Wynik

advertisement
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
ul. Rakowska 15 ▪ 97 – 300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 648 03 00 ▪ fax. +48 44 648 03 02
NIP 771 – 22 – 95 – 780 ▪ REGON 000636940
Piotrków Trybunalski, dnia 23 grudnia 2013 roku
Uczestnicy postępowania
SSW.XI.077org/211-1/ 2013
Dotyczy: konkursu ofert Nr 3/AO/13 na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne – Udzielenie
świadczeń w zakresie endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego. Wykonywanie zabiegów
endoskopowych ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów na drogach żółciowych (ECPW).
Maksymalna kwota należności za realizację zamówienia: 120 000,00 zł.
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim zawiadamia, że w
wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital
Weteranów 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113,
Cena oferty brutto: 81 000,00 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Wybrano ofertę z najniższą ceną.
Na zapytanie ofertowe wpłynęły 3 oferty:
1. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital
Weteranów 90-549 Łódź ul. Żeromskiego 113
Cena oferty brutto: 81 000,00 zł.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
Cena oferty brutto: 120 000,00 zł.
3. III Szpital Miejski im. Dr Karola Jonschera 14, 93-113 Łódź, ul. Milionowa 14
Cena oferty brutto: 120 000,00 zł.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta z datą: 1.01.2014 roku.
Dyrektor
lek. Marek Konieczko
Download