projekt zwolniony z KP

advertisement
Załączniki do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia … (poz. …)
Załącznik nr 1
WYKAZ ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH, KTÓRE PODLEGAJĄ
ZGŁOSZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 27 UST. 1 USTAWY Z DNIA
5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI, ORAZ OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE
TO ZGŁOSZENIE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Zakażenie i choroba zakaźna
podlegająca zgłoszeniu
błonica
bruceloza
cholera
choroba wirusa Ebola
czerwonka bakteryjna
dur brzuszny
dury rzekome A, B, C
dur wysypkowy (w tym choroba BrillZinssera) i inne riketsjozy
dżuma
gorączka Q
grypa wywołana szczepem o
nieidentyfikowalnym podtypie;
inwazyjne zakażenia Neisseria
meningitidis
legioneloza
odra
ospa prawdziwa
ostre nagminne porażenie dziecięce
(poliomyelitis)
tularemia
wąglik
wirusowe gorączki krwotoczne, w tym
żółta gorączka
wirusowe zapalenie wątroby typu A
zakażenia żołądkowo-jelitowe oraz
zatrucia pokarmowe o etiologii
infekcyjnej lub nieustalonej
zapalenia opon mózgowordzeniowych lub mózgu o etiologii
infekcyjnej lub nieustalonej
Okoliczności uzasadniające zgłoszenia
zakażeń i chorób zakaźnych
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek powiązany z ogniskiem
zachorowań
każdy przypadek powiązany z ogniskiem
zachorowań
23.
24.
25.
zatrucie jadem kiełbasianym
(botulizm)
zakażenia werotoksycznymi
pałeczkami Escherichia coli
zespół ostrej niewydolności
oddechowej wywołany
koronawirusem MERS-CoV lub
SARS
każdy przypadek
każdy przypadek
każdy przypadek
Download