Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczce

advertisement
PRACA POGL ĄDOWA/REVIEW PAPER
Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczce
Magnetic resonance spectroscopy in epilepsy
1
Joanna Michalska, 2Wojciech Kociemba, 1Barbara Steinborn, 3Marek Stajgis, 2Włodzimierz Paprzycki
Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Zakład Neuroradiologii Katedry Radiologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3
II Zakład Radiologii Ogólnej Katedry Radiologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
1
2
STRESZCZENIE
ABSTRACT
Ostatnie lata przyniosły w medycynie ogromny postęp metod
neuroobrazowych. Jest on zauważalny zarówno w coraz
doskonalszych technicznie urządzeniach, jak i w oprogramowaniu. Jedną z metod dostępnych od początku istnienia
rezonansu magnetycznego, którymi dysponuje neuroradiologia, jest spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS).
Postęp techniczny w skanerach rezonansu magnetycznego
wiąże się z coraz większą indukcją pola magnetycznego.
Standardowe skanery wykorzystywane w obrazowaniu neuroradiologicznym dysponują obecnie polem 1,5 Tesli a do
badań naukowych stosuje się urządzenia o polu 3–7 Tesli.
Zwiększenie indukcji pola jak i mocy cewek gradientowych
umożliwia szybsze skanowanie, pozwalając na uzupełnienie
standardowego protokołu badania o obrazowanie spektroskopowe. Większa indukcja pola w badaniu spektroskopowym
daje lepszy stosunek sygnału do szumu i lepsze rozdzielenie pików metabolitów w widmie spektroskopowym. Istnieją różne typy spektroskopii – fosforanowa, węglowa,
fluorowa – jednakże najbardziej rozpowszechniona i najczęściej wykonywana jest spektroskopia protonowa (jąder
wodoru) – 1HMRS [1]. Jest to metoda, która w sposób nieinwazyjny umożliwia ocenę procesów chemicznych zacho-
dzących w tkankach poprzez pokazanie ich metabolitów na
wykresie spektroskopowym. Spektroskopia jest przydatna
w neurologicznej diagnostyce różnicowej, w ocenie stopnia
zaawansowania różnych schorzeń, a także w monitorowaniu
terapii. Obecnie rutynowo stosuje się dwie metody spektroskopowe: spektroskopię wodorową pojedynczego woksela
(single voxel) SV-1HMRS oraz metodę multi-voxel. Badanie
metodą pojedynczego woksela SV-1HMRS (ryc. 1) polega na
tym, że na klasyczne warstwy badania rezonansu magnetycznego (MR) nakłada się sześcian (woksel) o regulowanej objętości (najczęściej równej 1 cm) zlokalizowany w wybranym
badanym obszarze tkanki. Wynikiem badania spektroskopowego jest widmo chemiczne z pasmami zlokalizowanymi w
miejscach o charakterystycznej częstotliwości, którą podaje
się jako odchylenie od częstotliwości centralnej (określanej
w ppm-milionowych częściach częstotliwości centralnej)
[2]. Lokalizacja na osi X służy ocenie jakościowej, zaś pole
pod krzywą określa nam ilościowo wartość stężenia danej
substancji. Widmo jest więc analizą jakościową i ilościową
składu chemicznego i metabolitów zawartych w tkance nerwowej mózgu. Metoda multi-voxel przedstawia sygnał z
wielu pojedynczych wokseli (ryc. 2). W metodzie tej stosuje
Spektroskopia rezonansu magnetycznego jest metodą coraz
częściej wykorzystywaną w neuroradiologii. Umożliwia analizę metabolizmu badanej tkanki i stanowi uzupełnienie strukturalnych metod neuroobrazowych. Znajduje zastosowanie w
diagnostyce neurologicznej, zwłaszcza chorób neurodegeneracyjnych, metabolicznych, nowotworowych, zapalnych, niedokrwiennych, dysplazji korowych, heterotopii i innych. Celem
pracy było przedstawienie zastosowania tej techniki w diagnostyce padaczki. Wyniki. Spektroskopię rezonansu magnetycznego wykorzystuje się w badaniach nad padaczką częściową i
uogólnioną, poszukując przyczyn tych schorzeń. Umożliwia ona
także monitorowanie leczenia chirurgicznego jak i farmakoterapii. Wnioski. Rozwój metod spektroskopowych może przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat patogenezy padaczki.
Słowa kluczowe: spektroskopia rezonansu magnetycznego,
padaczka
Vol . 1 7 /20 0 8 , n r 3 4
The usefulness of magnetic resonance spectroscopy in neuroradiology is still increasing. Due to analysis use of the tissue
metabolism, it could be considered as supplementary method
to MR images. Magnetic resonance spectroscopy finds application in neurological diagnostics, especially in neurodegenerative
and metabolic disorders, neoplastic, inflammatory and ischemic
diseases, cortical dysplasia, heterotopy and others. It is more
frequently use for diagnostics of epilepsy. Aim of the study was
the presentation of the use of magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis of epilepsy. Results. Magnetic resonance
spectroscopy is as a method which enables to investigate the
causes in partial and generalized epilepsy as well. It makes also
possible surgical treatment and pharmacotherapy monitoring.
Conclusions. The development of spectroscopy methods could
enrich our knowledge concerning pathogenesis of epilepsy.
Key words: Magnetic resonance spectroscopy, epilepsy
61
PRACA POGL ĄDOWA/REVIEW PAPER
J. Michalska, W. Kociemba, B. Steinborn et al.
się technikę przesunięcia chemicznego. Z zasady obrazowanie metodą pojedynczego woksela o krótkim czasie echa
(TE) wykorzystuje się do postawienia wstępnego rozpoznania, gdyż daje wysoki stosunek sygnału do szumu i pokazuje wszystkie metabolity. Multi-voxel, technika o długim
czasie TE, jest wykorzystywana do dalszej charakterystyki
różnych obszarów danej zmiany lub do oceny tkanki nerwowej mózgu wokół danej zmiany lub masy. Technika multiwoksel jest także wykorzystywana w ocenie odpowiedzi na
terapię i w poszukiwaniu wznowy nowotworów mózgowia.
W obu metodach stosuje się sekwencje umożliwiające wytłumienie sygnału z tkanki tłuszczowej i wody. Pik z tłuszczu
eliminuje się najczęściej umiejscowiając woksel badany w
tkance poza szpikiem kostnym i poza tłuszczem podskórnym. Eliminacja piku wody ma miejsce z zastosowaniem
techniki przesunięcia chemicznego (CHESS – CHEmical
Shift Selective) lub techniki IR (Inversion Recovery).
METABOLITY WYKRYWANE W SPEKTROSKOPII MR
Za pomocą MRS można identyfikować do 80 substancji
– metabolitów będących produktami przemian biochemicznych. Rutynowo bada się ich około 15 [3].
Ryc. 2. Badanie wykonane metodą muli-voxel MRS Multivoxel.
Ryc. 1. Badanie wykonane metodą single-voxel MRS Singlevoxel.
Na przedstawionym wykresie (ryc. 1) identyfikuje
się metabolity w zależności od częstotliwości, od strony
prawej do lewej występują: lipidy (Lip 0,9–1,22 ppm),
mleczany (Lac 1,33 ppm), alanina (Ala 1,48 ppm), octan
(Ace 1,9 ppm), N-acetyloasparginian (NAA 2,02 ppm),
GLX-glukoza, GABA, glutamina (Gln), glutaminian (Glu)
(2,0–2,45 i 3,6–3,8 ppm), asparginian (ASP 2,8 ppm)
kreatyna+fosfokreatyna (Cr+PCr 3,02 ppm), cholina (Cho
3,22 ppm), mioinozytol (Mi 3,56 ppm).
Lipidy – w zdrowej tkance ich ilość powinna być
mała, chyba że badany woksel obejmuje tkanki podskórne
czaszki. Wzrost stężenia lipidów jest obserwowany w
guzach pochodzenia glejowego, stwardnieniu rozsianym i
ropniach mózgu.
62
Mleczany (Lac) są produktem beztlenowej glikolizy.
Zdrowa tkanka nie powinna wykazywać spektrum mleczanów. Występują one w płynie mózgowo–rdzeniowym.
Wzrost stężenia Lac obserwuje się w udarach niedokrwiennych mózgu, chorobach mitochondrialnych, encefalopatii
niedotlenieniowo–niedokrwiennej noworodków, niedotlenieniu po nagłym zatrzymaniu krążenia. Są też niespecyficznym markerem guzów pochodzenia glejowego, ropni
mózgu; bywają podwyższone także w chorobie Alzheimera.
N-acetyloasparginian (NAA) jest syntetyzowany w
neuronach i transportowany wzdłuż aksonów, dlatego jest
markerem żywych neuronów. Stężenie NAA obrazuje
stopień uszkodzenia neuronów. Obniżenie wartości NAA
obserwuje się w udarach niedokrwiennych mózgu, guzach,
martwicy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), hipoksji, stwardnieniu rozsianym, zarażeniu HIV, padaczce,
chorobie Alzheimera.
Cholina (Cho) jest produkowana przez wątrobę i
wychwytywana z osocza jako wolna cholina lub fosfatydylocholina. Bierze udział w metabolizmie fosfolipidów
oraz w syntezie acetylocholiny.
Kreatyna (Cr) odgrywa rolę w energozależnych procesach przebiegających w komórkach. Jest niezbędna do
tworzenia ATP i ADP.
Glutaminian (Glu) jest głównym neurotransmiterem
pobudzającym mózgu. 60% synaps w mózgu to synapsy
glutaminianowe [4]. Glu działa na komórki nerwowe
poprzez receptory NMDA i odgrywa ważną rolę w metabolizmie mitochondriów. Metabolitem glutaminianu jest
glutamina (Gln). Te dwie substancje w widmie spektroskopowym są położone blisko siebie. Zaburzenie równowagi
Neurologia D ziecięca
Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczce
układu glutaminian–glutamina jest obserwowane w różnych schorzeniach, np. w udarach, długotrwałych drgawkach, chorobach neurodegeneracyjnych, hipoglikemii i
chorobach mitochondrialnych.
Mioinozytol (mI) jest prawdopodobnie produktem
degradacji mieliny. Uważany jest za markera komórek
glejowych [5].
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII MR
Coraz częściej badania MRS są wykonywane u pacjentów z
padaczką. Ogromną rolę diagnostyczną odgrywają w ustalaniu przyczyn padaczki objawowej, która jest następstwem
różnych patologii OUN (guzów pierwotnych i przerzutowych, ropni mózgu, zmian niedokrwiennych, zapalnych,
heterotopii, dysplazji ogniskowych i innych). MRS wykonuje
się także u pacjentów z padaczką uogólnioną w poszukiwaniu zaburzeń metabolizmu tkanki nerwowej jako przyczyny
tych padaczek. Obecnie pojawia się wiele kontrowersji
wokół faktu, czy padaczki pierwotnie uogólnione w ogóle
istnieją. Zmian ogniskowych w padaczkach uogólnionych
poszukuje się zarówno metodami elektroencefalograficznymi, jak i neuroobrazowymi [6,7]. Być może w przyszłości
badania spektroskopowe przyczynią się do uzyskania odpowiedzi na to pytanie. W analizie spektroskopowej padaczki
określa się stężenia poszczególnych metabolitów w różnych
obszarach tkanki nerwowej mózgu oraz stosunek stężeń
poszczególnych metabolitów względem siebie – najczęściej
stosunek NAA/ Cr. MRS jest także przydatna w monitorowaniu leczenia przeciwpadaczkowego. W dostępnym piśmiennictwie istnieje wiele opisów badań spektroskopowych
wykonywanych w różnych rodzajach padaczki. Badania
MRS wykonywano zarówno w padaczkach częściowych,
jak i uogólnionych. Przykładem padaczek częściowych jest
padaczka skroniowa ze stwardnieniem hipokampa (MTLE).
W neuroobrazowaniu hipokampów u pacjentów z MTLE
można wykazać następujące zmiany makroskopowe: asymetrię hipokampów w sekwencji T1, typowe podwyższenie
intensywności sygnału w sekwencji T2 w obrębie zajętego
hipokampa, różnice objętości hipokampów w badaniu wolumetrycznym oraz różnice stężeń poszczególnych metabolitów w hipokampach w spektroskopii. MRS umożliwia także
dokładniejszą ocenę poszczególnych fragmentów (pola
CA1–CA4) hipokampa. Wyniki badań histopatologicznych
u pacjentów ze stwardnieniem hipokampa (TS – temporal
sclerosis) ujawniły ubytek neuronów w polach CA1 i CA3,
podczas gdy pole CA2 i komórki ziarniste zakrętu zębatego
wydają się bardziej oporne na uszkodzenie. Liczba utraconych neuronów w okolicy TS wynosi zwykle między 30
a 50%. Do tej pory nie wykazano jednak prostej korelacji
między stężeniem NAA i liczbą uszkodzonych neuronów.
Ten fakt sugeruje, że stężenie NAA zależy nie tylko od
liczby uszkodzonych neuronów i prawdopodobnie istnieją
jeszcze inne mechanizmy na nie wpływające[8]. U pacjentów z MTLE i napadami wtórnie uogólnionymi istnieje
większe prawdopodobieństwo spadku stężenia NAA w obu
płatach skroniowych niż u pacjentów bez napadów wtórnie
uogólnionych. Stosunek NAA/Cr w przyśrodkowej części
płata skroniowego koreluje z częstością napadów padaczkowych, ale nie z czasem trwania padaczki [9]. Oprócz niepraVol . 1 7 /2 0 0 8 , n r 3 4
widłowości w zakresie stężeń NAA w MTLE obserwuje się
także zaburzenia metabolizmu glutaminianu. Badania histopatologiczne wykazały, że w hipokampach objętych TS
stwierdzano mniejsze stężenie glutaminianu w stosunku do
hipokampów kontralateralnych. Badania spektroskopowe
potwierdziły te doniesienia [10, 11]. Spektroskopia MR u
pacjentów z MTLE jest przydatna do ustalenia prawidłowej
lokalizacji ogniska padaczkorodnego i właściwej kwalifikacji do zabiegu chirurgicznego. Badania MRS przeprowadzono także u pacjentów z padaczkami uogólnionymi,
tzn.: młodzieńczą padaczką miokloniczną (JME), padaczką,
w której występowały tylko uogólnione napady tonicznokloniczne (GTCS) oraz młodzieńczą padaczką z napadami nieświadomości (JAE). W badaniach prowadzonych
przez Savic i wsp. [12] porównano pacjentów z JME oraz
z GTCS. Stwierdzono, że w badanej grupie u pacjentów z
JME występuje spadek stężenia NAA w obrębie płatów
czołowych, natomiast w grupie pacjentów z GTCS spadek
stężenia NAA w obrębie wzgórz. W obu grupach obserwowano spadek stężeń Cho i mI w obrębie wzgórz w stosunku
do grup kontrolnych. Inne badania tego samego zespołu
przeprowadzone u pacjentów z JME potwierdziły redukcję
stężenia NAA w obrębie płatów czołowych [13]. Zmiany
we wzgórzach u pacjentów z JME są opisane w pracy Mory
i wsp. [14]. Badacze wykazali istotne zmniejszenie wartości stosunku NAA/Cr w obrębie przynajmniej jednego
ze wzgórz. W pracy Haki i wsp. wykazano natomiast, że
stężenie NAA w obrębie wzgórz u pacjentów z JME jest
podobne do stężeń w grupach kontrolnych [15]. Fojtikova i
wsp. przeprowadzili badanie MRS pacjentów z JAE. Wykazało ono zmniejszenie stosunku NAA/Cr w obrębie wzgórz
u pacjentów z JAE w odniesieniu do grupy kontrolnej [16].
Wyniki tych badań potwierdzają istnienie dysfunkcji płatów
czołowych w JME oraz istnienie zaburzeń w obrębie wzgórz
u pacjentów z padaczkami uogólnionymi.
ZASTOSOWANIE SPEKTROSKOPII MR W MONITOROWANYM LECZENIU
PADACZKI
Oprócz doniesień na temat zastosowania MRS w szukaniu
ognisk padaczkowych czy dysfunkcji niektórych struktur
OUN w padaczce publikowane są także prace o próbach
wykorzystania MRS do monitorowania terapii padaczki
zarówno chirurgicznej, jak i za pomocą leków przeciwpadaczkowych. W opisanych badaniach obserwowano zmiany
metaboliczne przed i po leczeniu chirurgicznym. Istnieją
także doniesienia o próbach monitorowania farmakoterapii topiramatem i wigabatryną przy użyciu MRS [17–19].
Wyniki tych badań mogą pomóc w rozwoju nowych metod
terapeutycznych. W pracy Hajek i wsp. zaobserwowano,
że u pacjentów z MTLE stężenia metabolitów w hipokampach kontralateralnych do miejsca interwencji noża gamma
mają tendencję do normalizacji do poziomu stężeń osób
zdrowych [20]. Przedstawiono też wyniki długoterminowych badań u pacjentów z MTLE leczonych przy użyciu
noża gamma. Pierwsze zmiany widoczne w MRS wystąpiły
po sześciu miesiącach leczenia. Zaobserwowano wówczas
spadek stężenia NAA w porównaniu z poziomem sprzed
zabiegu przy nieobecności zmian w strukturalnym obrazowaniu MR. Najbardziej interesujące zmiany obserwowano
63
PRACA POGL ĄDOWA/REVIEW PAPER
po dwunastu miesiącach od zabiegu. Stwierdzano wówczas zanikanie sygnałów NAA, Cr i Cho i pojawianie się
nowych sygnałów w spektrum lipidów w postaci sygnałów
grup CH3 i CH2, co odpowiadało zmianom popromiennym. W wykonanych równoczasowo badaniach strukturalnych MR wykazano obecność zmian hiperintensywnych.
Kolejną analizę wykonano po 24 miesiącach od zabiegu.
W miejscu interwencji za pomocą noża gamma obserwowano mały sygnał NAA, Cr i Cho oraz zanikający sygnał
lipidów. W strukturalnym obrazowaniu MR stwierdzono
hipointensywny sygnał w ognisku napromieniania. Na podstawie tych badań wysunięto także wnioski dotyczące hipokampów kontralateralnych do leczenia. Stwierdzono, że
obszar tych hipokampów był pozbawiony wpływu poradiacyjnych zmian zachodzących w hipokampie ipsilateralnym
oraz zaobserwowano w ich obrębie wzrost stężenia NAA
po leczeniu za pomocą noża gamma. Farmakoterapia za
pomocą leków przeciwpadaczkowych bazuje na regulacji
metabolizmu dwóch neurotransmiterów: glutaminianu (Glu)
J. Michalska, W. Kociemba, B. Steinborn et al.
i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA). Glutaminian
jest głównym neurotransmiterem pobudzającym, a wzrost
jego stężenia sprzyja powstawaniu aktywności drgawkowej,
GABA natomiast jest neurotransmiterem hamującym. MRS
może pomóc zrozumieć zaburzenia metaboliczne leżące u
podstaw padaczki oraz określić ilość Gln, Glu oraz GABA,
jednakże na obecnym etapie jest to trudne ze względu na
to, że piki tych metabolitów w widmie spektroskopowym
nakładają się na siebie. Sygnały tych trzech substancji
występują w przedziale między 1,9 a 3,8 ppm. MRS stwarza
nowe możliwości do poznania zaburzeń leżących u podstaw
padaczki, poszukiwania ognisk padaczkorodnych, a w przyszłości także monitorowania terapii. Szczególnym polem do
badań spektroskopowych są padaczki uznawane za padaczki
pierwotnie uogólnione, w których nie można wykazać obecności pojedynczego ogniska padaczkorodnego. Przedstawione badania pozwalają mieć nadzieję, że rozwój metod
spektroskopowych umożliwi dokładne poznanie patogenezy
tych padaczek.
PIŚMIENNICTWO
[1] Jurkiewicz E.: Zastosowanie nowych technik rezonansu magnetycznego
w neurologii. [w:] Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Tom 9. Jóźwiak S. [red.], Wyd. Bifolium, Lublin 2007.
[12] Savic I., Österman Y., Helms G.: MRS shows syndrome differentiated
metabolite hanges in human- generalized epilepsies. Neuroimage,
2004:21, 163–172.
[2] Halwa S.: Fizyczne podstawy obrazowania w neuroradiologii, [w:] Neuroradiologia. J. Walecki (red.), Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”
Sp.zo.o., Warszawa 2000.
[13] Savic I., Lekvall A., Greitz D. et al.: MR spectroscopy shows reduced
frontal lobe concentrations of N-acetyl aspartate in patients with juvenile
myoclonic epilepsy. Epilepsia, 2000:41, 290–296.
[3] Lin A., Ross B., Harris K. et.al.: Efficacy of Proton Magnetic Resonance
Spectroscopy in Neurological Diagnosis and Neurotherapeutic Decision
Making. The Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 2005:2, 197–198.
[14] Mory S.B., Li L.M., Guerreiro C.A. et al.: Thalamic dysfunction in juvenile myoclonic epilepsy: a proton MRS study. Epilepsia, 2003:44, 1402–
1405.
[4] Fix J.D.: Neuroprzekaźniki i szlaki nerwowe, [w:] Neuroanatomia. J. Moryś
(red.), J. Urban & Partner, Wyd. Med., Wrocław 1997.
[15] Haki C., Gümüstas O.G., Bora I. et al.: Proton magnetic resonance spectroscopy study of bilateral thalamus in juvenile myoclonic epilepsy. Seizure, 2007:16(4), 287–295.
[5] Maheshwari S., Fatterpekar G., Castillo M., Mukherji K.: Proton MR spectroscopy of the brain. Seminars in Ultrasound, CT and MRI. W.B.Saunders
Company, Chapel Hill 2000.
[16] Fojtikova D., Brazdil M., Horky J. et al.: Magnetic resonance spectroscopy of the thalamus in patients with typical absence epilepsy. Seizure,
2006:15, 533–540.
[6] Leutmezer F., Lurger S., Baumgartner Ch.: Focal features in patients with
idiopathic generalized epilepsy. Epilepsy Res., 2002:50, 293–300.
[17] Moore C., Wardrop M., Frederick B. et al.: Topiramat raises anterior
cingulate cortex glutamine levels in healthly men; 4,0 T magnetic resonance spectroscopy study. Psychopharmacology, 2006:188, 236–243.
[7] Serles W., Li L., Dubeau F. et al.: NAA/Cr is decreased in the temporal
lobes of patients with primary generalized epilepsy. Fourth International
Congress on Epilepsy, Florence 2000.
[8] Hajek M., Dezortova M., Krsek P.: H MR spectroscopy in epilepsy. EJR,
2008; 67: 258–267.
[9] Petroff O.A.C., Duncan J.S.: Magnetic resonance spectroscopy, [in:] Epilepsy a comprehensive textbook J. Engel, T. Pedley (red.), Lippincott
William&Wilkins, Philadelphia 2008.
[10] Peeling J., Sutherland G.: 1H magnetic resonance spectroscopy of extracts of human epileptic neocortex et hipocampus. Neurology, 1993:43,
589–594.
[18] Petroff O.A.C., Rothman D.L., Behar K.L. et al.: Human brain GABA levels
rise rapidly after initiation of vigabatrin therapy. Neurology, 1996:47(6),
1567–1571.
[19] Petroff O.A.C., Rothman D.L., Behar K.L. et al.: Initial observations on
effect vigabatrin on in vivo 1Hspectroscopic measurements of γ-Aminobutyric Acid, Glutamate and Glutamine in human brain. Epilepsia,
1995:36, 457–464.
[20] Hajek M., Dezortova M., Liscak R. et al.: H MR spectroscopy of mesial
temporal lobe epilepsies treated with gamma knife. EJR, 2003:13, 994–
1000.
[11] Petroff O.A.C., Errante L.S., Rothman D.L. et al.: Neuronal and glial metabolite kontent of the epileptogenic human hippocampus. Ann. Neurol.,
2002:52, 635–642.
Adres do korespondencji:
Joanna Michalska, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49, e-mail: [email protected]
64
Neurologia D ziecięca
Download