obliczenia - bip.opalenica.

advertisement
Obliczenia
1. Znane wielkości:
- zainstalowana moc: Pzn = 1330W
- długość kabla: 873m
2. Dobór przekroju kabla
2.1. Obliczenie prądu roboczego
P = ki * kj * Pzn
gdzie:
ki – współczynnik jednoczesności ( przyjęto = 1)
kj – współczynnik rozruchu (przyjęto = 1,7)
Pzn – zainstalowana moc =1330W
Ir 
P
3Up cos

gdzie :
Up - napięcie międzyfazowe równe 0,40 kV
cosφ – współczynnik mocy równy 0,9
Ir – prąd roboczy obwodu oświetlenia
2261
Ir
3
,63
A
1
,73

400

0
,9
Dobieram kabel YAKY 4x25mm2 dla którego prąd dopuszczalny długotrwale Idd = 110A
(spełniony jest warunek Idd > Ir)
2.2. Obliczenie spadków napięć
Obliczenia wykonano za pomocą metody momentów od punktu A (szafki sterowniczopomiarowej) do najdalej umieszczonego punktu świetlnego nr 13 z uwzględnieniem, że : γ
– konduktywność aluminium = 34,8; s – przekrój projektowanego kabla = 25mm2
13
2
A

13 
i Ai
s

U
i
1

U 
P
l


U
0
,99
V
A

13

U

100
A

13

U
%

0
,
43
%
A

13
U 
Maksymalny spadek napięcia liczony na odcinku od punktu pomiarowo-sterowniczego do
ostatniej lampy na rozpatrywanym obwodzie nie może przekroczyć 3%
W rozpatrywanym przypadku ΔUA-13% < 3% - (kabel został dobrany prawidłowo)
3.
Dobór wielkości zabezpieczenia obwodowego, oraz sprawdzenie skuteczności
ochrony przeciwporażeniowej
Proj. szafka sterowniczo-pom.
wyposażona w zab obw. S
301C 6A
istn. transform.
250kVA
Proj. linia kablowa
YAKY 4x25mm2
- 873m
Proj. linia kablowa
YAKY 4x35mm2
- 12m
JW  230
Z pz
proj.
latarnia
JWkJb Jr
JW - prąd powodujący dostatecznie szybkie zadziałanie zabezpieczenia w przypadku
zwarcia przewodu fazowego z przewodem zerowym
J b - prąd znamionowy bezpiecznika
J r - prąd obciążenia
do obliczeń przyjęto:
- dla transformatora - zt = 0,032
- dla linii kablowej YAKY 4x35
- dla linii kablowej YAKY 4x25
- dla instalacji YDY3x2,5
zpzzt 
zl
R = 0,012x0,883x2=0,021
x = 0,012x0,087x2=0,0021
zl = 0,021
R = 0,873x1,25x2=2,18
x = 0,873x0,09x2=0,16
zl = 2,18
R = 7,4x0,010x2=0,15
zl = 0,15
zpz 2,38

230
J
96
,6
A
W
2
,38
dobieramy zabezpieczenie typu S301 C 6A dla którego współczynnik k=4,8
JWkJb Jr
96
,
6
A

4
,
8

6
A

3
,
63
A
Download