POROZUMIENIE

advertisement
POROZUMIENIE
z
w sprawie rozwiązania umowy zlecenia
dnia
............................................
zawarte w dniu ........................................... w ...................................................
pomiędzy:
1)
............................................................
............................................................
....................
,
(pełna nazwa przedsiębiorcy, siedziba, adres)reprezentowanym/ą przez
............................................................
...........................................
(imię
i
nazwisko
osoby
/
osób
reprezentujących
przedsiębiorcę)
zwanym/ą
dalej
„Zleceniodawcą”
a
2)
Panem(nią)
zamieszkałym(łą)
(imię
............................................................
........................................................
...................................
(adres
zwanym(ą)
i
.....................................
nazwisko)
............................................................
dalej
zameldowania)
„Zleceniobiorcą”
§
1
Strony zgodnie oświadczają, że umowa zlecenia, zawarta pomiędzy nimi w dniu
........................................., ulega rozwiązaniu z dniem .............................., na mocy
ich
wzajemnego
porozumienia.
§
2
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Porozumieniu stosuje się przepisy
Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod
rygorem
nieważności.
§
Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone
egzemplarzach,
po
jednym
egzemplarzu
.............................................
Zleceniodawca
3
w dwóch jednobrzmiących
dla
każdej
ze
Stron.
.............................................
Zleceniobiorca
Download