zal_2_regulamin_premiowania_2017.

advertisement
Załacznik Nr 2 do Regulaminu Premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
WNIOSEK O PRZYZNANIE PREMII Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI
O CHARAKTERZE POMOCNICZYM DO DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
nazwa jednostki
Wniosek za okres
Wnoszę o przyznanie premii z tytułu działalności o charakterze pomocniczym do działalności
naukowej dla Pani/Pana:
Lp.
Nazwisko
Imię
Stanowisko
Kwota
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Suma przyznanych premii:
..............................................................
Podpis i pieczątki kierownika jednostki
Sprawdzono pod względem formalnym:
..............................................................
(Dział Kadr i Płac)
Zatwierdzam do wypłaty:
..........................................................
Kanclerz
Download