Ekspresja informacji genetycznej

advertisement
Ekspresja informacji
genetycznej
Ekspresja informacji genetycznej
(ujawnienie się informacji),
czyli droga jaka odbywa informacja genetyczna od DNA
do kodowanego białka.
Etapy ekspresji informacji
genetycznej
Transkrypcja – jądro komórki.
Splicing (składanie genów) – jądro komórki.
Translacja – cytoplazma (retikulum szorstkie)
Obróbka potranslacyjna – cytoplazma (aparaty Golgiego)
Transkrypcja
Wytwarzanie RNA na matrycy DNA
Czynniki:
polimeraza RNA,
inicjatorowe czynniki białkowe.
Przebieg procesu:
wiązanie promotora,
rozplecenie DNA,
inicjacja syntezy łańcucha RNA
elongacja łańcucha RNA,
terminacja procesu.
http://www.youtube.com/watch?v=vJSmZ3DsntU&feature=related
Splicing –
składanie genów.
http://www.youtube.com/watch?v=63cnsx7NCAs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FVuAwBGw_pQ&NR=1
Translacja
Biosynteza białek
Czynniki:
duża i mała podjednostka rybosomu,
mRNA
tRNA i aminokwasy,
energia.
http://www.youtube.com/watch?v=5bLEDd-PSTQ
http://www.youtube.com/watch?v=B6O6uRb1D38&NR=1
Potranslacyjna modyfikacja białek.
Regulacja ekspresji informacji genetycznej.
http://www.youtube.com/watch?v=d1UPf7lXeO8&NR=1
Download