Curriculum Vitae

advertisement
Curriculum Vitae
Name: Andrzej Szahaj
Address (work): Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University, 87100 Toruń, Fosa Staromiejska 1a, Poland, tel. (48 56) 611-3667, fax: (48 56)
652-2769), e-mail: [email protected]
Address (home): 87-100 Toruń, Św. Józefa 2a/8, Poland tel. (48 56) 652-9129
Date of Birth: 16 January 1958, Bydgoszcz, Poland,
Citizenship: Polish
Family status: Married (Daughter, 23; Son, 17)
University Education: Adam Mickiewicz University, Poznań, 1976-1980
(major: Cultural Studies)
Degrees:
M.A., Adam Mickiewicz University, Ponań, 1980
Ph.D., Philosophy, Adam Mickiewicz University, Poznań, 1988
Thesis: Culture and Communication. The Critical Theory of Jurgen Habermas
in the Light of a Social-Regulative Theory of Culture
Second Doctorate (Habilitationsschrift), Adam Mickiewicz University, Poznań,
1996
Thesis: Irony and Love. The Neopragmatism of Richard Rorty in the Context of
the Postmodernist Controversy
Present Post: Professor (2001 - ), Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus
University,Toruń, Poland; Head of the Institute of Philosophy, Chair of the Unit
of Contemporary Philosophy
Previous Posts: Doctoral candidate, Adam Mickiewicz University, 1982 1985
Assistant Professor, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus
University, Torun, 1985 - 1988
Adjunct
Professor
(Tutor),
Institute
of
Philosophy,
Nicolaus
Copernicus University, 1988 - 1997
Associate Professor, Institute of Philosophy, Nicolaus Copernicus University,
1997 - 2001
Courses currently taught:
1. History of
Philosophy (Survey course from Thales to Wittgenstein,
emphasis on ethics and political theory)
2. XXth Century Philosophy of Culture (E. Cassirer, S. Freud, H. G. Gadamer,
structuralism, poststructuralism, post-modernism)
3. Recent Anglo-Saxon Philosophy (Russell, Moore, Wittgenstein, Austin,
Quine, Davidson, Putnam, Rorty)
4. Recent
Political
Philosophy (Frankfurt
School,
neoliberalism,
communitarianism,
libertarianism,
feminism,
neoconservatism,
multiculturalism)
5. How to Read and Translate Philosophical Texts Written in English
Fellowships:
St. John's College, Oxford University, September 1987, Visiting Fellow
St. John's College, Cambridge University, October 1989 - April 1990 (two
terms), Visiting Fellow
St. Andrews University, Department of Moral Philosophy, April - June 1993,
Visiting Fellow
University of Virginia, Department of Philosophy, Charlottesville, September
1993 - June 1994, ACLS Visiting Scholar
Cambridge University, Faculty of Social and Political Sciences,
October - November 1996, Visiting Scholar
University of Leeds, Department of Politics, February 1998, Visiting Scholar
The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social
Sciences, Wassenaar, September 1998 - February 1999, Mellon Fellow
University of California, Berkeley, Department of History, February - July
1999, The Kosciuszko Foundation Visiting Scholar
Stanford University, Fulbright Visiting Scholar, 2002/2003
Bellagio Rockefeller Center (Bellagio, Italy) August - September 2004
Postgraduate Courses:
Philosophy
and
Social
Science,
Inter-University
Postgraduate Studies, Dubrovnik, 1986, 1987, 1988
Centre
of
Awards and Honors: Award of the Rector of Nicolaus Copernicus University,
1988, 1989, 1991, 1992, 1995, 2001, 2004; 2005, Award of the Polish Ministry
of Education 1997, 2005, Srebrny Krzyż Zasługi (Silver Cross of Merits) 2004
2
2
Membership in professional associations:
The Aristotelian Society
Society for the Advancement of American Philosophy
Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Polish Philosophical Society)
Komitet Nauk o Kulturze PAN (Committee of Cultural Studies of Polish
Academy of Science)
Other professional activities:
Papers read at conferences in: the USA, England, Scotland, Austria, Germany,
Israel, Egypt, Denmark, Norway, France, the Netherlands, Turkey, Spain, Malta
and Croatia.
List of Publications
Books:
Wokół teorii krytycznej Jurgena Habermasa (On the Critical Theory of Jurgen
Habermas), editor (with A.M.Kaniowski) and contributor, Warszawa,
Kolegium Otryckie, 1987
Krytyka, emancypacja, dialog. Jurgen Habermas w poszukiwaniu nowego
paradygmatu teorii krytycznej (Critique, Emancipation, Dialogue: Jurgen
Habermas in Search of a New Paradigm of Critical Theory), Warszawa,
Kolegium Otryckie, 1990
Pomiędzy pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda
Rorty'ego (Between Pragmatism and Postmodernism. On Richard Rorty's
Philosophy), editor and contributor, Toruń, Wydaw. UMK, 1995
O filozofowaniu, perypetiach dzisiejszej kultury i rebus publicis: z profesorem
Stefanem Morawskim rozmawiają Andrzej Szahaj i Anna Zeidler-Janiszewska
(On Philosophy, the Fate of Culture Today and the Rebus Publicis (Andrzej
Szahaj and Anna Zeidler-Janiszewska talk with Professor Stefan Morawski),
Toruń, Adam Marszałek, 1995
Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o
postmodernizm (Irony and Love. The Neopragmatism of Richard Rorty in the
Context of the Postmodernist Controversy), Wrocław, Leopoldinum, 1996
Postmodernizm a filozofia (Postmodernism and Philosophy), editor (with
Stanisław Czerniak) and contributor, Warszawa, Wydawn. IFIS PAN, 1996
3
3
Filozofia amerykańska dziś (American Philosophy Today), editor (with T.
Komendziński) and contributor, Toruń, Wydaw. UMK, 1999
Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”
(Individual or Community? The Debate between Liberals and Communitarians
and the „Polish Matter””), Warszawa, Aletheia, 2000
Postmodernizm w kulturze współczesnej (Postmodernism in Contemporary
Culture), Bydgoszcz, Wers, 2001
Indywidualizm, wspólnotowość, polityka (Individualism, Community and
Politics), (editor with M.N. Jakubowski and K. Abriszewski ), Toruń, 2002
Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i
polityki (The Compulsory Power of Culture. Articles and Essays in the
Philosophy of Cultute, Cognition and Politics), Toruń, Wydawnictwo UMK,
2004
E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności (E
Pluribus Unum? Dilemma of Multiculturalism and Political Correctness),
Kraków, Universitas, 2004
Filozofia polityki (Philosophy of Politics, co-author with Marek N.
Jakubowski), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2005
Od filozofii polityki do praktyki politycznej (From Political Philosophy to
Political Practice), editor and contributor, Toruń 2006
Articles:
„Interes - poznanie - dyskurs - prawda. Jurgena Habermasa teoria poznania”
(Interest - Cognition - Discourse - Truth. Jurgen Habermas's Theory of
Cognition), Studia Filozoficzne, 1985, vol. 4/1985
„Główne idee Jurgena Habermasa teorii kompetencji komunikacyjnej” (The
Main Ideas of Jurgen Habermas's Theory of Communicative Competence),
Studia Metodologiczne, 1985, vol. 24
„Jurgena Habermasa teoria działania komunikacyjnego. Próba rekonstrukcji”
(Jurgen Habermas's Theory of Communicative Action. An Attempt at a
Reconstruction). in: Andrzej M. Kaniowski, Andrzej Szahaj (eds), Wokół teorii
krytycznej Jurgena Habermasa (On the Critical Theory of Jurgen Habermas)
4
4
„Veszelyzteti-e Lengyelorszagot a joguralom lopodzko ellenforradalma” (Is
Poland "Threatened" by a Creeping Counter-Revolution by the Rule of Law?),
(with Adam Czarnota), Szazadveg, Budapest, 1988, vol. 6-7/1988
„Barry Hindess and Paul Q. Hirst o sposobie produkcji, formacji społecznej i
przejściu międzyformacyjnym” (On B.Hindess' and Paul Q. Hirst's Conception
of Social Transformations), in: Adam Czarnota, Kazimierz Wajda, Andrzej
Zybertowicz (eds), Interdyscyplinarne Studia nad Genezą Kapitalizmu
(Interdyscyplinary studies in the Genesis of Capitalism), Toruń, Wydawn.
UMK, 1989
„Moc refleksji a siła tradycji, autorytetu i przesądów. Prezentacja polemiki
pomiędzy Jurgenem Habermasem i Hansem G. Gadamerem” (The Strength of
Reflection and the Power of Tradition, Authority and Prejudgement. Habermas
versus Gadamer), Studia Metodologiczne, 1990, vol. 25
„Reflections on the Methodology of Social Sciences in the Critical Theory of
Jurgen Habermas”, in: Jerzy Kmita, Krystyna Zamiara (eds), Visions of Culture
and the Models of Cultural Sciences, Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1989
„Ciągłość i zmiana teorii krytycznej. Przyczynek do analizy ewolucji poglądów
Jurgena Habermasa” (Continuity and Change in the Critical Theory of Society.
Contribution to an Analysis of the Evolution of Jurgen Habermas's Views),
Studia Filozoficzne, 1989, vol. 9/1989
„Actuality of the Frankfurt School's Critical Theory of Society: The Polish
Reception”, in: Philip Engeldorp Gastelaars, Sławomir Magala, Otto Preuss
(eds), Critics and Critical Theory in Eastern Europe, Rotterdam, Universitaire
Pers Rotterdam, 1989
„O komunikacyjnym zwrocie w teorii krytycznej Jurgena Habermasa” (On the
Communicative Turn in the Critical Theory of Jurgen Habermas), in: Lech
Witkowski (ed), Dyskursy rozumu: pomiędzy przemocą a emancypacją
(Discourses of Reason: Between Violence and Emancipation), Toruń, Wydaw.
Adam Marszałek, 1990
„Główne idee społeczno-filozoficzne krytycznej teorii społeczeństwa szkoły
frankfurckiej” (The Main Socio-Political Ideas of the Critical Theory of Society
of the Frankfurt School), Acta Universitatis Nicolai Copernici, Philosophy,
Toruń 1990. vol. 11
„Główne przesłanki epistemologiczne i metodologiczne krytycznej teorii
społeczeństwa szkoły frankfurckiej” (Horkheimer, Adorno, Marcuse), (The
Main Epistemological and Methodological Assumptions of the Critical Theory
of the Frankfurt School (Horkheimer, Adorno, Marcuse)), in: Krystyna Zamiara
5
5
(ed), Epistemologiczne podstawy badań nad kulturą (Studies in the
Epistemological Foundations of the Humanities), Warszawa, PWN, 1992
„Richard Rorty czyli nieodparty urok (neo)pragmatyzmu w postmodernizm
przemienionego” (Richard Rorty or Irresistible Charm of (Neo)Pragmatism
Transmuted into Postmodernism), in: A.Zeidler-Janiszewska (ed), Oblicza
postmoderny (Faces of Postmodernity), Warszawa, Instytut Kultury, 1992
„Światopogląd lewicy, światopogląd prawicy” (Outlook of the Left, Outlook of
the Right), Przegląd Społeczny,1992, vol. 9
„A Few Remarks on Richard Rorty's Philosophy”, Ruch Filozoficzny, 1993,
vol.2/1993
„Jerzy Kmita - między modernizmem a postmodernizmem” (Jerzy Kmita Between Modernism and Postmodernism), Acta Universitatis Nicolai
Copernici, Philosophy, 1993, vol. 16, the same text in English as „Between
Modernism and Postmodernism: Jerzy Kmita's Epistemology”, in: Anna
Zeidler-Janiszewska (ed), Epistemology and History, Amsterdam - Atlanta,
Rodopi 1996
„Wszystko już było (jak zostać geniuszem w epoce postmodernizmu)”,
(Everything Has Already Happened or How To Be a Genius in the Postmodern
World), Hydra, 1993, vol. 6
„Fundamentalizm” (Fundamentalism), Przegląd Społeczny, 1993, vol. 9
„Teksty na wolności. Strukturalizm - poststrukturalizm - postmodernizm”
(Texts at Liberty. Structuralism, Poststructuralism, Postmodernism), Kultura
Współczesna, 1993, vol. 2/1993
„Jean Baudrillard - pomiędzy rozpaczą a ironią” (Jean Baudrillard - Between
Despair and Irony), Kultura Współczesna, 1993, vol. 3/1993
„Richarda Rorty'ego humanizm bez metafizyki i jego etyczno-polityczne
implikacje” (Richard Rorty's Humanism without Metaphysics, and its Ethical
and Political Implications), Etyka, 1993, vol. 26
„Nadzieja w ponowoczesności. Stanowisko Zygmunta Baumana na mapie
sporu o postmodernizm” (The Hope Lies in Postmodernity. Zygmunt Bauman's
Position on the Map of a Debate on Postmodernity), in: Anna ZeidlerJaniszewska, Trudna ponowoczesność. Rozmowy z Zygmuntem Baumanem
(Difficult Postmodernity. Conversations with Zygmunt Bauman), Poznań,
Wydaw. Humaniora, 1995
6
6
„O tzw. mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej” (On the Socalled Strong Programme in the Sociology of Knowledge of the Edinburgh
School), Kultura Współczesna, 1995, vol. 1-2/1995
„Neopragmatyzm Richarda Rorty'ego” (Richard Rorty's Neopragmatism), w:
Józef Pawlak (ed), Kierunki filozofii współczesnej, (Main Orientations in
Recent Philosophy), Toruń, Wydawn. UMK, 1995
„Postmodernizm” (Postmodernism), w: Józef Pawlak (ed), Kierunki filozofii
współczesnej, (Main Orientations in Recent Philosophy),Toruń, Wydaw. UMK,
1995
„The Task of Philosophy”, History of European Ideas, vol. 20, vol. 1-3, 1995
„Ponowczesność - czas karnawału? Postmodernizm - filozofia błazna?”
(Postmodernity - a Time of Carnival? Postmodernism - the Philosophy of the
Clown?), Odra, November 1995
„Ironia, majsterkowanie i miłość” (Irony, Tinkering and Love), in: Zbigniew
Kwieciński (ed), Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie (Democracy
and Education), Toruń, Edytor, 1996
„Co to jest postmodernizm?” (What is Postmodernism?), Ethos, vol. 33-34,
1996
„Bać się postmodernizmu?” (Should We Be Afraid of Postmodernism?), in:
Stanisław Czerniak, Andrzej Szahaj (red), Postmodernizm a filozofia
(Postmodernism and Philosophy), Warszawa, Wydawn. IFIS PAN, 1996
„Głos w dyskusji” (Contribution to the Discussion), in: Józef Niżnik, John W.
Sanders (eds), Debating the State of Philosophy. Habermas, Rorty, Kołakowski,
Westport, Praeger, 1996
„Granice anarchizmu interpretacyjnego” (The Limits of Interpretative
Anarchism), Teksty Drugie, 1997, vol. 6/1997
„Czy możliwa jest kultura do końca zidiosynkratyzowana?” (Is a Wholly
Idiosyncratic Culture Possible?) , Kultura Współczesna, 1997, vol. 2/1997
„Neopragmatyzm Hilarego Putnama” (The Neopragmatism of Hilary Putnam),
Przegląd Filozoficzny, 1998, vol. 1/1998
„Filozofia i jej problemy jako elementy kultury” (Philosophy and its Problems
7
7
as Elements of Culture), introduction to: Richard Rorty, Konsekwencje
pragmatyzmu (Consequences of Pragmatism), Warszawa, Wydawn. IFIS PAN,
1998
„O fundamentalizmie i nie tylko” (On Fundamentalism (and not only)), Etyka,
1998, vol. 31
„Paninterpretacjonizm, czyli nie ma niczego w tekście czego by pierwej nie
było w kontekście” (Paninterpretationism, or There is Nothing in a Text which
Is not Previously in a Context ), Teksty drugie, 1998, vol. 4/1998
„Kilka pytań do Profesora Wolfganga Welscha po lekturze jego książki Unsere
postmoderne Moderne” (Several Question to Professor Wolfgang Welsch after
a Lecture of his Book, Unsere postmoderne Moderne) in: Roman Kubicki (ed.),
Filozoficzne konteksty rozumu transwersalnego. Wokół koncepcji Wolfganga
Welscha (The Philosophical Contexts of Transversal Reason. On Wolfgang
Welsch’s Conceptions), Poznań, Wydaw. Humaniora, 1998
„Gonić harcowników?” (Should we Chase Away Outsiders?), Teksty drugie,
1999, vol. 6/1999
„Jednostka czy wspólnota? O sporze liberałów z komunitarystami w
najnowszej filozofii polityki” (Individual or Community? On the Debate
between Liberals and Communitarians in Recent Political Philosophy), in:
Justyna Miklaszewska (ed.) Liberalizm u schyłku XX wieku (Liberalism at the
End of the 20th Century), Kraków, Meritum, 1999
„Spór o Rorty’ego” (A Debate on Rorty), Toruński Przegląd Filozoficzny, vol.
2/2000
„What Kind of Liberalism do Poles (and not only Poles) Need?”, in: J.
Miklaszewska (ed.), Democracy in Central Europe 1989 - 99, Kraków,
Meritum, 2000
„Rozczarowanie” (Disappointment), Przegląd Polityczny, 2000, vol. 45
„Filozofia jako działalność sensotwórcza” (Philosophy as a Sense-Making
Activity), Przegląd Filozoficzny, vol. 2/2000
„Stefana Morawskiego prywatna wojna z postmodernizmem” (Stefan
Morawski’s Private War with Postmodernism), Odra, vol. 1/2001
„Polubić konserwatyzm?” (Conservatism: Should we Like it?), Przegląd
Polityczny 2001, vol. 48
8
8
„Sprawiedliwość jako bezstronność” (Justice as Fairness), Przegląd Polityczny,
2001, vol. 51
„Cultural Pluralism and the Problem of Tolerance”, in: E. Rewers, J. Sójka
(eds), Man within Culture at the Threshold of the 21st Century, Poznań,
Wydaw. Humaniora, 2001
“Nie ma niczego poza interpretacją, tako rzecze Stanley Fish”, (There is
Nothing apart from Interpretation, so Says Stanley Fish), Errgo, 2001, vol.2
„Ponowoczesny liberalizm Johna Graya”
Liberalism), Przegląd Polityczny, 2002, vol. 10
(John
Gray’s
Postmodern
„Znakoświat” (World as a Sign), Teksty drugie, 2002, vol.4
„Racjonalizm, technokratyzm i śmierć polityki” (Rationalism, technocracy and
the death of politics), in: J. Miklaszewska (ed.), Rozum a porządek społeczny
(Reason and Social Order), Kraków 2002
„Zniewalająca moc kultury” (Compulsory Power of Culture: Introduction), w:
S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka,. Eseje wybrane (Interpretation,
Rhetoric, Politics. Selected Essays), Kraków: Universitas, 2002
“Bałkanizacja USA ?” (USA Balkanized?), Przegląd Polityczny, 2003, vol. 59
„Poprawność polityczna i jej praktyki” (Political Correctness and its Practics),
Przegląd Polityczny, 2003, vol. 60
„Tandeta i wyrafinowanie. Rzecz o Ameryce” (Trash and Refinement. An Essay
on America), Przegląd polityczny, 2003, vol. 61
„Idelogia wielokulturowości w kontekście filozofii polityki” (The Ideology of
Multiculturalism in the Light of Political Philosophy), Errgo, 2004, vol. 6
„Nostalgia za jednością” (Nostalgia for Unity), Przegląd polityczny, 2004, vol.
67/68
Niesprawiedliwość a demoralizacja (Injustice and Demoralization), w: P. Żuk
(ed.), Demokracja spektaklu? (Democracy of Spectacle?), Warszawa: Scholar
2004
Feminizm tak, wypaczenia nie! (Feminism - Yes, Vitations of Feminism – No!),
Przegląd polityczny, 2004, vol. 66
9
9
Polska niesprawiedliwość (Polish Unjustice), in: J. Hudzik (ed.), Sfera
publiczna (Public Sphere), Lublin 2006
Etyczne i polityczne dylematy wielokulturowości (Ethical and Political
Dilemmas of Multiculturalism), in: D. Probucka (ed.), Etyka i polityka (Ethics
and Politics), Kraków 2006
Relatywizm i fundamentalizm (Relativism and Fundamentalism), Dziennik,
2006, no. 30
Reviews (of):
Zdzisław Krasnodębski, Upadek idei postępu (Collapse of the Idea of
Progress), Twórczość, 1991, vol.10/1991
Ernest Gellner, Narody i nacjonalizm (Nations and Nationalism), Twórczość,
1992, vol.1/1992
Anna Zeidler-Janiszewska (ed), Adorno - pomiędzy moderną a postmoderną
(Adorno - Between Modernity and Postmodernity), Twórczość, 1992, vol.
2/1992
Isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności (Two Concepts of Liberty), Twórczość,
1992, vol. 4/5
Bogdan Baran,
vol.9/1992
Postmodernizm
(Postmodernism),
Twórczość, 1992,
Zygmunt Bauman, Nowoczesność i zagłada (Modernity and the Holocaust),
Twórczość, 1992, vol.12/1992
Tadeusz Szkołut (ed), Przemiany współczesnej świadomości artystycznej:
wokół postmodernizmu (Changes in Recent Art - On Postmodernity),
Twórczość, 1993, vol. 5/1993
Zygmunt Bauman, Modernity and Ambivalence, Cambridge, Polity Press, 1991,
Przegląd Literacko-Artystyczny, 1996, vol. 4/1996
Z. Bauman, Intimations of Postmodernity, London, Routledge, Etyka, 1995,
vol. 27,
Andrzej Zybertowicz,
Przemoc i poznanie. Studium z nie-klasycznej
socjologii, (Violence and Knowledge. Treatise in Non-classical Sociology of
10
10
Knowledge) Toruń, Wydaw. UMK, 1995, Przegląd Filozoficzny,1996, vol.
2/1996
Adam Chmielewski, Filozofia Poppera, (Popper's Philosophy), Wrocław,
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996, Ruch Filozoficzny, 1996,
vol.4/1996
Margaret A. Rose, The Post-modern and the Post-industrial, Cambridge,
Cambridge University Press, 1991, Kultura współczesna,1997, vol.3/1997
Marek P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura (The Effect
of Inscription. Jacques Derrida and Literature), Bydgoszcz, Wydaw. Homini,
1997, Pamiętnik Literacki, 1999, vol. 2/1999
Translations (all from English into Polish):
Jurgen Habermas, „Aspekty racjonalności działania” (Aspects of the Rationality
of Action), in: Andrzej M.Kaniowski, Andrzej Szahaj (eds.), Wokół teorii
krytycznej Jurgena Habermasa (On the Critical Theory of Jurgen Habermas),
Warszawa, Wydawn. Kolegium Otryckiego, 1987
„Dialektyka racjonalizacji, wywiad z Jurgenem Habermasem” (translated
together with Lech Witkowski), (The Dialectics of Rationalization. Interview
with Jurgen Habermas, in: Andrzej M.Kaniowski, Andrzej Szahaj (eds.),
Wokół teorii krytycznej Jurgena Habermasa (On the Critical Theory of Jurgen
Habermas ), Warszawa, Wydaw. Kolegium Otryckiego, 1987
Jean Heal, „Wittgenstein a relatywizm” (Wittgenstein and Relativism), Acta
Universitatis Nicolai Copernici, Philosophy, 1993, vol. 16
Zbigniew A. Pełczyński, „Hegel o stosunkach międzynarodowych” (Hegel on
International Relations), in: Zbigniew A. Pelczynski, Wolność, państwo,
społeczeństwo (Freedom, State and Society), Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 1998
Zbigniew A. Pełczyński, „Hegla filozofia polityczna. Kilka uwag o jej
współczesnej ważności” (Hegel's Political Philosophy: Some Thoughts on its
Contemporary Relevance), in: Z.A.Pełczyński, Wolność, państwo,
społeczeństwo (Freedom, State and Society), Wrocław, Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 1998
Richard Rorty, „Putnam a groźba relatywizmu” (Putnam and the Relativist
Menace), in: Andrzej Szahaj (ed.), Pomiędzy pragmatyzmem a
postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty'ego (Between Pragmatism
11
11
and Postmodernism. On Richard Rorty's Philosophy), Toruń, Wydaw. UMK,
1995
Richard Rorty, „Filozofia jako nauka, jako metafora i jako polityka”
(Philosophy as Science, as Metaphor and as Politics), in: Andrzej Szahaj (ed.),
Pomiędzy pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda
Rorty’ego (Bewteen Pragmatism and...) Toruń, Wydawn. UMK, 1995
Richard Rorty, „Filozofia a przyszłość” (Philosophy and the Future), Przegląd
Filozoficzny,1996, no. 1 (together with A. Grzeliński)
Jean Baudrillard, „Gra resztkami” (Game with Vestiges), in: Stanisław
Czerniak, Andrzej Szahaj (eds.), Postmodernizm a filozofia (Postmodernism
and Philosophy), Warszawa, Wydawn. IFIS PAN, 1996
Zygmunt Bauman, „Ponowoczesność czyli dekonstruowanie nieśmiertelności”
(Postmodernity or The Deconstruction of Immortality), In: Stanisław Czerniak,
Andrzej Szahaj (red), Postmodernizm a filozofia (Postmodernism and
Philosophy)
Stanley Fish, „Czy na tych ćwiczeniach jest tekst?” (Is There a Text in this
Class?), “Co czyni interpretację możliwą do przyjęcia?” (What Makes an
Interpretation Acceptable?), “Retoryka” (Rhetoric), “Drogą antyfromalistyczną
aż do końca” (Introduction: Going Down the Anti-Formalist Road), w: S. Fish,
Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane (Interpretation, Rhetoric,
Politics. Selected Essays), Kraków: Universitas 2002.
Richard Rorty, “Zmierzch prawdy ostatecznej i narodziny kultury literackiej”
(The Decline of Redemptive Truth and the Rise of Literary Culture), Teksty
drugie 2033, vol. 6/2003
Richard Rorty, Andrzej Szahaj, „Ameryka jako niedokończony projekt
(rozmowa)” (America as Unfinished Project, Andrzej Szahaj talks with Richard
Rorty), Przegląd polityczny, 2000, vol. 62/63
12
12
Download