Repertorium A Numer /98

advertisement
STAROSTA
POWIATU MIELECKIEGO
Mielec,
listopad 2015 r.
IG.6841.1.2.2015
Działając imieniem Skarbu Państwa na podstawie art.23 ust.1 pkt. 7, art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782), § 3 pkt 1, § 6 pkt 1,7, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz.1490).
STAROSTA POWIATU MIELCKIEGO
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa
Przetarg odbędzie się: w dniu 15.01.2016 roku o godz. 9.30 w budynku Starostwa Powiatowego w
Mielcu, przy ulicy Wyspiańskiego 6, pok. nr 314
Termin wniesienia wadium: 07.01.2016
Przedmiotem przetargu jest oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonej w Sadkowa Góra , gm.
Borowa
LP
Położenie
nieruchom
ości
1.
Sadkowa
Góra gm.
Borowa
Oznaczenie
działki
1102/3
Pow.
działki
Numer KW
Opis nieruchomości
TB1M/00082417/9
Działka nr 1102/3 o powierzchni 6,79 ha
zlokalizowana jest w obszarze
międzywala potoku Breń .Według
ewidencji gruntów przedmiotowa działka
składa się z użytków: RIVa – grunty orne
o pow. 2,83 ha; PsIV- pastwiska trwałe o
pow. 0,62ha; Lz-PsIV – grunty
zadrzewione na pastwisku trwałym o
pow.0,40 ha Kształt działki nieregularny,
część powierzchni porośnięta
drzewostanem.
Działka graniczy od strony południowej z
wałem przeciwpowodziowym potoku Breń
natomiast od strony zachodniej z drogą
gruntową, dalej z gruntami rolnymi i
potokiem.
Od strony północnej z drogą gruntową i
gruntami rolnymi, Od strony wschodniej z
gruntami rolnymi w dalszej części z
potokiem .Dojazd do działki jest przez
lokalne drogi gruntowe od drogi gminnej.
6,79 ha prowadzona przez
Sąd Rejonowy w
Mielcu, Wydział
Ksiąg
Wieczystych,
– bez obciążeń
Cena
nieruchomo
ści
(zł)
Wadium
10 %ceny
wywoławczej
w zł
55,000
5,500
Godzina
Przetargu
Przetarg ustny
nieograniczony
zwolnione z
podatku
VAT na
podstawie
art.43 ust. 1
pkt 9 ustawy
o podatku
VAT (Dz. U.
z 2011 r. Nr
177, poz.
1054 ze
zm.)
Przeznaczenie w planie:
Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka – działka nr 1102/3
poł. Sadkowa Góra gm. Borowa. W studium zagospodarowania przestrzennego gminy Borowa, obszar w którym zlokalizowana jest
przedmiotowa działka, oznaczony jest symbolem „R” – tereny preferowane do produkcji rolnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
- czas trwania użytkowania wieczystego – 99 lat od dnia zawarcia umowy
- cel oddania w użytkowanie wieczyste – na cele rolne,
- sposób korzystania z nieruchomości – na cele rolne,
- termin zagospodarowania nieruchomości – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy notarialnej o oddanie terenu w użytkowanie
wieczyste.
Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do uiszczenia pierwszej opłaty za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie
w wysokości 25% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu. Pierwsza opłata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia
umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Opłaty roczne będą stanowiły 1% ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu i powinny być wnoszone do dnia 31 marca każdego
roku, z góry za dany rok - przez cały okres trwania wieczystego użytkowania.
Wysokość opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata,
jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium gotówką lub przelewem w podanej wyżej wysokości i
terminie na konto Starostwa Powiatowego w Mielcu nr: 25 8642 1168 2016 6803 8306 0008 w Podkarpackim Banku
Spółdzielczym Oddział w Mielcu, z dopiskiem na dowodzie wpłaty: ”Skarb Państwa sprawa IG.6841.1.2.2015 – wadium”.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji
przetargowej dowodu wpłaty w oryginale i dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet pierwszej opłaty rocznej z tytułu
wieczystego użytkowania nieruchomości. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone w całości w terminie 3-ch dni, licząc od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz zbywającego, jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od
zawarcia umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy ulicy Wyspiańskiego 6, pok. nr 314 lub telefonicznie
pod numerem 17-78 -00-492 codziennie w godzinach pracy urzędu.
Starosta Powiatu Mieleckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu o czym poinformuje w formie ogłoszenia, jak również
prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Data wywieszenia: .....................................
Data zdjęcia: .............................................
1
Download