Program ćwiczeń z Chemii Organicznej dla studentówI roku

advertisement
Program ćwiczeń z Chemii Organicznej dla studentów I roku
Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Studia Wieczorowe
(30 godz. ) semestr letni 2013
Temat ćwiczenia
Sprawdzian
Data
1
4.03
Omówienie zasad BHP, programu i regulaminu ćwiczeń.
Krystalizacja. Omówienie krystalizacji. Wykonanie krystalizacji
wybranego związku (kwas sulfanilowy, acetanilid) . Obliczanie
wydajności krystalizacji.
Destylacja. Omówienie dest. prostej, rektyfikacji, dest. próżniowej.
2
11.03 Wykonanie dest. prostej lub rektyfikacji mieszaniny chlorku metylenu
i chlorku etylenu w zespołach 3-4 osobowych.
Destylacja z parą wodną. Wyodrębnienie limonenu z owoców
S1. Krystalizacja : teoria,
3
18.03 cytrusowych lub eugenolu z kminku (zespoły 3-4 osobowe).
wykonanie i obliczenia.
Destylacja prosta, rektyfikacja,
destylacja próżniowa
Ekstrakcja
i
suszenie
związków
organicznych.
Omówienie
4
25.03 ekstrakcji. Ekstrakcja destylatu z poprzedniego ćwiczenia.
Ekstrakcja c.d. Ekstrakcja z wykorzystaniem kwasowo-zasadowych S2 Destylacja z parą wodną.
5
8.04 właściwości wyodrębnianego związku. Rozdział mieszaniny kwas
Ekstrakcja: teoria, wykonanie i
benzoesowy – toluen.
obliczenia.
Chromatografia. Omówienie chromatografii. Wykorzystanie
6
15.04 chromatografii cienkowarstwowej (TLC) do śledzenia reakcji,
identyfikacji związku. Analiza mieszaniny nitroanilin metodą TLC.
Obliczenie Rf.
Test rozpuszczalności .
7
22.04
S3 TLC. Test rozpuszczalności
8
Polarymetria
6.05
Preparat : aspiryna, mydło. Wydajność reakcji
9
(2h)
13.05
Dokończenie preparatu. Reakcje charakterystyczne: alkeny,
S4. Obliczanie wydajności
10
(2h) aldehydy i ketony, aminokwasy, cukry, estry, amidy.
reakcji. Polarymetria
20.05
Zaległe sprawdziany. Uzupełnianie zaległości.
11
(2h)
27.05
12
Kolokwium wyjściowe
Literatura obowiązująca :
„Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej” E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska:
Wydawnictwo SGGW
„Zbiór zadań i pytań treningowych z chemii organicznej” Wydawnictwo SGGW
Download