CZĘSC TEORETYCZNA 1. BUDOWA MATERII 1.1. Budowa atomu

advertisement
CZĘSC TEORETYCZNA
1. BUDOWA MATERII
1.1. Budowa atomu
1.2. Budowa cząsteczki
2. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
2.1. Budowa układu okresowego
2.2. Wybrane pierwiastki bloku s
2.2. [. Charakterystyka ogólna
2.2.2. Lit, sód, potas
2.2.3. Beryl, magnez, wapń
2.2.4. Wodór
2.3. Wybrane pierwiastki bloku p
2.3.1. Charakterystyka ogólna
2.3.2. Fluor, chlor, brom, jod
2.3.3. Tlen i siarka
2.4. Wybrane pierwiastki bloku d
2.4.1. Charakterystyka ogólna
2.4.2. Żelazo
2.4.3. Mangan
2.4.4. Chrom
3. PODSTAWOWE POJĘCIA I PRAWA CHEMICZNE
3.1. Definicje
3.2. Podstawowe prawa chemiczne
3.3. Typy reakcji chemicznych
4. KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH
4.1. Tlenki
4.2. Wodorki
4.3. Wodorotlenki
4.4. Kwasy
4.5. Sole
5. ROZTWORY 1 MIESZANINY
5.1. Rodzaje roztworów
5.2. Roztwory ciekłe
5.2.1. Rozpuszczanie, rozpuszczalność
5.2.2. Rozpuszczalnik i substancja rozpuszczana
5.2.3. Czynniki wpływające na rozpuszczalność
5.3. Właściwości roztworów
5.4. Stężenia roztworów
5.5. Zjawiska powierzchniowe
5.5.1. Zjawisko sorpcji
5.5.2. Izotermy adsorpcji
5.5.3. Izoterma Langmuira
5.5.4. Zastosowanie adsorpcji
5.6. Układy koloidalne
5.6.1. Podział układów koloidalnych
5.6.2. Metody otrzymywania koloidów
5.6.3.Właściwości układów koloidalnych
5.6.4. Znaczenie i rozpowszechnienie układów koloidalnych
6. STATYKA I KINETYKA CHEMICZNA
6.1. Rząd reakcji
6.2. Czynniki wpływające na szybkość reakcji
6.3. Teoria zderzeń
6.4. Katalizatory
6.5. Równowaga chemiczna
7. DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA
7.1. Elektrolity
7.2. Kwasy i zasady
7.3. Dysocjacja kwasów i zasad w roztworach wodnych
7.4. Dysocjacja wody, pH roztworu
7.5. Hydroliza
7.6. Roztwory buforowe
7.7. Związki kompleksowe
8. ELEKTROCHEMIA
8.1. Reakcje utleniania-redukcji (redoks)
8.2. Ogniwa galwaniczne
8.2.1. Zasada działania ogniw
8.2.2. Podział półogniw
8.2.3. Siłą elektromotoryczna ogniwa (SEM)
8.2.4. Zastosowanie ogniw galwanicznych
8.3. Elektroliza
8.4. Korozja elektrochemiczna
9. WYBRANE ELEMENTY CHEMII ORGANICZNEJ
9.1. Pojęcia podstawowe
9.2. Węglowodory
9.2.1. Węglowodory łańcuchowe i cykliczne
9.2.2. Węglowodory aromatyczne (areny)
9.3. Alkohole i fenole
9.4. Aldehydy i ketony
9.5. Kwasy karboksylowe
9.6. Estry i tłuszcze
9.7. Aminy
9.8. Aminokwasy i białka
10. ROPA NAFTOWA. POLIMERY
10.1. Ropa naftowa
10.1.1. Skład chemiczny ropy naftowej
10.1.2. Destylacja frakcyjna
10.1.3. Przerób frakcji ropy naftowej
10.2, Polimery
10.2.1. Pojęcia ogólne
10.2.2. Podział polimerów
10.2.3. Właściwości użytkowe polimerów. Tworzywa sztuczne
CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA
11. ZASADY BHP W LABORATORIUM CHEMICZNYM
12. SZKŁO I SPRZĘT LABORATORYJNY
13. UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW
13.1. Reakcje charakterystyczne wybranych pierwiastków bloku s
13.2. Reakcje charakterystyczne wybranych pierwiastków bloku p
13.3. Reakcje charakterystyczne wybranych pierwiastków bloku d
14. TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH
15. MIESZANINY 1 ROZTWORY
16. KINETYKA REAKCJI CHEMICZNYCH
17. ELEKTROLITY W ROZTWORACH WODNYCH
17.1. Dysocjacja elektrolityczna. Wykładnik stężenia jonów wodorowych
17.2. Hydroliza soli. Roztwory buforowe
18. ELEKTROCHEMIA
18.1. Reakcje utleniania i redukcji (redoks)
18.2. Szereg elektrochemiczny metali. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza
18.3. Korozja elektrochemiczna
19. WYBRANE ELEMENTY CHEMII ORGANICZNEJ
19.1. Węglowodory
19.2. Alkohole
19.3. Aldehydy i ketony
19.4. Kwasy, estry, tłuszcze
19.5. Aminy, aminokwasy i białka
20. POLIMERY
ZAŁĄCZNIKI
Tablica 1
Tablica 2
Tablica 3
Tablica 4
Tablica 5
BIBLIOGRAFIA
ISBN: 978-83-7421-157-4
Download