FK - Advantec Software ITC

advertisement
Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.
Kompleksowa Obsługa Informatyczna
Ankieta przedwdrożeniowa
Lp
Zadanie czynność
Import danych
A.1
A.2
□ Brak importu danych
□ Import danych z programu Płatnik
□ Import danych z programu CRON
□ Import danych z programu Simple
□ Import danych z programu ProFin
□ Import danych z innego programu (………………………………………….)
□ Import kartoteki osobowej
□ Import kartoteki zarobkowej
□ Import kartoteki nieobecności
□ Import godzin pracy
Charakterystyka wdrożenia
B.1
B.2
B.3
B.4
□ Ilość zatrudnionych (orientacyjnie …….. osób)
□ Ilość składników płacowych (orientacyjnie ……..)
□ Ilość list płac w miesiącu …………..
□ Ilość wypłat w miesiącu dla jednej osoby (……)
□ Średnia ilość absencji (łącznie dla wszystkich zatrudnionych ………)
□ Indywidualne rozliczanie kosztów
□ Procentowy rozdział wynagrodzeń dla pojedynczych osób
□ Ilość umów-zleceń w miesiącu (…………….)
□ Ilość umów o dzieło w miesiącu (……………)
□ Obsługa zasiłków dla zleceniobiorców
□ Obsługa dodatkowych potrąceń dla zleceniobiorców
□ Obsługa zwrotu kosztów podróży służbowych dla zleceniobiorców
□ Indywidualne rozliczanie kosztów
□ Obsługa przelewów dla zleceniobiorców
□ Obsługa czasu pracy dla pracowników biurowych
□ Obsługa czasu pracy dla pracowników fizycznych – godzinowych
□ Obsługa systemów zmianowych
□ Współpraca z czytnikiem kart magnetycznych
□ HSK Data
□ Compil
□ ASEC
□ Inne ………
□ Zróżnicowany czas pracy w tygodniu czasu pracy
□ Obsługa i rozliczenie nadgodzin
□ Indywidualne mechanizmy naliczania płac (dodatki i potrącenia)
/jako załącznik do ankiety prosimy podać listę wraz z algorytmami naliczeń
nietypowych elementów płac wraz z podaniem źródła pobierania danych/
□ Maksymalna ilość rachunków ROR dla pojedynczej osoby
□ Obsługa dodatków stażowych i nagród jubileuszowych
Siedziba: 01-687 Warszawa ul Lektykarska 25 lok 4
tel./fax.: (48) 22 639 30 30 lub 639 30 31
KRS 0000222095 Regon 010969756 NIP 526-10-23-913
Konto: BPH III oddział w Warszawie,: 83 1060 0076 0000 3200 0098 5313
e-mail: [email protected],www.advantec-software.pl, www.asitc.pl
□ Obsługa zmiany stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca
□ Obsługa zmiany komórki organizacyjnej w trakcie miesiąca
Przebieg wdrożenia
C.1
C.2
C.3
C.4
□ Ilość osób obsługujących kadry …….
□ Ilość osób obsługujących płace ……..
□ Ilość osób z dodatkowym dostępem do danych ………
□ Wydruki list płac na drukarce laserowej/igłowej *)
□ Obsługa przelewów w formie wydruku/elektronicznej *)
□ Eksport dekretacji płac w formie
□ wydruku
□ eksportu do systemu FK Advantec
□ eksportu do systemu SAP R3
□ eksportu do systemu CRON
□ eksportu do systemu ProFin
□ eksportu do systemu SAP Business One
□ eksportu do systemu ORAMA
□ eksportu do systemu innej firmy ……………………………………….
□ Emisja dokumentów pracowniczych
□ Umowa o pracę – ilość wzorów …..
□ Świadectwo pracy – ilość wzorów …..
□ Przeszeregowanie – ilość wzorów …..
□ Zaświadczenie o zatrudnieniu – ilość wzorów …..
□ Zaświadczenie o zarobkach – ilość wzorów …..
□ Inne ………………………………………………………. – ilość wzorów
□ Emisja dokumentów rozliczeniowych umów-zleceń
□ Wydruk umów – ilość wzorów …..
□ Wydruk rachunków – ilość wzorów ….
□ Obsługa raportów nieobecności
□ Obsługa raportów czasu pracy
□ Obsługa typowych raportów pracowniczych
□ Wykaz pracowników
□ Dane teleadresowe pracowników
□ Wykaz dzieci pracowników
□ ……………………………..
□ ……………………………..
□ ……………………………..
□ ……………………………..
□ ……………………………..
□ ……………………………..
□ ……………………………..
□ ……………………………..
□ ……………………………..
□ Obsługa raportów urlopowych
□ Obsługa raportów stażu czasu pracy
□ Obsługa raportów jubileuszowych
□ Obsługa wewnętrznych portali informacyjnych dla pracowników
□ wewnętrzny serwer WWW
□ serwis WAP
□ Dostęp do danych osobowych i danych o urlopach
□ Obsługa zdalna umów-zleceń
Biuro: 01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 25 lok 4, tel. (022) 639 30 30, tel.\fax (022) 639 30 31
e-mail: [email protected] , http://www.advantec-software.pl , www.asitc.pl
C.5
□ Obsługa zdalna wniosków pracowniczych
□ Obsługa eksportu danych do MS Word
□ Obsługa eksportu danych do MS Excel
□ Obsługa eksportu danych do innych formatów ………………………………
*) Niepotrzebne skreślić
Biuro: 01-687 Warszawa, ul. Lektykarska 25 lok 4, tel. (022) 639 30 30, tel.\fax (022) 639 30 31
e-mail: [email protected] , http://www.advantec-software.pl , www.asitc.pl
Download