oświadczenie o miejscu składania rocznej deklaracji podatkowej

advertisement
OŚWIADCZENIE
O MIEJSCU SKŁADANIA ROCZNEJ
DEKLARACJI PODATKOWEJ
Ja niżej podpisana/y …………………………………………………
oświadczam, że zeznanie podatkowe za rok poprzedni zostanie
złożone/ lub zostało złożone w Urzędzie Skarbowym
w………………………………………………
……………………………………..
Czytelny podpis rodzica
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
……………………………….
Czytelny podpis rodzica
Nowy Dwór Mazowiecki, dn. …………..
Download