.
A tymczasem
Młodzieniec ukląkł
I począł myć im nogi,
Tak jak się myje zmęczony próg niebiosów.
Oczyszczeni wodami wieczoru,
Usiedli zawstydzeni
Dokoła paschalnej godziny,
Na której wybicie czekali
Od początku
Swoich wyznaczonych dni.
(…)
(Roman Brandstaetter, XX w.
Ostatnia Wieczerza)
Wiara i życie Kościoła
Co oznacza „Pascha”?
Słowo „Pascha” oznacza przejście
z niewoli do wolności, od zła do dobra,
od ciemności do światła, od grzechu
do łaski, od śmierci do życia. W historii
świata dokonały się dwa wielkie wydarzenia, które można określić mianem
paschy: Pascha Narodu Wybranego,
która była zapowiedzią najważniejszego wydarzenia w historii świata - Paschy Jezusa Chrystusa.
Israel’s Escape from Egypt, illustration from a
Bible card published 1907 by the Providence
Lithograph Company
Pascha Narodu
Wybranego
Naród Wybrany w swojej historii przeżywał różne dramatyczne
sytuacje. Jedną z nich była niewola
egipska. Izraelici prześladowani i
zabijani przez Egipcjan nie potrafili
o własnych siłach opuścić niewoli.
Wówczas z pomocą przyszedł Pan
Bóg, który powołując Mojżesza
polecił mu wyprowadzenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Faraon
nie chciał się jednak na to zgodzić.
Dopiero po wielu strasznych wydarzeniach, nazywanych plagami
egipskimi, pozwolił wyjść Narodowi
Wybranemu z Egiptu. Na polecenie
Pana Boga w noc wyjścia z Egiptu
każda izraelska rodzina spożyła
zabitego baranka a jego krwią
oznaczyła drzwi domu. Dzięki temu
zostali ocaleni od śmierci. Następnie Izraelici cudownie przeszli przez
Morze Czerwone i w ten sposób
ostatecznie zostali uwolnieni z
niewoli egipskiej. Od tamtej pory
Żydzi, na pamiątkę wyzwolenia z
niewoli egipskiej i przejścia przez
Morze Czerwone obchodzą, w dniu
pierwszej wiosennej pełni księżyca,
święto Paschy, czyli przejścia. (Zob.
Wj 3-15).
Chrzest Chrystusa, Guido
Reni, ok. 1623 r.
Pascha Chrystusa
Męka, śmierć i zmartwychwstanie określane są
jako Pascha Jezusa Chrystusa. Dzięki niej dokonało
się odkupienie ludzkości czyli wyzwolenie z niewoli grzechu, śmierci i szatana. Paschę Chrystusa
zapowiadała już Pascha Narodu Wybranego. Ich
przejście przez Morze Czerwone było zapowiedzią
wyzwolenia człowieka, jakiego dokonuje Bóg w
sakramencie chrztu świętego (por. KKK 1221). Z
tego względu możemy powiedzieć, że chrzest jest
naszą paschą. Dzięki odkupieniu, którego dokonał
Chrystus każdy człowiek może powierzyć Mu swoje
grzechy i słabości, i w ten sposób uciec od niewoli
szatana, być prawdziwie wolnym, czuć się kochanym przez Boga i móc kochać innych.
Wszystkie sakramenty wypływają z Paschy Jezusa Chrystusa. One są pewną drogą do zbawienia.
Człowiek na drogach do Boga
17
Zapamiętaj!
Zastosuj!
MOJŻESZ
został wybrany przez
Boga, aby wyprowadzić
Izraelitów
z niewoli Egipskiej
JEZUS CHRYSTUS
został posłany
przez Boga, aby wyprowadzić nas
z niewoli grzechu
BARANEK
• Krew baranka
uchroniła Izraelitów
przed śmiercią
• Izraelici spożywali
Baranka
JEZUS CHRYSTUS
• Krew Chrystusa chroni
nas przed śmiercią
wieczną
• My spożywamy
ciało Chrystusa
Przejście przez Morze
Czerwone
• uwolniło Izraelitów z
niewoli egipskiej
• ułatwiło im drogę do
Ziemi Obiecanej
• Izraelici stali się ludem
Bozym
Sakrament Chrztu
Świętego
• uwalnia nas z grzechu –
niewoli szatana
• daje nam życie Boże
– prawo do szczęścia
wiecznego
• przez Chrzest staliśmy
się Nowym Ludem Bożym
– Kościołem
Wszystkie sakramenty święte wypływają z Paschy Jezusa
Chrystusa – Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.
Są one darem Zmartwychwstałego Zbawiciela i pomagają nam osiągnąć zbawienie. Pamiętaj, aby często
przyjmować
sakramenty.
Niech one będą twoją pas-
Modlitwa
chą – przechodzeniem od zła
do dobra, od nienawiści do
miłości, od grzechu do łaski,
od potępienia do zbawienia.
Jezus chce ci pomóc i dać ci
nowe serce i nowego ducha.
Boże, ty w świetle Nowego Testamentu
objawiłeś znaczenie cudownych wydarzeń
dawnych czasów: Morze Czerwone jest znakiem zdroju chrztu świętego, a naród wyprowadzony z niewoli zapowiedzią tajemnicy
ludu chrześcijańskiego; spraw, aby wszystkie
ludy przez wiarę osiągnęły udział w godności
narodu wybranego i odrodziły się w Duchu
Świętym. Przez Chrystusa, Pana naszego.
(Z liturgii Wigilii Paschalnej)
18
Ecce Homo, Mateo Cerezo
Młodszy, ok. 1665 r.
8
Download