U M O W A KUPNA – SPRZEDAŻY

advertisement
U M O W A KUPNA – SPRZEDAŻY
SPRZEDAJĄCY
KUPUJĄCY
WŁAŚCICIEL:
WŁAŚCICIEL:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
( imię i nazwisko/nazwa firmy )
( imię i nazwisko/nazwa firmy )
........................................................................................................................
........................................................................................................................
( adres – ulica nr domu i mieszkania/siedziba firmy )
( adres – ulica nr domu i mieszkania/siedziba firmy)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
( kod pocztowy, miejscowość )
( kod pocztowy, miejscowość )
PESEL: …................................................................................................
PESEL: .........................................................................................................
REGON (dotyczy firm) ............................................ ........ ………..……...
REGON (dotyczy firm) .......................................................................... ……..
WSPÓŁWŁAŚCICIEL:
WSPÓŁWŁAŚCICIEL:
........................................................................................................................
........................................................................................................................
( imię i nazwisko/nazwa firmy )
( imię i nazwisko/nazwa firmy)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
( adres – ulica nr domu i mieszkania/siedziba firmy )
( adres – ulica nr domu i mieszkani/siedziba firmya)
........................................................................................................................
........................................................................................................................
( kod pocztowy, miejscowość )
( kod pocztowy, miejscowość )
PESEL: ….............................................................................................. .
PESEL: ...........................................................................................................
REGON (dotyczy firm) .............................................. ........ ……………..
REGON (dotyczy firm) .....................................................................................
1. Przedmiotem umowy jest pojazd : ........................................................................................................................................................... ,
( marka, typ, model )
numer rejestracyjny: ……………………….. rok produkcji: ……............... , pojemność: …….................... cm³
2.
3.
4.
5.
6.
7.
nr nadwozia – podwozia (VIN):
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego
przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: ...................................................................................................... ,
słownie: ......................................................................................................................................................................................................................... .
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w punkcie 1 niniejszej
umowy za kwotę określoną w punkcie 3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje;
kupujący kwituje jednocześnie odbiór wyżej wymienionego pojazdu.
Kupujący oświadcza, że stan techniczny jest mu znany.
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej
umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
Informacje dodatkowe: ........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym
zakresie przepisy kodeksu cywilnego.
9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
10. Umowa została zawarta w: ............................................................................................. , dnia: .................................................. .
( miejscowość )
...........................................................................................................
( podpis sprzedającego )
( data, godzina)
............................................................................................................
( podpis kupującego )
Download
Study collections