Polish legislation on enforcing plant variety rights

advertisement
Polish legislation on enforcing plant
variety rights
Paweł Gała
Law adviser
Polish Seed Trade Association
PLAN
• Źródła polskiego systemu ochrony odmian
roślin
• Zakres wyłącznego prawa do odmiany
• Naruszenia wyłącznego prawa do odmiany
• Prawne instrumenty ochrony wyłącznego
prawa do odmiany
• Konkluzje
Źródła polskiego systemu ochrony
odmian roślin
• Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie
prawnej odmian roślin
• Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o
nasiennictwie
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia
Zakres wyłącznego prawa do
odmiany
•
•
•
•
•
•
•
wytwarzanie i rozmnażanie
przygotowanie do rozmnażania
oferowanie do sprzedaży
sprzedaż lub inne formy zbywania
eksport
import
przechowywanie
Zakres wyłącznego prawa do
odmiany
• 30 lat – w przypadku odmian winorośli,
drzew oraz ziemniaka
• 25 lat – w przypadku pozostałych odmian
Naruszenie wyłącznego prawa do
odmiany
• podjęcie bez zgody hodowcy jakichkolwiek
działań objętych dyspozycją art. 21 ustawy
o ochronie prawnej odmian roślin
• naruszenie dóbr osobistych hodowcy
związanych z wyłącznym prawem do
odmiany
• podjęcie innych działań objętych
dyspozycją art. 37 ustawy o ochronie
prawnej odmian roślin
Działania nie stanowiące naruszenia
wyłącznego prawa do odmiany
• korzystanie z materiału siewnego odmiany
na własne niezarobkowe cele
• korzystanie z materiału siewnego odmiany
dla celów doświadczalnych
• korzystanie z materiału siewnego odmiany
dla tworzenia nowych odmian
• korzystanie z materiału siewnego odmiany
w ramach instytucji odstępstwa rolnego
Prawne instrumenty ochrony
wyłącznego prawa do odmiany
• instrumenty cywilnoprawne
• instrumenty karnoprawne
• instrumenty administracyjnoprawne
Cywilnoprawne instrumenty
ochrony wyłącznego prawa do
odmiany
• instrumenty proceduralne
• instrumenty pozaproceduralne
Instrumenty proceduralne
• zabezpieczenie roszczeń hodowcy
• zabezpieczenie dowodów
Instrumenty pozaproceduralne
• roszczenie o naprawienie szkody
wyrządzonej czynem niedozwolonym
• roszczenie odszkodowawcze z tytułu
niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania
• roszczenia związane z ochroną dóbr
osobistych hodowcy
Odpowiedzialność karna z tytułu
naruszenia wyłącznego prawa do
odmiany
•
•
•
•
czyny zagrożone sankcją karną
właściwość sądu
sankcja karna
udział organów publicznych
Administracyjnoprawne
instrumenty ochrony wyłącznego
prawa do odmiany
• podstawa prawna odpowiedzialności
administracyjnej;
• przesłanki odpowiedzialności
administracyjnej
• sankcja administracyjna
KONKLUZJE
• powołanie specjalistycznego sądu
orzekającego w sprawach z zakresu
ochrony wyłącznego prawa do odmiany
• ustanowienie specjalnego roszczenia
odszkodowawczego
• zaostrzenie sankcji karnej naruszenia
wyłącznego prawa do odmiany
• wprowadzenie dodatkowych,
administracyjnoprawnych instrumentów
ochrony wyłącznego prawa do odmiany
Download