Archiwum Państwowe/Staatsarchiv Pierwsza wymiana

advertisement
WYMIANA POLSKO - NIEMIECKA
REALIZOWANA PRZEZ III LO W OLSZTYNIE
I OKEN-GYMNASIUM W OFFENBURGU
KOPERNIKUS MEETS OKEN!
 SPOKO BEDEUTET SUPER!
 SPOKO ZNACZY SUPER!

Początki …
Współpraca między III Liceum
Ogólnokształcącym a Oken - Gymnasium w
Offenburgu została zapoczątkowana
12 października 1998 roku. Została podpisana
umowa o współpracy. W imieniu szkoły
niemieckiej dokument podpisał
pan Manfred Kopp, w imieniu III LO pan Witold
Karpiński.

Kultura/Kultur
Am Anfang

Die Zusammenarbeit zwischen dem 3. Lyzeum
und Oken Gymnasium w Offenburgu hat am
12. Oktober 1997 angefangen.

Es wurde ein Vertrag über die Zusammenarbeit
unterschrieben.

Den Vertrag haben Herr Manfred Kopp und
Herr Witold Karpiński unterschrieben.
Archiwum Państwowe/Staatsarchiv
Pierwsza wymiana


W wymianach młodzieży z naszej szkoły
uczestniczą obecnie głównie uczniowie klas
niemieckich ze zwiększonym wymiarem
nauczania. Do chwili obecnej w wymianie
uczestniczyło ponad 100 uczniów III LO.
Wielokrotnie brały w niej udział nawet
rodzeństwa
Der erste Austausch



Am Austausch nehmen vor allem die Schüler
aus den Klassen mit Deutsch im erweiterten
Programm teil.
Bis heute haben am Austausch über 100 Schüler
teilgenommen.
Mehrmals sind sogar Geschwister nach
Offenburg gefahren.
Nad morzem/Am Meer
Projekty/Projekte
Cele współpracy







poznanie Niemiec i Polski, kultury i zabytków obu krajów,
poznanie szkoły niemieckiej i polskiej oraz rówieśników z
zaprzyjaźnionego liceum,
możliwość doskonalenia języka niemieckiego i sprawdzenia
swoich umiejętności w praktyce,
poznanie życia codziennego rodziny korespondenta (uczestnicy
wymiany mieszkają w domach swych kolegów),
kształcenie umiejętności przebywania i współpracy w grupie,
kontynuowanie zawiązanych przyjaźni na gruncie prywatnym
rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji
wobec innych kultur
W Strasburgu / In Strasburg
Ziele der Zusammenarbeit






die beiden Länder Deutschland und Polen, ihre Kultur
und Sehenswürdigkeiten kennen zu lernen,
deutsche und polnische Schule kennen zu lernen,
die Möglichkeit, die Kenntnisse der deutschen Sprache
zu vertiefen und in die Tat umzusetzen,
den Alltag der Gleichaltrigen kennen zu lernen,
Soziales Lernen, Zusammenarbeit in der Gruppe,
Entwicklung der Offenheit und Toleranz.
Spływ kajakowy / Kanufahrt
Jazda na rolkach / Rollschuhlaufen
Przyroda / Natur
PASCH Schulen: Partner der
Zukunft

Szkoły: Partnerzy przyszłości

Celem projektu jest promocja nauczania języka
niemieckiego i kontynuacja nauczania jego nauczania w
kolejnych etapach edukacyjnych.
Ziel der großangelegten Initiative ist es, ein
weltumspannendes Netz von über 1.000 Partnerschulen
aufzubauen und damit gerade bei jungen Menschen
Interesse für das moderne Deutschland und seine
Gesellschaft zu wecken.




Za koordynację projektu odpowiadają: Ambasada
Niemiec w Warszawie, Instytut Goethego i Centralny
Wydział Szkolnictwa za Granicą (Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen).
Ostatnia z wymienionych instytucji przejęła opiekę na
liceum.
Das Projekt wird in Polen von der Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland in Warschau, vom
Goethe-Institut und von der Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen koordiniert.
Download