a_z_Plan szkoleń tabela - załącznik nr

advertisement
Załącznik nr 2 do uchwały nr IIN/…………../2017 z dnia 26.04.2017r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”
Plan szkoleń pracowników i członków organów LGD „Trzy Doliny”
Lp.
1.
Nazwa szkolenia
Półrocze
Szkolenie BHP
2.
Szkolenie z
zakresu
kryteriów i
wyboru operacji
3.
Szkolenie z
zakresu ochrony
danych
osobowych
4.
Szkolenie z
zakresu aktualnie
obowiązujących
przepisów dot.
pracy Rady
5.
Szkolenie z
zakresu aktualnie
obowiązujących
przepisów dot.
pracy Rady
Planowany termin realizacji szkolenia
2016
2017
2018
2019
2020
2021
I
I
I
I
I
I
II
X
II
X
X
X
X
II
II
II
Przewidywany
czas szkolenia
(osobogodziny)
Uczestnicy
szkolenia
Planowana
liczba
uczestników
szkolenia
Rodzaj
dokumentu
potwierdzającego
ukończenie
szkolenia
6 osobogodzin
Pracownicy biura
3 osoby
certyfikat
24 osobogodziny
Członkowie Rady
8 osób
-
9 osobogodzin
Pracownicy biura
4 osoby
zaświadczenie/cer
tyfikat
6 osobogodzin
Członkowie Rady
Pracownicy biura
11 osób
zaświadczenie/cer
tyfikat
18 osobogodzin
Członkowie Rady
11 osób
zaświadczenie/cer
tyfikat
Załącznik nr 2 do uchwały nr IIN/…………../2017 z dnia 26.04.2017r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”
Plan szkoleń pracowników i członków organów LGD „Trzy Doliny”
6.
Szkolenie z
zakresu
udzielania
informacji
publicznej
7.
Szkolenie BHP
8.
Szkolenie z
zakresu
monitoringu i
ewaluacji dla
członków
Zarządu, Komisji
rewizyjnej i Rady
9.
Szkolenie z
zakresu
monitoringu i
ewaluacji dla
członków
Zarządu, Komisji
rewizyjnej i Rady
X
15 osobogodzin
Pracownicy biura
4 osoby
zaświadczenie/cer
tyfikat
X
10 osobogodzin
Pracownicy biura
4 osoby
zaświadczenie/cer
tyfikat
X
24 osobogodziny
Członkowie
organów –
Zarządu, Komisji
rewizyjnej i Rady
16 osób
zaświadczenie/cer
tyfikat
24 osobogodziny
Członkowie
organów –
Zarządu, Komisji
rewizyjnej i Rady
16 osób
zaświadczenie/cer
tyfikat
X
Załącznik nr 2 do uchwały nr IIN/…………../2017 z dnia 26.04.2017r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”
Plan szkoleń pracowników i członków organów LGD „Trzy Doliny”
10.
Szkolenie z
zakresu aktualnie
obowiązujących
przepisów dot.
wdrażania LSR
X
12 osobogodzin
Pracownicy biura
4 osoby
zaświadczenie/cer
tyfikat
11.
Szkolenia z
zakresu procedur
i kryteriów
wyboru operacji
X
30 osobogodzin
Członkowie rady
8 osób
zaświadczenie/cer
tyfikat
12.
Szkolenie z
zakresu
monitoringu i
ewaluacji
X
20 osobogodzin
Pracownicy biura
4 osoby
zaświadczenie/cer
tyfikat
13.
Szkolenie z
zakresu aktualnie
obowiązujących
przepisów dot.
pracy Rady
X
30 osobogodzin
Członkowie Rady
8 osób
Zaświadczenie/cer
tyfikat
Załącznik nr 2 do uchwały nr IIN/…………../2017 z dnia 26.04.2017r. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”
Plan szkoleń pracowników i członków organów LGD „Trzy Doliny”
14.
Szkolenie BHP
X
10 osobogodzin
Pracownicy biura
4 osoby
zaświadczenie/cer
tyfikat
Download