UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY pojazdu - Profit

advertisement
.....................
miejscowość
.......................
data
.
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY pojazdu samochodowego
Sprzedający:
.....................................................................................................
NIP .......................................... PESEL .....................................
Adres zameldowania: .....................................................................................................
Dowód osobisty Nr:
wydany przez:
Kupujący:
................................... data wydania (dd/mm/rrrr) .... / .... / ........
...................................
........................................................................................................
NIP .......................................... PESEL ..........................................
Adres zameldowania: ....................................................................................................... ..
Dowód osobisty Nr:
wydany przez:
................................... data wydania (dd/mm/rrrr) .... / .... / ........
...................................
§1. Przedmiotem umowy jest pojazd marka ..................................... model ......................................
rodzaj pojazdu i przeznaczenie ............................ numer rejestracyjny .............. rok produkcji ........
nr nadwozia ...................................... nr silnika ........................................
§2. Sprzedający przenosi na Kupującego własność i wydaje mu pojazd określony w §1
za kwotę .............. słownie złotych .................................................................................... ...................
§3. Sprzedający kwituje odbiór kwoty określonej w §2, a Kupujący odbiór pojazdu określonego w §1.
§4. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny od
wad prawnych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, oraz że nie stanowi
on przedmiotu zabezpieczenia.
§5. Kupujący potwierdza odbiór .... kompletu(ów) kluczyków (oryginalnych/nie oryginalnych*), dowodu
rejestracyjnego oraz następujących dokumentów związanych z pojazdem:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
§6. Pojazd, który jest przedmiotem umowy ma przebieg (km) .............. jest koloru .................................
nie był składany / był składany*, nie był używany do celów zarobkowych / był używany do celów
zarobkowych* , jest bezwypadkowy / uległ wypadkowi*. Podczas wypadku uszkodzone zostały
następujące elementy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
§7. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie
powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§8. Strony ustaliły, że podatek od czynności cywilnoprawnych uiści Sprzedający / Kupujący*.
§9. W sprawach nieuregulowanych umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY
KUPUJĄCY
podpis
podpis
* niepotrzebne skreślić
Download