Metody oceny rozpylaczy płaskostrumieniowych w okresowej

advertisement
Ocena przydatności wybranych metod
pomiarów wydatków jednostkowych
rozpylaczy w procedurach oceny
stanu technicznego opryskiwaczy rolniczych
oraz ich kalibracji
Eugeniusz Tadel
Centrum Szkoleniowe Techniki Ochrony Roślin
w Tarnowie przy Małopolskim Ośrodku Doradztwa
Rolniczego
Racjonalna Technika Ochrony Roślin
Poznań 14 i 15 listopada 2012 r.
• Prezentacja jest uzupełnieniem referatu
„Ocena przydatności wybranych metod pomiarów
wydatków jednostkowych rozpylaczy w
procedurach oceny stanu technicznego
opryskiwaczy rolniczych oraz ich kalibracji” –
Eugeniusz Tadel - Materiały z X Jubileuszowej
Konferencji Racjonalna Technika Ochrony Roślin
Poznań, 14-15 listopada 2012 r.
ISBN 978-83-89867-77-3
Stanowisko do pomiaru
wypływu strumienia cieczy
Kontrola
opryskiwac
za do
szparagów
Stanowisko do pomiaru
wypływu strumienia cieczy
Kontrola rozpylaczy
pasowych
Stanowisko do pomiaru
wypływu strumienia cieczy
Kontrola rozpylaczy na
korpusie przegubowym
Rozporządzenia
• 15 marca 2001r -Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie z dnia 11
lutego 1999 w sprawie szczegółowych zasad
przeprowadzania badań sprzętu do stosowania
środków ochrony roślin Dz.U. Nr 30 poz 349
ust 8 lit b.
,,sprawdzenie rozkładu nierównomierności poprzecznej
wypływu cieczy na całej długości belki polowej w
sprzęcie polowym lub nierównomierności natężenia
wypływu cieczy z poszczególnych rozpylaczy na całej
długości belki polowej w sprzęcie polowym
• Urządzenie do pomiaru natężenia wypływu cieczy z
rozpylaczy umożliwiające dokonanie pomiaru z
każdego rozpylacza zamontowanego na belce polowej
przy swobodnym wypływie cieczy; odczyt powinien
następowac z przyrządu pomiarowego; jeżeli posiada
on menzury do zbierania cieczy podczas badania, to
powinny one posiadac pojemnośc co najmniej 2.000 ml,
z podziałką co 20 ml.
Porównanie metod: stół rowkowy
kontra przepływomierz
Badania wielkości lub wpływu parametru określającego stan
techniczny opryskiwacza na ocenę równomierności
rozkładu cieczy roboczej podczas pomiaru z uwzględnieniem
metody pomiaru
Metody oceny równomierności rozkładu cieczy pod belką polową
opryskiwacza
Badanie wielkości lub wpływ
danego parametru na mierzoną
wielkość
Pomiar rozkładu poprzecznego
na stole rowkowym
Pomiar natężenia wypływu
poszczególnych rozpylaczy
elektronicznym manualnym
elektrycznym
manualnym
Równomierność pokrycia
powierzchni opryskiwanej
-
-
Równomierność rozkładu
podłużnego belki
-
-
Po zastosowaniu
adapteru -kierującego
ciecz z rozpylacza
bezpośrednio do
menzury
Równomierność rozkładu
poprzecznego belki
+
+
-
-
+ 1)
+
+
Natężenie wypływu pojedynczego
1)
+
rozpylacza
-
Badania wielkości lub wpływu parametru określającego stan
techniczny opryskiwacza na ocenę równomierności rozkładu cieczy
roboczej podczas pomiaru z uwzględnieniem metody pomiaru
Metody oceny równomierności rozkładu cieczy pod belką polową
opryskiwacza
Konieczność
Konieczność
Badanie wielkości lub wpływ
dodatkowych
obliczeńpoprzecznego dodatkowych
Pomiar rozkładu
Pomiar natężenia wypływu
danego parametru na mierzoną
obliczeń
stole rowkowym
poszczególnych rozpylaczy
wnaprzypadku
wielkość
manualnych urządzeń
beż
możliwości manualnym
elektronicznym
elektrycznym
manualnym
elektronicznej obróbki
danych
Średnie natężenie wypływu
2)
3)
3)
+
+
+
+
rozpylacza
Łączny wydatek wszystkich
rozpylaczy
Uwzględnienie spadków ciśnień
w układzie cieczowym na wynik
pomiaru
Uwzględnienie różnic w
geometrii mocowania opraw
rozpylaczy w stosunku do osi
belki na wynik pomiaru
+
+ 2)
+ 3)
+ 3)
+
+
+
-
+
+
-
-
Badania wielkości lub wpływu parametru określającego stan
techniczny opryskiwacza na ocenę równomierności rozkładu cieczy
roboczej podczas pomiaru z uwzględnieniem metody pomiaru
Metody oceny równomierności rozkładu cieczy pod belką polową
opryskiwacza
Badanie wielkości lub wpływ
danego parametru na mierzoną
wielkość
Pomiar rozkładu poprzecznego
na stole rowkowym
Pomiar natężenia wypływu
poszczególnych rozpylaczy
elektronicznym manualnym
elektrycznym
manualnym
+
-
-
+
-
-
+
-
-
Uwzględnienie różnic kąta
ustawienia szczeliny rozpylacza
+
w stosunku do osi belki na
wynik pomiaru
Uwzględnienie różnic
odległości rozpylaczy od
+
opryskiwanej powierzchni na
wynik pomiaru
Uwzględnienie różnicy
rozstawu rozpylaczy na belce na +
wynik pomiaru
Badania wielkości lub wpływu parametru określającego stan
techniczny opryskiwacza na ocenę równomierności rozkładu cieczy
roboczej podczas pomiaru z uwzględnieniem metody pomiaru
Metody oceny równomierności rozkładu cieczy pod belką polową
opryskiwacza
Badanie wielkości lub wpływ
danego parametru na mierzoną
wielkość
Pomiar rozkładu poprzecznego
na stole rowkowym
Pomiar natężenia wypływu
poszczególnych rozpylaczy
elektronicznym manualnym
elektrycznym
manualnym
+
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-
Uwzględnienie zjawiska
+
samooprysku na wynik pomiaru
Uwzględnienie zaburzenia
geometrii strugi kropel
tworzonych przez poszczególne
rozpylacze na wynik pomiaru
Wizualny i edukacyjny
charakter wyniku pomiaru
obrazujący rozkład poprzeczny
badanej belki
Wykres nr 1
Rozpylacze ustawione automatycznie za pomocą
kołpaków z mocowaniem bagnetowym /ciśnienie 3 bar/
Wykres nr 2
Rozpylacze ustawione przypadkowo za pomocą kołpaków
z mocowaniem gwintowym bez korekty położenia
szczeliny w stosunku do osi belki /ciśnienie 3,0 bar/
Wykres nr 3
Rozpylacze ustawione szczelinami prostopadle do osi belki przy
użyciu kołpaków z mocowaniem gwintowym z celową błędną
ręczną korektą / kąt 90 stopni/
Wykres nr 4
Graficzne przedstawienie kumulacji wpływu dwu
parametrów mających wpływ na rozkład poprzeczny:
spadku ciśnień na skrajnych dwukrotnie dłuższych sekcjach
belki w stosunku do centralnej przy równoczesnym niższym
o 10 cm jej usytuowaniu w stosunku do skrajnych przy
zapewnieniu skrajnej dolnej granicy wysokości (40 cm) pracy
rozpylaczy w stosunku do powierzchni opryskiwanej
Skrót do 04czerwiec2012 631.lnk
Raport testu AAMS S-Monitor
Nozzletester Ekotronic
Czy wyposażenie SKO może być
bagażem podręcznym ?
U praszczajmy wszysto tak jak to
jest możliwe ale nie bardziej
To nie jest rekwizyt ze szkolenia
na temat profilaktyki AIDS
Wyskalowane naczynie z
plastikowej folii
Cyfrowy pomiar ciśnienia
Równoczesny
pomiar
3 wartości
Od 0 do
60 bar
ciśnienia roboczego
Z atestem kalibracji
Również w wersji do Stacji
Kontroli Pojazdów
Cyfrowy pomiar ciśnienia
Pomiar spadków ciśnienia na
polowej
belce
Dziękuję
Procedura Kalibracji opryskiwacza polowego Uwaga tabela w trakcie opracowania –faza półmetek
LP
1.
Procedura Kalibracji
Ustalenie optymalnej dawki cieczy roboczej oraz kategorii kroplistości
Na podstawie etykiety określ dawkę cieczy oraz
kategorię kroplistości uwzględniając:
- fazy rozwojowe uprawy
- mechanizm działania preparatu
- poziom techniczny opryskiwacza
- warunki pogodowe
- inne ograniczenia np. prawne
Jeżeli posiadasz więcej zestawów rozpylaczy kalibrację
warto przeprowadzić dla każdego z nich
2.
Przykład
300 l/ha
a)drobnokroplisty
b) średniokroplisty
c) grubokroplisty
Optymalną kategorię
kroplistości ustalasz
ostatecznie przed zabiegiem
uwzględniając warunki
atmosferyczne
Sprawdzenie rozstawu rozpylaczy na belce polowej
Standardowy rozstaw rozpylaczy na belce polowej
wynosi 0,5 m. Jeżeli jest inny uwzględnij to wyliczając
wydatek jednostkowy. W takim przypadku nie korzystaj
ze standardowych tabel wydatków opracowanych dla
rozstawu 0,5m.
3.
0,5 m
Ustalenie prędkości opryskiwacza
Dokonaj pomiaru czasu przejazdu odcinka o znanej
długości na tym biegu i na tych obrotach silnika na
których wykonujesz zabieg. Obroty silnika ustalamy
mając na uwadze nominalne obroty WOM pompy
opryskiwacza (WOM pompy= 540 obr/min)
Prędkość(km/h) = odległość (m):czas (s) x 3,6
Dla odcinka o długości 100 m prędkość możesz również
odczytać z poniższej tabeli
4.
Sekundy/100m
90
87
85
82
80
77
74
72
70
67
65
62
60
57
55
52
50
47
45
40
36
km/h
4,0
4,1
4,2
4,4
4,5
4,7
4,8
5,0
5,1
5,3
5,5
5,8
6,0
6,3
6,5
6,9
7,2
7,6
8,0
9,0
10
Ustalenie jednostkowego wydatku rozpylacza oraz dobór optymalnego rozpylacza: Rozmiar, kolor, typ,
ciśnienie tabelaryczne
Wydatek jednostkowy litry /min =
Dawka (l/ha x Rozstaw rozpylaczy (m) x prędkość (km/ha)
600
Wydatek jednostkowy oraz ciśnienie robocze dla
danego rozpylacza możesz również odczytać
bezpośrednio z tabeli wydatków rozpylaczy deklarując
prędkość jazdy oraz wymagana dawkę cieczy na ha.
Ze względu na typ, rozmiar oraz wybrane ciśnienie
robocze na podstawie danych producenta rozpylaczy
określasz wykalibrowaną kategorię kroplistości .
5.
300 x 0,5 x 6,0
600
Wydatek = 1,5 (l/min)
Wybór rozpylaczy
a) drobnokropliste
LU 120-03 ciśnienie 4,7 bar
b) średniokropliste
Lu 120-04 ciśnienie 2,6 bar
c) grubokropliste
ID 120-03 ciśnienie 4,7 bar
Kontrola wydatku jednostkowego rozpylacza oraz ustalenie rzeczywistego ciśnienia roboczego
Pomiar wydatku jednostkowego należy przeprowadzić
przy identycznych obrotach silnika jak przy próbie
prędkości. Ciągnik zahamowany, opryskiwacz zalany
czystą wodą, pracują wszystkie rozpylacze oraz
mieszadło hydrauliczne.
Po wyregulowaniu wcześniej wyliczonego ciśnienia
roboczego dokonujemy pomiaru wydatku
jednostkowego korzystając z naczynia pomiarowego i
stopera lub przepływomierza.
Jeżeli wydatek różni się od oczekiwanego skoryguj
ciśnienie i powtórz pomiar
P2= P1 x ( q2 : q1)
2
P – ciśnienie pomiaru, q- wydatek jednostkowy
6.
Czas przejazdu 100m
= 1 minuta = 60
sekund
V = 3.6x 100 = 6
60
V = 6 km/h
Koniecznie zanotuj parametry kalibracji
Wydatek = 1,5 (l/min)
Ustalono ciśnienia
dla rozpylaczy o rozmiarze:
03 – niebieski -4,7 bar
(zarówno LU jak i ID)
04- czerwony – 2,6 bar
Download