Zależność pomiędzy budową atomu a jego położeniem w układzie

advertisement
TEMAT : Zależność pomiędzy budową atomu a jego położeniem w układzie
w układzie okresowym.
Układ okresowy pierwiastków chemicznych jest cennym źródłem informacji o
budowie atomu. Liczba atomowa, będąca zarazem liczbą porządkową pierwiastka w układzie
okresowym , jest też liczbą protonów i elektronów zawartych w jego atomie. Odejmując
liczbę atomową od liczby masowej, obliczamy liczbę neutronów.
Położenie pierwiastka w układzie okresowym jest ściśle związane z budową jego
atomów.
TO WAŻNE !
Numer okresu w układzie okresowym wskazuje na liczbę powłok elektronowych w
atomach pierwiastków znajdujących się w tym okresie np.
Pierwiastki znajdujące się w pierwszym okresie
H i He posiadają jedną powłokę
elektronową.
Pierwiastki należące do okresu trzeciego posiadają trzy powłoki elektronowe, czyli :
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar
W liczbie określającej numer grupy układu okresowego cyfra jedności odpowiada
liczbie elektronów walencyjnych. ( wyjątek stanowi hel, którego atomy mają dwa
elektrony walencyjne mimozę pierwiastek ten znajduje się w 18 grupie )
Elektrony walencyjne są to elektrony zajmujące ostatnią powłokę elektronową w atomie
danego pierwiastka.
Np. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra mają 2 elektrony walencyjne
Np. N, P, As, Sb, Bi mają 5 elektronów walencyjnych.
Powłoki elektronowe mają swoje symbole
1-K
5- O
2- L
6-P
3-M
7-Q
4-N
Ile elektronów maksymalnie znajduje się na danej powłoce elektronowej
Określa wzór :
2∙n2
gdzie za ,,n’’ podstawiamy numer powłoki
Czyli na powłokach możemy umieścić maksymalną liczbę elektronów
K2 , L8, M18, N32, O50……..
Pamiętajmy jednak, że rozpisując konfigurację elektronową ( rozmieszczenie elektronów na
powłokach) pierwiastków zaczynamy od ostatniej powłoki. Należy umieścić w pierwszej
kolejności elektrony walencyjne, aby uniknąć błędów.
Zasady, które przytoczyłam sprawdzają się dla pierwiastków grup głównych o stosunkowo
małych liczbach atomowych, którymi będziemy się zajmować.
Przykład 1.
Symbol chemiczny : C
Numer grupy : 14
Elektrony walencyjne : 4
Numer okresu :2
Liczba powłok : 2 ( K, L)
Liczba atomowa Z = 6
Elektrony = 6
Protony = 6
Rozmieszczenie elektronów : K2 L4
Przykład 2.
Symbol chemiczny : K
Numer grupy : 1
Elektrony walencyjne : 1
Numer okresu :4
Liczba powłok : 4 ( K, L,M,N)
Liczba atomowa Z = 19
Elektrony = 19
Protony = 19
Rozmieszczenie elektronów : K2 L8 M8 N1
ZADANIA :
1. Na podstawie podanych informacji zidentyfikuj pierwiastek
a) Atom tego pierwiastka ma 3 powłoki elektronowe i 1 elektron walencyjny.
b) pierwiastek znajduje się w 15 grupie i okresie 4
c) atom tego pierwiastka ma następującą konfigurację elektronową K2 L8 M8 N2
2. Na podstawie przykładów zawartych w dzisiejszym temacie podaj
informacje dotyczące takich pierwiastków : Al, O
Download