C:\Documents and Settings\andrzej\Moje dokumenty\Fizyka

advertisement
PWSZ w Kaliszu
Katedra Informatyki
I rok informatyki (studia stacjonarne I stopnia)
Imię i nazwisko: ...........................................................
Numer indeksu: ......................... Grupa: .............
Kolokwium nr 1 z ćwiczeń do przedmiotu Fizyka
Zestaw 1
1 (4 pkt). Pojazd elektryczny znajduje się początkowo w spoczynku, a potem zaczyna poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym po linii prostej z przyspieszeniem równym 2 m/s2. Po osiągnięciu prędkości 20 m/s pojazd zaczyna zwalniać ze stałym
przyspieszeniem równym 1 m/s2 i w końcu zatrzymuje się.
a) Jak długo pojazd znajdował się w ruchu?
b) Jaką przebył drogę w tym czasie?
2 (4 pkt). Samolot lecący z prędkością 290 km/h nurkuje pod kątem 2 = 30° do poziomu i wypuszcza pocisk. Odległość w poziomie od punktu wyrzucenia pocisku do jego spadku na ziemię wynosi d = 700 m.
a) Jak długo trwał lot pocisku?
b) Na jakiej wysokości nad ziemią pocisk ten został wystrzelony?
3 (2 pkt.). Pewna osoba pcha poziomo skrzynię o masie 55 kg, działając siłą 220 N, aby przesunąć ją po podłodze. Współczynnik tarcia kinetycznego między skrzynią i podłogą
wynosi 0,35.
a) Jaka jest wartość siły tarcia?
b) Jaka jest wartość przyspieszenia skrzyni?
4 (3 pkt.). Siła zewnętrzna o wartości 122 N skierowana ukośnie w górę pod kątem 37° do poziomu ciągnie po poziomej podłodze kloc o masie 100 kg ze stałą prędkością o wartości 5 m/s. Jaką pracę wykonuje ta siła nad klocem w jednostce czasu?
5 (2 pkt.). Ciężarówka o masie 2100 kg, jadąca na północ z prędkością 41 km/h, skręca w pewnej chwili na wschód i przyspiesza do prędkości 51 km/h.
a) Ile wynosi zmiana energii kinetycznej
ciężarówki przy tym manewrze?
(wypełnia oceniający)
b) Jaka jest wartość pędu ciężarówki?
6 (4 pkt). a) Ile wynosi prędkość liniowa satelity ZieZadanie
Liczba punktów
mi na orbicie kołowej odległej o 160 km
1
od powierzchni Ziemi (o promieniu 6370
2
km)?
b) Ile wynosi okres obiegu Ziemi przez te3
go satelitę?
4
5
Oceny:
< 10 pkt. – ndst
10 – 11 pkt. – dst
12 – 13 pkt. – dst +
14 – 15 pkt. – db
16 – 17 pkt. – db+
18 – 19 pkt. – bdb
6
Razem punktów
Ocena
.............
(podpis)
PWSZ w Kaliszu
Katedra Informatyki
I rok informatyki (studia stacjonarne I stopnia)
Imię i nazwisko: ...........................................................
Numer indeksu: ......................... Grupa: .............
Kolokwium nr 1 z ćwiczeń do przedmiotu Fizyka
Zestaw 2
1 (4 pkt.). a) Z jaką prędkością trzeba rzucić piłkę z ziemi pionowo w górę, aby jej maksymalne wzniesienie wyniosło 50 m?
b) Jak długo będzie ona w powietrzu?
2 (4 pkt.). Pocisk, wystrzelony poziomo z działa umieszczonego 45 m nad poziomym terenem,
wylatuje z lufy z prędkością 250 m/s.
a) Jak długo będzie trwał lot pocisku?
b) W jakiej odległości w poziomie od działa (punktu wystrzelenia) pocisk spadnie
na ziemię?
3 (2 pkt.). Na podłodze stoi komoda, której masa wraz z zawartością wynosi 45 kg.
a) Jaką minimalną siłę należy przyłożyć poziomo do tej komody, aby ruszyć ją
z miejsca, jeśli współczynnik tarcia statycznego między komodą i podłogą jest
równy 0,45?
b) Jaka będzie wartość tej minimalnej siły, gdy z komody wyjmie się szuflady i ubrania o łącznej masie 17 kg?
4 (3 pkt.). Prostopadłościenna bryła lodu ześlizguje się bez tarcia po równi nachylonej do
poziomu pod kątem 2 = 50°,r a pracownik chłodni działa na nią za pomocą liny skierowanej wzdłuż równi siłą F o wartości 50 N. Gdy bryła ześlizguje się o d = 0,5 m,
jej energia kinetyczna wzrasta o 90 J. Jaki byłby przyrost energii kinetycznej bryły
na tej samej drodze, gdyby lina nie była przymocowana do bryły?
5 (2 pkt.). Ciężarówka o masie 2100 kg, jadąca na północ z prędkością 41 km/h, skręca w pewnej chwili na wschód i przyspiesza do prędkości 51 km/h.
a) Ile wynosi zmiana energii kinetycznej
ciężarówki przy tym manewrze?
b) Jaka jest wartość pędu ciężarówki?
(wypełnia oceniający)
6 (4 pkt). Satelita krąży wokół planety o nieznanej
Zadanie
Liczba punktów
masie po orbicie o promieniu 2 @ 107 m.
1
Wartość siły grawitacyjnej, jaką działa pla2
neta na satelitę, wynosi F = 80 N.
a) Ile wynosi energia kinetyczna satelity na
3
orbicie?
4
b) Jaka byłaby wartość siły F, gdyby pro5
mień tej orbity zwiększył się do wartości
6
3 @ 107 m?
Razem punktów
Oceny:
< 10 pkt. – ndst
10 – 11 pkt. – dst
12 – 13 pkt. – dst +
Ocena
14 – 15 pkt. – db
16 – 17 pkt. – db+
18 – 19 pkt. – bdb
.............
(podpis)
Download