Slide 1 - Za Jezusem

advertisement
W JAKI SPOSÓB
MOŻESZ ZBLIŻYĆ SIĘ
DO BOGA I UZYSKAĆ
ŻYCIE WIECZNE?
….(11) Albowiem Ja wiem, jakie myśli Mam o
was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o
niedoli, aby zgotować wam przyszłość i
natchnąć nadzieją. (12) Gdy będziecie Mnie
wzywać i zanosić do Mnie modły, wysłucham
was. (13) A gdy Mnie będziecie szukać,
znajdziecie Mnie. Gdy Mnie będziecie szukać
całym swoim sercem,….
(Księga
Jeremiasza 29:11-13).
Wierząc w Boga i życie wieczne w różny sposób chcemy
się do Niego zbliżyć.
W tym celu szukamy sposobów, które z pozoru wydają się być właściwe, [życie
religijne, rytualne, przyjmowanie sakramentów, chodzenie do kościoła, moralność,
sumienność, dobroć lub inne tego typu uczynki].
Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że bliską więź z Bogiem, [również zbawienie] nie
osiągniesz poprzez tego typu wysiłki (Efezjan 2:8-10 / 2 Tymoteusza 1:9).
W Liście do Tytusa 3:4-6 czytamy; .... (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi
Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które
spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez
Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela
naszego,....
Jak czytaliśmy, osiągnięcie zbawienia jest wynikiem Bożej ingerencji - przemiany
dokonanej przez Ducha Świętego (Jana 3:1-8).
Krótko mówiąc - coś musi dokonać się “we wnętrzu” człowieka, aby mógł on utwierdzić
swój związek z Bogiem i osiągnąć życie wieczne (Efezjan 3:14-21).
Dlatego w innym miejscu Pisma Świętego, znajdujemy stwierdzenie; ....(12) Jest droga,
co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby
(Przypowieści Salomona 14:12).
Patrząc na własne życie co o tym myślisz?
Jeśli nie ma to dla ciebie sensu, pozwól na krótkie wyjaśnienie.
# 1 - Co powinniśmy wiedzieć o Bogu?
Pismo Święte mówi, że Bóg jest miłością, jest święty i sprawiedliwy.
W Ewangelii Jana 3:16 czytamy; ....(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że
Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale
miał żywot wieczny.
Skoro Bóg jest tak wielką miłością,
pragnie nam ofiarować to, co jest
dla nas najlepsze.
Pomimo, że Bóg jest miłością i pragnie ci
pomóc, Pismo Święte mówi, że jest On
również święty i sprawiedliwy.
Święty – oznacza, że jest absolutnie czysty
i nie toleruje grzechu (Psalm 99).
Sprawiedliwy – czyli doskonały,
bezwzględny i bezinteresowny sędzia,
zobowiązany egzekwować każde
nieposłuszeństwo naruszające Boże
Identycznie jest z Bogiem, który chce
prawo (2 Piotra 2:4-9).
abyś Mu zaufał, odczuł ojcowską
Każde takie nieposłuszeństwo Biblia
miłość, pokój, otrzymał pomoc i dar
nazywa grzechem.
życia wiecznego.
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad takim „wizerunkiem” Boga?
Podobnie jak rodzice. Chcąc
pomóc swoim dzieciom, pragną
aby one im zaufały, oddawały
troski, zmartwienia, zwierzały się
im, przychodziły po poradę.
# 2 - Co powinniśmy wiedzieć o nas samych.
Wraz z upadkiem
pierwszych ludzi,
staliśmy się
grzesznikami,
oddzielonymi od
świętego Boga
(Rzymian 5:12).
Nasza natura uległa
skażeniu, a grzech stał
się aktywnym
czynnikiem w życiu
człowieka.
Grzech ten oddziela nas
od Boga (Rzym. 3:23),
a poprzez zerwany
związek wszelka pomoc
jest zatrzymana.
W Księdze Izajasza
59:2 czytamy; ....(2)
Lecz wasze winy są
tym, co was
odłączyło od
waszego Boga, a
wasze grzechy
zasłoniły przed
wami jego oblicze,
tak, że nie słyszy.
Usprawiedliwienie i
powrót do właściwego
związku z Bogiem, nie
jest w stanie przywrócić ci
żaden akt religijny, dobre
uczynki, czy nawet to, że
urodziłeś się w
chrześcijańskiej rodzinie.
Jeśli więc nie skorzystasz
z Bożego sposobu ratunku,
W innym miejscu
i nie rozwiążesz problemu
jest napisane;
grzechu - na zawsze
....(25) Wasze winy
oddzielony będziesz od
obaliły ten
Boga.
porządek, a wasze
grzechy pozbawiłyBiblia nazywa to miejsce
piekłem.
was dobrego,....
(Jeremiasza 5:25).
Jaki jest więc ratunek?
# 3 - W pierwszym Liście Jana 4:9-10 znajdziesz
odpowiedź i właściwy ratunek;
....(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna Swego jednorodzonego
posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. (10) Na tym polega miłość, że nie myśmy
umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za
grzechy nasze.
W innym miejscu Pisma Świętego czytamy; ....(8) Bóg zaś daje dowód Swojej
miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas
umarł (Rzymian 5:8).
Właśnie Jezus Chrystus, [Bóg w ciele] przyszedł na świat, aby nas uratować od
winy i zasłużonej kary. On umarł na krzyżu i wziął na siebie grzechy, „płacąc okup”
za tych, którzy w Niego uwierzą (Jana 17:1-26).
Następnie pokonał śmierć, zmartwychwstał i zasiadł po prawicy Ojca, gdzie może
wstawiać się za nami. Teraz dzięki Jezusowi i tylko przez Jezusa (Jana 10:7-11)
możesz wejść w obecność świętego Boga, doświadczając łaski, stania się Jego
dzieckiem.
Dlatego zbawienia nigdy nie osiągniesz poprzez własne wysiłki i dążenia, lecz
jedynie dzięki łasce, jaką Bóg zaoferował ci w Jezusie Chrystusie.
W Liście do Efezjan 2:8-10 czytamy; ....(8) Albowiem łaską zbawieni jesteście przez
wiarę, i to nie z was: Boży to dar; (9) nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. (10) Jego
bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do
których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili....
# 4 - Dlatego proszę abyś to zrozumiał - zaakceptował co
Bóg dla ciebie zrobił, a następnie odpowiedział.
Twoja odpowiedź oznacza
W żaden inny sposób nie znajdziesz „właściwej
odwrócenie się od grzesznego
drogi życia” (Jana 14:6).
stylu życia, [Biblia nazywa to
W Ewangelii Jana 3:5-8 Pan Jezus tłumaczy
nawróceniem (Dzieje
to pobożnemu przywódcy religijnemu,
Apostolskie 2:37-40 / 3:18-20)] i
Nikodemowi; ....(5) Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z
zaproszenie Jezusa, by wszedł
Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. (6)
do twojego życia i kierował nim
Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się
przez Ducha Świętego.
narodziło z Ducha, duchem jest. (7) Nie dziw się,
że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić.
(8) Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz,
ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak
jest z każdym, kto się narodził z Ducha.
Wówczas dopiero możesz stać
się prawdziwym dzieckiem
Bożym, dziedzicząc spadek,
którym jest życie wieczne.
To również wprowadzi cię w
Zaakceptuj więc Boży sposób ratunku, otwórz
duchowy związek z Bogiem;
swoje serce, zapraszając do niego Jezusa
wnosząc nowe wartości życia,
Chrystusa. Jedynie w ten sposób, możesz
wolność, pokój, radość, miłość,
osobiście przekonać się o Bożej miłości,
przebaczenie i
zaznać pokoju i dar życia wiecznego.
usprawiedliwienie.
Czy jesteś na to gotowy?
Jeśli tak - możesz wyrazić to krótką modlitwą;
Drogi Boże, sam już nie wiem, dokąd tak naprawdę zmierza moje życie. Pragnę Cię
poznać bo wierzę, że istniejesz jako prawdziwie kochający Bóg.
Proszę więc o Twojego Ducha Świętego, aby wypełnił moje życie i uczynił mnie Twoim
dzieckiem.
Oddaję Ci Panie wszystko co mi ciąży, ponieważ powiedziałeś;
„....Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają” (Marka 2:17). Wyznaję
moje grzychy, [weź teraz czas, przypomnij sobie, i powiedz o nich Bogu].
Dziękuję za Jezusa Chrystusa, który usunął obciążające mnie grzechy. Wiarą przyjmuję
Go, jako swojego Pana i Zbawiciela.
PROSZĘ zaopiekuj się moim życiem i uczyń mnie takim, jakim chciałbyś mnie widzieć.
Amen.
Co powinieneś teraz robić?
1. Skieruj swoje serce, umysł i ducha w kierunku Boga.
2. Odwróć się od grzechu i niesprawiedliwości.
3. Wchłaniaj w siebie Słowo Boże, [Pismo Święte].
4. Módl się, [czyli rozmawiaj z Bogiem].
5. Znajdź Kościół, którego fundamentem jest biblijne nauczanie.
Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub nie zgadzasz się z zawartą tutaj treścią, zadzwoń;
847-3677305 lub napisz; [email protected]
Download