Wykaz programów nauczania i podręczników obowiązujących w

advertisement
Wykaz programów nauczania i podręczników
obowiązujących w roku szkolnym 2009/2010
w Gimnazjum nr 9 Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni.
Przedmiot nauczania
Język polski
Język angielski
Język niemiecki
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Geografia
Biologia
Matematyka
Fizyka
Chemia
Zajęcia techniczne
Informatyka
Muzyka
Plastyka
Religia
Etyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza do życia w rodzinie
KLASA I
Autor, tytuł i wydawca
Numer dopuszczenia podręcznika
podręcznika
M. Chmiel, W. Herman, Z.
95/1/2009
Pomirska. P. Doroszewski, „Słowa
na czasie „
H. Puchta, Jeff Stranks „ENGLISH
155/3/2009
IN MIND”, kurs dla klas 1-3
gim,wyd. Cambidge University
Press
A. Potapowicz, K. Tkaczyk
13/1/2009
,,Aha! Neu. 1 A" kurs podstawowy
Wydawnictwo WSiP
Pod. red. St. Roszaka,” Śladami
przeszłości”, wyd. Nowa Era
Bez podręcznika- praca na bazie
podręcznika I. Janickiej, A. Kucia,
T. Makowskiego, „ Dziś i jutro”
R. Malarz, „Puls Ziemi 1”+ zeszyt
ćwiczen+ atlas, wyd. Nowa Era
J. Loritz- Dobrowolska I inni,
Biologia 1, wyd. OPERON
Z. Bolałek,M. Dobrowolska,
„ Matematyka z plusem 1”
wyd.GWO
Pod red. B. Saganowskiej, „Świat
fizyki cz.1”, wyd. ZamKor
J. Kulawik, T. Kulawik, M.
Litwin,” Chemia Nowej Ery
cz.1”+ Chemia w zadaniach i
przykładach. Zbiór dla
gimnazjum. Wydawnictwo Nowa
Era
60/1/2009
77/1/2009
5/1/2009
42/ 1/2009
168/1/2009
11/1/2009
49/1/2009
U. Białka, „ Zajęcia techniczne.
199/2009
Podręcznik dla gimnazjum”, wyd.
OPERON
Jolanta Pańczyk ,, Informatyka
75/2009
Europejczyka” wyd: Helion
E. Wachowiak, „ Zeszyt
1/2009
muzyczny”wyd. GAWA
J. Gomula, „ W tym cała sztuka”,
167/2009
wyd. MAC
Ks. Marek, „Jezus uczy i zbawia”
AZ-32-01/1-11
wyd. WAM
Bez podręcznika
-----------------------------------J.Słoma, G. Zając, Żyję I działam
17/1/2009
bezpiecznie, wyd. Nowa Era +
ćwiczenia kl.1- 3
Bez podręcznika
--------------------------------------------
Bez podręcznika
KLASA II
Wychowanie fizyczne
Przedmiot nauczania
Nr programu
Język polski
DKW-4014-81/00
Język angielski
DKOS-5002-43/05
Historia
DKW-4014-4/00
Wiedza o społeczeństwie
DKW-4014-4/00
Geografia
DKOS-5002-68/03
Biologia
DKW-4014-205/99
Matematyka
DKW- 4014-75/99
Fizyka
DKW- 4014-58/01
Chemia
DKW-4014-95/99
Technika
DKW-4014-224/99
Informatyka
Muzyka
DKW- 4014-87/99
DKW-4014-185/99
Plastyka
DKW-4014-153/99
Religia
AZ-3-01-1
Etyka
DKW-4014-63/99
--------------------------------------------
Autor, tytuł oraz nr
dopuszczenia
podręcznika
T. Michałkiewicz –
T. Michałkiewicz –
Rozwinąć skrzydła.
Rozwinąć skrzydła.
Program nauczania
j.
Kształcenie kulturowe.
polskiego dla klas I-III
Cz. 1 i 2.( Nowa Era).
gimnazjum
Kształcenie językowe
(160/01, 288/02), Język
polski – zeszyt ćwiczeń.
(wyd. GWO)
M. Kębłowska – Program V. Evans – Click On cz.1 i
nauczania języka
2 (259/00, 243/01)
angielskiego. Kurs
kontynuacyjny dla klas IIII gimnazjum
J. Drob – Program
J. Drob– Historia. Czasy
nauczania historii w
nowożytne. Podręcznik
gimnazjum
dla klasy II gimnazjum.
(125/04). (wyd. Demart)
I. Kuczałek – Program
J. Walendziak – Wiedza o
nauczania wiedzy o
społeczeństwie II – zeszyt
społeczeństwie
w
ćwiczeń (wyd. Żak)
gimnazjum
R .Malarz- Puls Ziemi.
R. Malarz- Puls Ziemi
Program nauczania
2(67/05) + ćwiczenia
geografii w gimnazjum
(Wyd. Nowa Era)
W. Lewiński- Biologia z
W. Lewiński, Biologia2,
higieną i ochroną
(389/02), wyd. OPERON
środowiska w klasach I –
III gimnazjum
M. Dobrowolska
A. Bazylik, Matematyka
Matematyka z plusem
2, (242/99), (wyd. WSiP)
K. Horodecki
K. Horodecki- Fizyka 2
Fizyka z plusem
(436/02)+ ćwiczenia, wyd.
GWO
T. Kulawik- autorski
T. Kulawik- Chemia
program nauczania chemii Nowej Ery cz. 2 + zbiór
w gimnazjum
zadań(55/00), wyd. Nowa
Era
W. Bober- Technika –
Bez podręcznika
program nauczania w
gimnazjum
Informatyka Europejczyka
Bez podręcznika
E. Wachowiak- program W. Panek- Świat muzyki 2
nauczania muzyki w
(79/03), E. Wachowiakgimnazjum
zeszyt ćwiczeń,
wyd.Gawa
K. Stopczyk- program
K. Stopczyk- Plastyka2
nauczania plastyki w
(32/00), wyd. WSiP
gimnazjum
Ks. Marek- Jezus uczy i
Ks. Marek- Jezus działa i
zbawia- program
zbawia. , AZ-32-01/1-11,
nauczania religii w
wyd. WAM
gimnazjum
M. Środa- program
Bez podręcznika
nauczania etyki w
Autor i nazwa programu
Wychowanie do życia w
rodzinie
DKW-4014-253/99
Wychowanie fizyczne
DKW-4014-88/99
gimnazjum w klasach IIII
T. Król- Wychowanie do
życia w rodzinie- program
nauczania w gimnazjum
U. Kierczak- program
wychowania fizycznego
dla czterech etapów
edukacyjnych- Od zabawy
do sportu i rekreacji
Bez podręcznika
Bez podręcznika
KLASA III
Przedmiot nauczania
Nr programu
Autor I nazwa programu
nauczania
DKW-4014-81/99
T. Michałkiewicz –
Rozwinąć skrzydła.
Program nauczania
j.
polskiego dla klas I-III
gimnazjum
Język angielski
DKOS-5002-43/05
Historia
DKW-4014-4/00
M. Kębłowska – Program
nauczania języka
angielskiego. Kurs
kontynuacyjny dla klas IIII gimnazjum
J. Drob – Program
nauczania historii w
gimnazjum
Wiedza o społeczeństwie
DKW-4014-240/99
Geografia
DKOS-5002-1/05
Biologia
DKW-4014-205/99
Matematyka
DKW-4014-75/99
Fizyka
DKW-4014-58/01
Plastyka
DKW- 4014-153/99
Chemia
DKW-4014-95/99
Religia
AZ-3-01/1
Język polski
I. Kuczałek – Program
nauczania wiedzy o
społeczeństwie
w
gimnazjum
R .Malarz- Puls Ziemi.
Program nauczania
geografii w gimnazjum
W. Lewiński- Biologia z
higieną i ochroną
środowiska w klasach I –
III gimnazjum
M. Dobrowolska
Matematyka z plusem
K. Horodecki
Fizyka z plusem
K. Stopczyk- program
nauczania muzyki w
gimnazjum
T. Kulawik- autorski
program nauczania chemii
w gimnazjum
Ks. Marek- Jezus uczy i
zbawia- program
nauczania religii w
Autor, tytuł oraz nr
dopuszczenia
podręcznika
T. Michałkiewicz –
Rozwinąć skrzydła.
Kształcenie kulturowe. Cz.
1 i 2.( Nowa Era).
Kształcenie językowe
(160/01, 288/02), Język
polski – zeszyt ćwiczeń.
(wyd. GWO)
V. Evans – Click On cz.1 i
2 (259/00, 243/01)
J. Drob– Historia. Czasy
nowożytne. Podręcznik dla
klasy III gimnazjum.
(125/04). (wyd. Demart)
J. Walendziak – Wiedza o
społeczeństwie III – zeszyt
ćwiczeń (wyd. Żak)
R. Malarz- Puls Ziemi
3(67/05) + ćwiczenia
(Wyd. Nowa Era)
W. Lewiński, Biologia2,
(389/02), wyd. OPERON
A. Bazylik, Matematyka 3,
(242/99), (wyd. WSiP)
K. Horodecki- Fizyka 3 i 4
(436/02)+ ćwiczenia, wyd.
GWO
K. Stopczyk- Plastyka3
(32/00), wyd. WSiP
T. Kulawik- Chemia
Nowej Ery + zbiór zadań
cz. 3 (81/01), wyd. Nowa
Era
Ks. Marek- Jezus działa i
zbawia. , AZ-32-01/1-11,
wyd. WAM
Etyka
DKW-4014-63/00
Wychowanie fizyczne
DKW-4014-88/99
gimnazjum
M. Środa- program
nauczania etyki w
gimnazjum w klasach I- III
U. Kierczak- program
wychowania fizycznego
dla czterech etapów
edukacyjnych- Od zabawy
do sportu i rekreacji
Bez podręcznika
Bez podręcznika
Download