Wyliczenie kosztów eksploatacji w skali jednego roku zal nr 05

advertisement
WYLICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI W SKALI JEDNEGO ROKU
Dla zadania „Wykonanie przepławki dla ryb na wylocie zbiornika wodnego Nysa do rzeki”
Lp.
Pozycja
Jednostka
Koszt
jednostkowy
ZuŜycie roczne w
ilości jedn.
Koszt
roczny
[zł]
a
1
b
c
zł / kWh
0,673
d
Monitoring ryb
1.1
ZuŜycie energii
1.2
Koszty materiałów
eksploatacyjnych
(w przeliczeniu na 1 rok)
zł
ryczałt
1.3
Koszty przeglądów
zł
ryczałt
Razem poz.1
2
0,00
Bariery nakierowujące
2.1
ZuŜycie energii
2.2
Koszty materiałów
eksploatacyjnych
(w przeliczeniu na 1 rok)
zł
ryczałt
2.3
Koszty przeglądów
stanowisko górne
zł
ryczałt
2.4
Koszty przeglądów
stanowisko dolne
zł
ryczałt
zł / kWh
0,673
Razem poz.2
3
0,00
Monitoring CCTV
3.1
ZuŜycie energii
3.2
Koszty materiałów
eksploatacyjnych
(w przeliczeniu na 1 rok)
zł
ryczałt
3.3
Koszty przeglądów
zł
ryczałt
zł / kWh
0,673
Razem poz. 3
4
0,00
Automatyka
4.1
ZuŜycie energii
4.2
Koszty materiałów
eksploatacyjnych
(w przeliczeniu na 1 rok)
zł
ryczałt
4.3
Koszty przeglądów
zł
ryczałt
zł / kWh
0,673
Razem 4.
5
0,00
Rejestratory CCTV w
serwerowni
5.1
ZuŜycie energii
5.2
Koszty materiałów
eksploatacyjnych
(w przeliczeniu na 1 rok)
zł
ryczałt
5.3
Koszty przeglądów
zł
ryczałt
zł / kWh
0,673
Razem 5.
6
6.1
[e = c x d]
0,00
Oświetlenie
przepławki
ZuŜycie energii
zł / kWh
0,673
1
6.2
Koszty materiałów
eksploatacyjnych
(w przeliczeniu na 1 rok)
zł
ryczałt
6.3
Koszty przeglądów
zł
ryczałt
7
Razem 6.
0,00
RAZEM ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE (suma poz. Razem.1-Razem.6):
0,00
Koszty jednostkowe, podane w tabeli - WYLICZENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI W SKALI JEDNEGO ROKU w
kolumnie „c”, podane są przez Zamawiającego w celu uzyskania porównywalności ofert i nie można ich zmieniać.
Zmiana kosztów jednostkowych przez Wykonawcę, spowoduje odrzucenie oferty.
Roczne koszty eksploatacyjne stanowią sumę kosztów wskazanych przez Wykonawcę w pozycjach od Razem.1 do
Razem.6.
Pozycje: „Razem. 1”, „Razem.2”, „Razem.3”, „Razem.4”, „Razem.5”, „Razem.6”, stanowią sumę poszczególnych
kosztów wskazanych dla głównych elementów wymienionych w punktach od 1 do 6, wg. poniższego wykazu:
Ad.1. Monitoring ryb
1.1. Należy podać roczny koszt zużycia energii przez urządzenia monitoringu ryb.
1.2. Należy podać roczny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych, koniecznych do prawidłowej i
niezakłóconej pracy urządzeń monitoringu.
1.3. Należy podać roczne koszty przeglądów wymaganych przez producenta urządzeń, koniecznych do
prawidłowej i niezakłóconej pracy urządzeń monitoringu.
Ad.2. Bariery nakierowujące
2.1. Należy podać roczny koszt zużycia energii przez urządzenia barier nakierowujących.
2.2. Należy podać roczny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych, koniecznych do prawidłowej i
niezakłóconej pracy urządzeń monitoringu.
2.3. Należy podać roczne koszty przeglądów wymaganych przez producenta urządzeń, koniecznych do
prawidłowej i niezakłóconej pracy urządzeń bariery nakierowującej stanowiska górnego.
2.4. Należy podać roczne koszty przeglądów wymaganych przez producenta urządzeń, koniecznych do
prawidłowej i niezakłóconej pracy urządzeń bariery nakierowującej stanowiska dolnego.
Ad.3. Monitoring CCTV
3.1. Należy podać roczny koszt zużycia energii przez urządzenia systemu CCTV.
3.2. Należy podać roczny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych, koniecznych do prawidłowej i
niezakłóconej pracy systemu CCTV.
3.3. Należy podać roczne koszty przeglądów wymaganych przez producenta urządzeń, koniecznych do
prawidłowej i niezakłóconej pracy urządzeń systemu CCTV.
Ad.4. Automatyka
4.1. Należy podać roczny koszt zużycia energii przez urządzenia systemu AKPiA.
4.2. Należy podać roczny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych, koniecznych do prawidłowej i
niezakłóconej pracy systemu AKPiA.
4.3. Należy podać roczne koszty przeglądów wymaganych przez producenta urządzeń, koniecznych do
prawidłowej i niezakłóconej pracy urządzeń systemu AKPiA.
2
Ad.5. Rejestratory systemu CCTV
5.1. Należy podać roczny koszt zużycia energii przez rejestratory systemu CCTV.
5.2. Należy podać roczny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych, koniecznych do prawidłowej i
niezakłóconej pracy rejestratorów systemu CCTV.
5.3. Należy podać roczne koszty przeglądów wymaganych przez producenta urządzeń, koniecznych do
prawidłowej i niezakłóconej pracy rejestratorów systemu CCTV.
Ad.6. Oświetlenie przepławki
6.1. Należy podać roczny koszt zużycia energii przez urządzenia oświetlenia przepławki.
6.2. Należy podać roczny koszt zużytych materiałów eksploatacyjnych, koniecznych do prawidłowej i
niezakłóconej pracy urządzeń oświetlenia przepławki.
6.3. Należy podać roczne koszty przeglądów wymaganych przez producenta urządzeń, koniecznych do
prawidłowej i niezakłóconej pracy urządzeń oświetlenia przepławki.
…………………………………….
(data i podpis)
3
Download