Bezciśnieniowy akumulator ciepła

advertisement
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190133
RZECZPOSPO LITA
POLSKA
(21) Numer zgłoszenia:
(13) B1
341165
(51 ) IntCl7
F24D 3/10
(22) Data zgłoszenia:
Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej
(
5
4
)
(43)
Zgłoszenie ogłoszono:
29.06.2000
Bezciśnieniowy akumulator ciepła
(73)
U praw niony z patentu:
Szwajlik Dymitr, Szczecin, PL
(72)
Tw órcy w ynalazku:
02.01.2002 BUP 00/02
(45)
O udzieleniu p a te n tu ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/05
PL
190133
B1
(57)
Dymitr Szwajlik, Szczecin, PL
1. Bezciśnieniowy akumulator ciepła,
zawierający układ wężownic, znamienny
tym, że stanowi go zbiornik (1) napełniony
cieczą akumulującą ciepło (2) i wyposażony
w co najmniej dwie wężownicę grzejne (3)
i (4) cieczy akumulującej ciepło, oraz co
najmniej jedną wężownicę grzejną (5)
przepływowej wody ogrzewanej, przy czym
wężownice (3) i (4) połączone są ze źródłem ciepła, które może stanowić: kocioł
grzewczy lub miejska sieć cieplna lub kolektor słoneczny.
f ig. 1
2
190 133
Bezciśnieniowy akumulator ciepła
Zastrzeżenia
patentowe
1. Bezciśnieniowy akumulator ciepła, zawierający układ wężownic, znamienny tym, że
stanowi go zbiornik (1) napełniony cieczą akumulującą ciepło (2) i wyposażony w co najmniej dwie wężownicę grzejne (3) i (4) cieczy akumulującej ciepło, oraz co najmniej jedną
wężownicę grzejną (5) przepływowej wody ogrzewanej, przy czym wężownicę (3) i (4) połączone są ze źródłem ciepła, które może stanowić: kocioł grzewczy lub miejska sieć cieplna
lub kolektor słoneczny.
2. Bezciśnieniowy akumulator ciepła według zastrz. 1, znamienny tym, że cieczą akumulującą ciepło (2) jest woda, na powierzchni której znajduje się przepona (6) oddzielająca
ciecz akumulującą ciepło (2) od atmosfery.
3. Bezciśnieniowy akumulator ciepła według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że przeponę (6) stanowi warstwa oleju parafinowego.
4. Bezciśnieniowy akumulator ciepła według zastrz. 1, znamienny tym, że zbiornik (1)
wyposażony jest we wskaźnik (7) poziomu cieczy akumulującej ciepło.
5. Bezciśnieniowy akumulator ciepła według zastrz. 1, znamienny tym, że zbiornik (1)
ma formę zamkniętego walca.
*
*
*
Przedmiotem wynalazku jest bezciśnieniowy akumulator ciepła.
Znane są akumulatory ciepła zwane zasobnikami ciepła lub podgrzewaczami pojemnościowymi lub objętościowymi.
Podstawową wadą przedstawionych akumulatorów cieplnych jest to, że stanowią je
zbiorniki ciśnieniowe, gdzie podgrzewana w nich woda podawana jest z instalacji wodociągowej pod określonym ciśnieniem, co powoduje w nich rozwój bakterii. Zbiorniki ciśnieniowe wykonane są ze stali i podlegają nadzorowi przez Urząd Dozoru Technicznego, co powoduje że ich koszt jest relatywnie wysoki.
Celem wynalazku jest opracowanie bezciśnieniowego akumulatora ciepła.
Istota bezciśnieniowego akumulatora ciepła według wynalazku charakteryzuje się tym,
że stanowi go zbiornik napełniony cieczą akumulującą ciepło i wyposażony w co najmniej
dwie wężownicę grzejne cieczy akumulującej ciepło, oraz co najmniej jedną wężownicę
grzejną przepływowej wody ogrzewanej, przy czym wężownicę grzejne połączone są ze źródłem ciepła, które może stanowić: kocioł grzewczy lub miejska sieć cieplna lub kolektor słoneczny.
Korzystnym według wynalazku jest to, że cieczą akumulującą ciepło jest woda, na powierzchni której znajduje się przepona oddzielająca ciecz akumulującą ciepło od atmosfery.
Przeponę stanowi warstwa oleju parafinowego.
Zbiornik wyposażony jest we wskaźnik poziomu cieczy akumulującej ciepło.
Zbiornik ma formę zamkniętego walca.
Rozwiązanie według wynalazku eliminuje konieczność budowy zbiorników ciśnieniowych a ciecz akumulująca ciepło, która nie podlega wymianie, przed odparowaniem i natlenianiem z atmosfery zabezpieczona jest przeponą. Czynnik ogrzewający ciecz akumulującą
ciepło przepływa przez kolektor słoneczny gdzie jest podgrzewany. Ciepła woda użytkowa nie
ma kontaktu z cieczą akumulującą ciepło.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia bezciśnieniowy akumulator ciepła w przekroju wzdłużnym, fig. 2
przedstawia akumulator w przekroju poprzecznym.
Bezciśnieniowy akumulator ciepła stanowi zbiornik 1 w formie walca zamkniętego,
wypełniony wodą 2. Na powierzchni wody 2 znajduje się elastyczna przepona 6 wykonana
1 9 0 133
3
z oleju parafinowego. Z jednej strony zbiornika osadzone są dwie wężownice 3 i 4 podłączone
do kolektora słonecznego. Natomiast po przeciwnej stronie zbiornika 1 osadzona jest wężownica 5, przez którą przepływa ogrzewana woda użytkowa. W górnej części zbiornika 1 zamontowany jest wskaźnik 7 poziomu wody.
fig. 2
4
190 133
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 50 egz.
Cena 2,00 zł.
Download