plexus brachialis - Katedra Anatomii

advertisement
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
PLEXUS BRACHIALIS
PARS INFRACLAVICULARIS
Paweł Iwaszczuk
WL II rok
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
plexus brachialis - schemat
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
RAMI BREVES








n. grzbietowy łopatki
n. piersiowy długi
n. podobojczykowy
n. nadłopatkowy
nn. piersiowe przednie
nn. podłopatkowe
n. piersiowo-grzbietowy
n. pachowy
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervi thoracici anteriores

przyśrodkowy
boczne (1-2)

pętla

mięsień piersiowy mniejszy jest unerwiony głównie przez
nerw piersiowy przedni przyśrodkowy
porażenie rzadkie, osłabione głównie przywodzenie
trigonum
deltoideopectorale
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervi subscapulares
n. suprascapularis


Zaopatrują
m. podłopatkowy
i najczęściej
m. obły większy
porażenie –
rzadkie, brak dotkliwych
objawów (osłabienie
rotacji do wewnątrz)
nn. subscapulares sup.
fasciculus
posterior
n. subscapularis inf.
n. thoracodorsalis
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus thoracodorsalis



„wyjątkowo długi
nerw podłopatkowy”
towarzyszą mu
naczynia piersiowogrzbietowe
porażenie –
niemożność
sięgnięcia do tylnej
kieszeni spodni
nn.
thoracici
anteriores
n.
intercosto
brachialis
n. cutaneus
brachii med.
n. thoracicus
longus
n. thoracodorsalis
musculus
latissimus dorsi
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus axillaris



-
-
wspólnie z tętnicą
okalającą ramię tylną
przechodzi przez
otwór czworoboczny
unerwia ruchowo
m. naramienny
m. obły mniejszy
oddaje:
gg. stawowe
g. międzyguzkową
n. skórny boczny
ramienia
n. axillaris
r. muscularis (m.
teres minor)
a. circumflexa
humeri post.
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
RAMI LONGI






n. promieniowy
n. mięśniowo-skórny
n. pośrodkowy
n. łokciowy
n. skórny przyśrodkowy ramienia
n. skórny przyśrodkowy przedramienia
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus radialis



odchodzi z pęczka
tylnego
najsilniejsza gałąź
splotu ramiennego
(zaopatruje ramię,
przedramię i rękę)
przebiega w
towarzystwie naczyń
głębokich ramienia w
rowku nerwu
promieniowego
capsula
articularis
humeri
n. axillaris
n. radialis
m. biceps brachii,
caput longum
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus radialis
naczynia towarzyszące
n. cutaneus
na ramieniu:
brachii post.
 t. pachowa
 t. ramienna
 t. głęboka ramienia
 gałąź przednia tętnicy
pobocznej promieniowej
n. cutaneus
antebrachii lat.
w dolnej 1/3 ramienia
przebija przegrodę
międzymięśniową
boczną (od tyłu)
n. cutaneus
antebrachii post.
a. profunda
brachii
r. muscularis
nervi radialis
a. collateralis
media
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus radialis
m. brachialis



w dole łokciowym
podzielony na gałęzie
końcowe biegnie wraz
z t. wsteczną
promieniową
g. głęboka przebija m.
odwracacz i dzieli się
na gg. mięśniowe
g. powierzchowna
(czuciowa) biegnie w
dół przykryta m.
ramiennopromieniowym
n. medianus
m. brachioradialis
r. ant. a. collateralis
radialis +
a. recurrens radialis
r. superficialis n.
radialis
r. profundus
n. radialis
m. supinator
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
r. profundus n. radialis



towarzyszy tętnicy
ramus profundus
międzykostnej tylnej
unerwia część grupy
bocznej oraz całą
grupę tylną mięśni
n. interosseus
przedramienia
posterior
przedłuża się w nerw
międzykostny tylny ramus superficialis
przedramienia
a. interossea
recurrens
a. interossea
posterior
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
r. superficialis n. radialis
ramus superficialis



vena cephalica
biegnie dobocznie od
t. promieniowej n. digitalis dorsalis
(primus)
w dolnej 1/3
przedramienia
przechodzi na stronę
grzbietową
oddaje drobne gałązki
i dzieli się na 5
nerwów grzbietowych
r. communicans
palców
cum ramo dorsale
manus nervi ulnari
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus radialis - uszkodzenia
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus radialis – uszkodzenia
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus radialis - neuropatie



zespół nerwu
międzykostnego
tylnego (PINS)
brak objawu
opadania ręki
niemożność
prostowania w
stawach śródręcznopaliczkowych
(opadanie palców)
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
musculus
coracobrachialis
n. musculocutaneus




powstaje z pęczka bocznego
splotu
przebija mięsień kruczoramienny
zaopatruje ruchowo grupę
przednią mięśni ramienia
przedłuża się w
nerw skórny boczny
przedramienia
rami musculares
musculi brachii
anteriores
n. cutaneus
antebrachii lateralis
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
n. musculocutaneus

-
-
-
Najbardziej zmienny
nerw splotu:
niekiedy nie występuje wcale
może odchodzić od nerwu
pośrodkowego
czasem omija mięsień kruczo-ramienny
nie przebijając go, lub też nawet przebija
głowę krótką mięśnia dwugłowego
rzadko unerwia także m. nawrotny obły
w 60% przypadków występuje
zespolenie z nerwem pośrodkowym w
połowie długości ramienia niosące
odszczepione włókna do nerwu
pośrodkowego
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
n. cutaneus antebrachii lateralis
n. cutaneus
antebrachii lat.


przebija powięź
przyśrodkowo od
ż. odpromieniowej
dzieli się na dwie
gałęzie tworzące
liczne zespolenia
z sąsiednimi
nerwami –
przednią i tylną
vena cephalica
n. cutaneus
antebrachii
med. (r. ant.)
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus medianus



powstaje z pęczków
bocznego i
przyśrodkowego
zaopatruje przedramię
i rękę oraz okostną
ramienia i staw
łokciowy
tworzy pęczek
naczyniowo-nerwowy
w rowku
przyśrodkowym m.
dwugłowego ramienia
arteria et vv.
brachiales
[sulcus musculi
bicipitis brachii
medialis]
n. ulnaris
n. medianus
n. cutaneus
antebrachii lat.
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus medianus


m. pronator teres
(caput ulnare et.
brachiale)
na przedramieniu oddaje:
gg. do grupy przedniej mięśni
przedramienia
nerw międzykostny przedni
g. dłoniową nerwu pośrodkowego
towarzyszy mu drobna tętnica
pośrodkowa
n. medianus
a. ulnaris
arcus tendineus m.
flexoris digitorum
superf.
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
n. interosseus ant.
r. muscularis
nervus et vasa
mediana
tendines musculi
flexoris digitorum
prof.
nervus et vasa
interossea
anteriora
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus medianus


W odcinku dłoniowym
oddaje gg. mięśniowe
biegnące w pobliżu
pochewki
promieniowej (ryzyko
uszkodzeń przy
zabiegach na niej)
Ostatecznie dzieli się
na 3 nn. dłoniowe
wspólne palców, a te
na 7 nn. dłoniowych
właściwych palców
nervus medianus
vagina synovialis radialis
rami musculares
n. mediani
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus medianus - neuropatie

Zespół cieśni
nadgarstka (CTS)
- parestezja i ból w
obszarze zaopatrzenia
nn. dłoniowych
wspólnych palców I-III
oraz w nadgarstku
- upośledzone ruchy
kciuka

Zespół mięśnia
nawrotnego obłego
(Pronator Syndrome)
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
zespół cieśni nadgarstka
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
zespół m. nawrotnego obłego

objawy przypominają CTS
+ osłabienie zginania ręki
+ niedoczulica na kłębie i dłoni
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus medianus - porażenie

-

-
-
W dolnej części
przedramienia:
atrofia większości mięśni
kłębu – „ręka małpia”
niedoczulica w obszarze
unerwienia
Porażenie całkowite:
zniesienie czynnego
nawracania
rękę zginają dłoniowo
jedynie zginacz łokciowy i
odwodziciel długi kciuka
„ręka błogosławiąca”
zaburzenia wegetatywne
zmiana
zanikowa kłębu
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus ulnaris



-
powstaje z pęczka
przyśrodkowego
przebija przegrodę
międzymieśniową
przyśrodkową (od
przodu ku tyłowi)
vasa collateralia
towarzyszą mu:
ulnaria superiora
t. pachowa
t. ramienna
t. poboczna łokciowa
górna
g. tylna t. wstecznej
łokciowej
epicondylus
medialis
nervus ulnaris
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus ulnaris





g. do stawu łokciowego
gg. do zginacza
łokciowego nadgarstka i
zginacza głębokiego
palców
n. ulnaris
nerw Henlego (wybitnie
a. ulnaris
długa gałąź naczyniowa)
g. grzbietowa ręki
g. dłoniowa ręki
r. dorsalis manus
r. cutaneus
palmaris

bocznie towarzyszy
t. łokciowa
r. palmaris manus
(nervus ulnaris)
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
ramus dorsalis manus




zawija się dookoła
kości łokciowej i
przechodzi na stronę
grzbietową gdzie
przebija powięź
3 gg. – przyśrodkowa,
pośrednia i boczna
5 nn. grzbietowych
palców
skórne „dwa i pół
palca” strony łokciowej
r. dorsalis
manus
v. basilica
n. digitalis
dorsalis
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
ramus palmaris manus
r. palmaris manus
(nervus ulnaris)


-
przedłużenie n.
łokciowego
przechodzi do
przodu od troczka
zginaczy dzieląc
się na:
g. głęboką
g. powierzchowną
r. profundus
n. ulnaris
r. superficialis
r. palmaris
profundus
a. ulnaris
arcus arteriosus
palmaris superf.
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
ramus profundus n. ulnari




-
głównie ruchowa
podąża z g. głęboką
t. łokciowej
kieruje się między mm.
kłębika i zatacza łuk (dookoła
haczyka k. haczykowatej)
leżąc wyżej niż tętniczy łuk r. profundus
nervi ulnaris
dłoniowy głęboki
unerwia:
mm. kłębiku oprócz m.
dłoniowego krótkiego
mm. międzykostne
mm. glistowate III i IV
głowę głęboką zginacza
krótkiego kciuka
arcus arteriosus
palmaris profundus
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
mm. lumbricales et interossei



kończą się w
mm. interossei
dorsales
rozcięgnie
grzbietowym palców
wszystkie zginają w
stawach śródręcznopaliczkowych a
prostują w stawach
międzypaliczkowych
mięśnie międzykostne
grzbietowe odwodzą
a dłoniowe przywodzą
do palca środkowego
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
ramus superficialis n. ulnari



-
-
często zaopatruje m.
n. digitalis
dłoniowy krótki
palmaris proprius
zespala się z n.
pośrodkowym
n. digitalis palmaris
communis
dzieli się na:
n. dłoniowy właściwy
palca (ten przedłuża
się w n. dłoniowy wł.
przyśr. palca małego)
n. dłoniowy wspólny
palca (IV)
n. palmaris
proprius digiti
minimi medialis
r. superficialis
r. comm. cum
nervo mediano
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
ramus cutaneus palmaris



r. cutaneus
palmaris
zmienna, odchodzi od
n. łokciowego,
r. muscularis
g. grzbietowej lub (m. palmaris brevis)
g. powierzchownej rr. cutanei
często prowadzi
włókna ruchowe dla m.
dłoniowego krótkiego
unerwia skórę do
przodu od nadgarstka,
wspólnie z n. skórnym
przyśrodkowym
przedramienia
r. palmaris
nervi mediani
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus ulnaris - porażenie

-
-
-
-
-
często całkowite:
osłabione zginanie i
przywodzenie ręki
zniesione czynne
odwodzenie i
przywodzenie palców
palec mały odstaje od
reszty dzięki działaniu
prostownika
bardzo osłabione
przywodzenie kciuka
„ręka szponiasta”
(szponiastość słabiej
zaznaczona na palcach
II i III)
znaczne deformacje
trąd
(lepra)
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus ulnaris - uszkodzenia

najczęstsze przy
złamaniach w okolicy
kłykcia lub nadkłykcia
przyśrodkowego k.
ramiennej
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus ulnaris - neuropatie

zespół tunelu
nerwu łokciowego

zespół kanału Guyon’a
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus ulnaris - neuropatie
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
nervus ulnaris - neuropatie
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
Test Kumar’a




Szybki test kliniczny
pozwalający ocenić
sprawność motoryczną
wszystkich 3 nerwów
zaopatrujących rękę
zgięcie grzbietowe dłoni i
palców – n. promieniowy
odwiedzenie palców – n.
łokciowy
przeciwstawienie kciuka
(wykonanie okręgu z
palcem wskazującym) –
n. pośrodkowy
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
n. cutaneus brachii medialis




odchodzi z pęczka
przyśrodkowego
najcieńsza, czuciowa gałąź
splotu ramiennego
zazwyczaj w dole
nervus
pachowym zespala się z n. intercostobrachialis
międzyżebrowo-ramiennym
(II, często też III)
n. cutaneus
brachii med.
unerwia skórę dołu
pachowego i przyśrodkową
powierzchnię ramienia
n. cutaneus
brachii med.
v. cephalica
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
n. cutaneus antebrachii medialis
v. basilica



-
-
krzyżuje od przodu
nerw łokciowy
oddaje gg. skórne
ramienia
przebija powięź w
okolicy rozworu
odłokciowego i dzieli
się na gg. końcowe:
g. przednia (biegnie do
przodu od rozcięgna
m. dwugłowego)
g. łokciowa (biegnie z
żyłą odłokciową po
łokciowym brzegu
przedramienia)
r. anterior
r. ulnaris
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
innervatio cutanea membri sup.
Praktycznie
wszystkie gałęzie
skórne zespalają
się z sąsiednimi!
„2,5 palca”!!!
(błąd na rycinie)
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
innervatio cutanea manus
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
charakterystyczne zespolenia

nerwy piersiowe przednie przyśrodkowy z
bocznym tworzą pętlę dookoła t. pachowej
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
charakterystyczne zespolenia

Nerw mięśniowo-skórny zespala się ze
wszystkimi sąsiednimi nerwami
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
charakterystyczne zespolenia

a)
b)
a)
b)
-
nerw pośrodkowy z
nerwem łokciowym:
stałe na ręce
n. dłoniowy wspólny palca III z
g. powierzchowną n.
łokciowego
g. mięśniowa do zginacza
krótkiego kciuka z g. głęboką n.
łokciowego
częste na przedramieniu
głęboko położona gałązka od
n. łokciowego
zespolenie wewnątrz zginacza
głębokiego palców
niestałe na ramieniu – do tyłu
od t. ramiennej

z nerwem promieniowym:
-
nerwy międzykostne przedni i
tylny
r. communicans
nervi ulnaris cum
nervo mediano
Studenckie Koło Naukowe
Katedry Anatomii CM UJ
dziękuję za uwagę!
Download