Elektrostatyka Objaśnienie symboli

advertisement
Elektrostatyka
Nazwa wielkości fizycznej
Wzór
Jednostka
F=k
Siła elektryczna
(prawo Coulomba)
N
F=
def.
E=
q - ładunek wprowadzony w pole
NatęŜenie pola elektrostatycznego
E=
Q - ładunek, który jest źódłem pola
Elektryczna energia potencjalna
J
Ep =
def.
Potencjał elektryczny
V=
1V=1
( V - wolt)
V=
Praca w polu elektrycznym
W=qU
Wartość siły działającej między równoległymi
przewodami z prądem
Wartość momentu magnetycznego obwodu z
prądem
Wektor indukcji magnetycznej w ośrodku
materialnym
J
N
F=
l
1 A · m2
DEFINICJA Pm = IS
=
T
=
Pojemność kondensatora
C=
F=
S - pole
powierzchni
d - odległość
między okładkami
J
Dla kondensatora płaskiego
C=
Energia elektryczna kondensatora
Pojemność
kondensatora
zastępczego
W=½QU
Połączenie szeregowe
Połączenie równoległe
=
+
C = C1 + C2
Objaśnienie symboli:
Symbol
Nazwa
k
Stała elektryczna
Wartość, jednostka
k = 9 · 109
k =
- przenikalność elektryczna próŜni
= 8,85 · 10-12
F- farad
m - metr
Q
R
- stała dielektryczna substancji
Ładunek elektryczny
Odległość między ładunkami
C - kulomb
m - metr
Ep
Elektryczna energia potencjalna
J - dŜul
U = ∆ V = V1 –
V2
Napięcie elektryczne
V - wolt
C
Pojemność kondensatora
F - farad
Definicje i prawa.
1. Ładunek elementarny
Ładunek elementarny to najmniejszy ładunek elektryczny występujący w przyrodzie.
Jest to wartość bezwzględna ładunku elektronu (lub protonu).
1 e = 1,6 · 10-19 C
2. Prawo Coulomba
Dwa nieruchome, punktowe ładunki elektryczne oddziałują ze sobą siłami wprost proporcjonalnymi do
iloczynu wartości tych ładunków i odwrotnie proporcjonalnymi do kwadratu odległości między nimi.
F=k
3. NatęŜenie pola elektrycznego
NatęŜeniem pola elektrycznego nazywamy stosunek siły, jaką pole działa na ładunek próbny,
umieszczony w danym jego punkcie, do wartości tego ładunku.
NatęŜenie jest wielkością wektorową.
=
Jednostka:
4. Potencjał elektryczny
Potencjał elektryczny w danym punkcie pola jest to stosunek energii potencjalnej ładunku próbnego
umieszczonego w tym punkcie, do wartości tego ładunku.
Potencjał jest wielkością skalarną. MoŜe przyjmować wartość dodatnią lub ujemną. ZaleŜy od wartości
ładunku źródła pola oraz od odległości między źródłem i rozwaŜanym punktem.
5. Praca w polu elektrycznym
W=qU
1J = C V
1 eV = 1,6 · 10-19 CV = 1,6 · 10-19 J
(1 elektronowolt)
Download